Seçimi Daraltın

 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası

  Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası

 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası
  108.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

   

  ·          Birinci Bölüm: Borçlar Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler Temel Kavramlar

  ·          Borçlar Hukukunun Konusu Ve Kaynakları

  ·          Borçlar Hukukunun Temel Kavramları

  ·          İkinci Bölüm: Borcun Kaynakları

  ·          Hukuksal İşlemlerden Doğan Borçlar; Hukuksal Açıdan Önemli Olan Olaylar-Hukuksal İşlemler

  ·          Sözleşmeden Doğan Borçlar; Sözleşmenin Kurulması, Sözleşme Özgürlüğü – Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa  İn Contrahendo), Sözleşmenin Geçerliliği, Temsil, Sözleşmelerin Yorumu Sözleşmelerin Uyarlanması-Sözleşme Vaadi, İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme

  ·          Haksız Fiilden Doğan Borçlar; Kusura Dayanan Sorumluluk, Kusursuz Sorumluluk Halleri, Haksız Fiilin Hüküm Ve Sonuçları

  ·          Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar

  ·          Üçüncü Bölüm: Borçların Hüküm Ve Sonuçları 

  ·          İfa; İfa Yeri Ve Zamanı, Tarafları, Konusu, Sırası, Para Borçlarında İfa Ve Faiz, İfanın İspatı

  ·          Borca Aykırılık; Genel Olarak Borca Aykırılık, Kusurlu İmkansızlık, Gereği Gibi İfa Etmeme (Kötü İfa), Temerrüt 

  ·          Dördüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel Durumlar

  ·          Borçlar Ve Alacaklılar Arasında Teselsül

  ·          Koşullar (Şarta Bağlı Borçlar)

  ·          Bağlanma Parası-Cayma Parası Ve Ceza Koşulu

  ·          Alacağın Devri Ve Borcun Üstlenilmesi

  ·          Beşinci Bölüm: Borçların Borç İlişkilerinin Sona Ermesi

 • Çalışanların Meydana Getirdiği Fikrî ve Sınâî Ürünler Üzerindeki Haklar

  Çalışanların Meydana Getirdiği Fikrî ve Sınâî Ürünler Üzerindeki Haklar

 • Çalışanların Meydana Getirdiği Fikrî ve Sınâî Ürünler Üzerindeki Haklar
  Çalışanların Meydana Getirdiği Fikrî ve Sınâî Ürünler Üzerindeki Haklar
  30.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  BİRİNCİ BÖLÜM

  FİKRÎ HAK KAVRAMI VE FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA ESER, ESER SÂHİBİ VE ESER SÂHİBİNİN YETKİLERİ

  § 1. FİKRÎ HAK

  § 2. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA ESER,

         ESER SÂHİBİ VE ESER SÂHİBİNİN YETKİLERİ

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  ÇALIŞANLARIN MEYDANA GETİRDİĞİ FİKRÎ ÜRÜNLER ÜZERİNDEKİ HAKLAR

  § 3. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DURUM

  § 4. TÜRK HUKUKU’NDA DURUM

  § 5. ÇALIŞTIRANLARIN MEYDANA GETİRİLEN

         ESER ÜZERİNDEKİ HAKLARI

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  ÇALIŞANLARIN MEYDANA GETİRDİĞİ SINÂÎ ÜRÜNLER ÜZERİNDEKİ HAKLAR

  § 6. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DURUM

  § 7. TÜRK HUKUKU’NDA DURUM

 • Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

  Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

 • Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
  Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  SORUMLULUĞUN DAYANDIĞI ESASLAR, HUKUKİ NİTELİĞİ, TARİHİ GELİŞİMİ, SÜJESİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DÜZENLENİŞ BİÇİMİ

  § 1- SORUMLULUĞUN DAYANDIĞI ESASLAR

  § 2- SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ

  § 3 - SORUMLULUĞUN BENZER KURUMLARDAN AYIRT EDİLMESİ

  § 4 - SORUMLULUĞUN TARİHİ GELİŞİMİ

  § 5 - SORUMLULUĞUN SÜJESİ

  § 6 - SORUMLULUĞUN  KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DÜZENLENİŞ BİÇİMİ ADAM ÇALIŞTIRANIN TBK m. 66/f.1-2 ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞANIN DAVRANIŞLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU

  § 7 - TBK m. 66/f. 1-2’nin UYGULAMA ALANI

  § 8 - SORUMLULUĞUN ŞARTLARI

  ADAM ÇALIŞTIRANIN TBK m. 66/f.3 ÇERÇEVESİNDE İŞLETMENİN ORGANİZASYONU DOLAYISIYLA SORUMLULUĞU

  § 9 - ORGANİZASYON SORUMLULUĞU

  § 10 - SORUMLULUĞUN ÖZEL ŞARTLARI SORUMLULUĞUN HÜKÜM VE SONUÇLARI

  § 11 - ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞUNDA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  § 12 - ADAM ÇALIŞTIRANIN MÜTESELSİL SORUMLULUK ESASI VE RÜCU TALEBİ

  § 13 - ZAMANAŞIMI VE İSPAT YÜKÜ

 • Dönme Cezası

  Dönme Cezası

 • Dönme Cezası
  Dönme Cezası
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Tez konumun belirlenmesi, planın hazırlanması ve yazımı aşamala-rında yardımını esirgemeyen, yoğun çalışma temposuna rağmen bana yol gösteren, bilimsel bir eserde yer alacak üslup ve düzeni öğreten, kıymetli zamanını ayırarak tezimi titiz ve hızlı bir şekilde okuyup değerlendiren, yapmam gereken düzeltmeleri belirtip tez savunmamın zamanında ger-çekleşebilmesi için desteklerini esirgemeyen sayın hocam T.C. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe HAVUTCU’ya; jürimde olan değerli hocalarım Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER’e ve Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM’e katkılarından dolayı teşekkürü borç bili-rim. Tezimin yazım aşamasında yardım ve desteğini esirgemeyen sayın hocam Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a, Prof. Dr. Nevzat KOÇ’a ve hayatımın her evresinde varlıklarını hissettiren, desteklerini esirgemeyen canım an-neme ve fedakâr babama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.


  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

  1. Bölüm

  Dönme Cezasi Kavrami, Işlevleri, Hukuki Niteliği ve Uygulama Alani

   

  2. Bölüm

  Dönme Cezasinin Varlik Kazanmasinin Şartlari, Kaynaği, Fer’i Niteliği ve Benzer Kurumlardan Farki

   

  3. Bölüm

  Dönme Cezasinin Talep Edilmesinde Özellik Arz Eden Hususlar ve Rekabet Yasaği Sözleşmesinde Cezai Şart

   

  4. Bölüm

  Dönme Cezasinin Indirilmesi ve Sona Ermesi

 • Bağışlama Sözleşmeleri

  Bağışlama Sözleşmeleri

 • Bağışlama Sözleşmeleri
  Bağışlama Sözleşmeleri
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ► BİRİNCİ BÖLÜM

  KAZANDIRMA KAVRAMI VE BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİ

  I.  KAZANDIRMA KAVRAMI

  II. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN UNSURLARI,
      BU UNSURLARI SAĞLADIĞI HALDE
      BAĞIŞLAMA SAYILAMAYAN KAZANDIRMALAR ve BAĞIŞLAMA TİPLERİ

   

  ► İKİNCİ BÖLÜM

  BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI

  I.   BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASINA İLİŞKİN
       İRADE BEYANLAR

  II.  BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASINDA
       ARANAN EHLİYET

  III. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASINDA
       ARANAN ŞEKİL

   

  ► ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN HÜKÜMLERİ

  I.  BAĞIŞLAYAN AÇISINDAN SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ

  II. BAĞIŞLANAN AÇISINDAN SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ

   

  ► DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN ORTADAN KALKMASI

  I.   SÖZLEŞMENİN KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKMASI

  II.  SÖZLEŞMENİN TARAF İRADESİ İLE
       ORTADAN KALKMASI

  III. SÖZLEŞMENİN HÂKİM KARARIYLA
       ORTADAN KALKMASI

 • Sorumluluk Hukuku Cilt 1

  Sorumluluk Hukuku Cilt 1

 • Sorumluluk Hukuku Cilt 1
  Sorumluluk Hukuku Cilt 1
  30.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitap içerisinde sık sık yer verilen Federal Mahkeme kararlarında güvenirliğe adalet hissinin incinmesi pahasına üstünlük tanınmıştır. 
       Bu çalışma Türk ve Yabancı Öğreti, federal Mahkeme kararları ve Yargıtay kararları eksenine oturtulmuştur. Uyuşmazlık Mahkemesi kararların, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir. Bu yolla okuyucuya sözleşme dışı sorumluluk konusu daha anlaşır ve akılda kalıcı hale getirilmeye çalışılmıştır. 
       Kavramlara önem verilmiştir. Konular yayılmadan öz ve saydam bilgiler verilmeye çalışılmıştır. (Önsöz'den)

  Kitabın içindekilerinden bazıları:

  • Sorumluluk hukukunun temel kavramları
  • Sözleşme dışı sorumluluk, Sorumluluk esasları
  • Sözleşme dışı sorumluluğun temel koşulları
  • Zarar, İlliyet bağı, Hukuka aykırılık, Kusur sorumluluğu
  • Sebep sorumluluğu halleri, Olağan sebep sorumluluğu
  • Birden çok kişinin sorumlu olması (müteselsil sorumluluk ve rücu
  • Birden çok tazminat yükümlüsü ile zarar gören arasındaki hukuki ilişki (dış ilişki) - müteselsil sorumluluk
  • Zamanaşımı, Zamanaşımına ilişkin temel esaslar, Bir yıllık ve on yıllık zamanaşımı süreleri
  • Ceza zamanaşımı sürelerinin sözleşme dışı sorumluluk hukukunun uygulanması
  • Borçlar kanunu m.60/II de düzenlenen özel hüküm (zarar görenin daimi def'i hakkı)
  • Rücu hakkı sahibinin alacağının zamanaşımına uğraması
  • Tazminat davalarında usul (sözleşme dışı sorumluluk konusuyla sınırlı)
  • Yetki, İsbat yükü ve delil takdiri, Tazminat davasının ceza davası ile ilişkisi
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 2. Bası

  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 2. Bası

 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 2. Bası
  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 2. Bası
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın bu baskısında gerek kanun değişikliği ve gerekse uygulama nedeniyle ortaya çıkan durumlar dikkate alınarak kitap tümüyle elden geçirilmiş, kanun değişikliği nedeniyle uygulama ile ilgili yeni kararlar eklenmiş ve kararların daha kolay algılanması için konuları ve özetleri karar başlarına konulmuştur.

  Kanunun 3. ncü maddesinde 4822 sayılı kanunla yapılan değişiklikle konut amaçlı taşınmaz mallar da kanun kapsamına alındığından konut alım satımı ile ilgili kararlar ilgili maddelerin altına konulmuştur. Ayrıca tüketicileri bilgilendiren bakımından ve tüketicileri yakından ilgilendiren, insan hayatı ve sağlığını konu alan hatalı ameliyatlar, yanlış tedaviler ile otellerde konaklama ve otoparklarla ilgili kararlar da kitaba alınmıştır.

  Madde 4 Ayıplı Mal - Karar Özetlerinden Seçmeler:

  Karar No 47: Koltuk takımının arızalı çıkması - Arızanın giderilmemesi - Bedelinin İadesinin istenmesi
  Özü: Tamir kabul etmeyecek şekilde ayıplı olan koltuk takımına bedelinin iadesi veya değiştirilmesi talebiyle açılan davanın kabul edilmesi gerekir.
  Karar No 49: Satış vaadi sözleşmesi ile daire satın alınması - Haricen düzenlenen taahhütnamenin geçerliliği

  Özü: Her ne kadar davacı ile satış vaadinde bulunan noterden düzenlenmiş geçerli satış vaadi sözleşmesi mevcut ise de, davacı bu davasında 22.07.2002 tarihinde taraflar arasında haricen düzenlenmiş bulunan "TAAHHÜTNAME" başlıklı belgeye dayanarak talepte bulunmuştur. Bu belge resmi şekilde düzenlenmediği için geçersizdir. Geçersiz sözleşme ile kararlaştırılan cezai şart ve kefalette geçersizdir.

  Karar No 50: Satın alınan araçta çeşitli arızalar meydana gelmesi - Arızaların üretim hatası olup olmadığının incelenmesi - Ödenen bedelin tahsili ile aracın satıcıya iadesi istemi

  Özü: Devam eden arızalar sırasında düzenlenen iş emirlerine göre, aynı arızanın ikiden fazla tekrarladığı anlaşılmaktadır. Bilirkişi raporunda araçtaki arızaların giderilmiş olduğu belirtilmekle birlikte, bu arızaların üretim hatasından mı, yoksa kullanma hatasından mı kaynaklandığı, açıklanmamıştır. Rapordaki bu eksikliğin giderilmesi için, bilirkişi kurulundan ek rapor alınmalı ve sonucuna uygun bir karar verilmelidir.

  Madde 4/A Ayıplı Hizmet - Karar Özetlerinden Seçmeler: 
  Karar No 166: İnternet servis sağlayıcı sözleşmesi - Ücret talebi - Hizmetin sağlanamaması

  Özü: İnternet servis sağlayıcı firmanın ücrete hak kazanabilmesi için sitemini kullanmaya açık tutması gerekir.

  Karar No 169: İkiz çocukların doğum sırasında aşırı oksijen yüklemesi nedeniyle sakat kalmaları - Tazminattan kusur indirimi sorunu - Manevi tazminat
  Özü: Davalılarla hasta arasındaki hukuki ilişki vekalet ilişkisi olup, vekil görevini ifa ederken en hafif kusurunun bulunması halinde dahi meydana gelen zarardan kusuru oranında değil zararın tamamından sorumludur.

  Madde 6/A Taksite Satış - Karar Özetlerinden Seçmeler:

  Karar No 254: Taksitli satış - Satış bedelinden fazla tahsilat yapılması - Anahtar telim şartı ile satış -  Teminat senedi

  Özü: Taraflar arasında araç satış bedeli ihtilafsız olduğuna göre davalı tarafından kesilen faturada daha düşük bedel gösterilmesi davacıya aradaki farkı isteme hakkı vermez. Davacı verilen senedin teminat senedi olduğunu iddia etmiş ise de buna yönelik belge ve delil getirememiştir. Tanzim tarihi nazara alındığında davalının savunmasında belirttiği gibi vade farkı için verildiğinin kabulü gerekir. bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi gerekir.

  Madde 7 Kampanyalı Satışlar - Karar Özetlerinden Seçmeler

  Karar No 312: Otomobil kampanyası - Kampanyada verilmesi gereken otonun verilmemesi - Davadan sonra yeniden anlaşma yapılması

  Özü: Davadan hemen sonra taraflar bir araya gelip, aralarında sözleşme düzenlemişler ve bu sözleşme gereğince verilen senette davacı tarafından icra takibine konulmuşsa taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin sonradan düzenlenen sözleşme ile yenilendiğinin kabulü gerekir. Yenilenen bu sözleşme karşısında davacı artık eski tarihli sözleşmeye dayanarak talepte bulunamaz

  Madde 10/A  Kredi Kartları - Karar Özetlerinden Seçmeler

  Karar No 364: Kredi kartı borcu - İtirazın iptali davası - İnkar tazminatı - Harç muafiyeti

  Özü: Davacı banka davalıya verdiği kredi kartı kullanımından doğan borcun ödenmemesi nedeniyle yaptığı icra takibine vaki itirazın iptali talebiyle bu davayı açmıştır. Yargılama sırasında, kredi kartından doğan borçların tasfiyesi amacıyla çıkarılan 4822 sayılı yasanın geçici 1. maddesi gereğince borcun hesaplanıp ödenmesi suretiyle tasfiyesi amaçlanmıştır. Bu yasanın hükmüne göre, itirazın iptali davası bu niteliğini kaybetmiş ve tesbit davası niteliğini almıştır. 4822 sayılı yasanın geçici 1. maddesinde, bu tür davalarda inkar tazminatı ödeneceğine dair bir hükümde yoktur. Öyle olunca davacı yararına inkar tazminatına hükmedilemez.

  Madde 13  Garanti Belgesi - Karar Özetlerinden Seçmeler

  Karar No 457: Garanti süresi içinde aracın arızasının çıkması - Arızasının giderilememesi - Yenisi ile değiştirme

  Özü: Bilirkişi heyeti garanti süresi içinde ortaya çıkan ses probleminin 3-4 yerden punto atılarak giderildiği, bu durumun kullanıcı hatası olmadığı ve kullanıldıkça ortaya çıkan bu hususun gizli ayıp olarak değerlendirilmesi gerektiği, giderilme yönteminin de mühendislik bilgisi ve teknik açıdan kabul edilebilir bir yöntem olmadığı, sorunun bu şekilde çözülmüş olmasının araçta değer kaybına neden olacağını belirtmişlerdir. Bu durumda alıcının aracın aynı model yenisi ile değiştirme istemi hakkı doğar.

  Karar No 470: Arızanın onarımla giderilememesi - Yenisi ile değiştirme - Yenisinin bulunmaması - Davalının tacir olması durumunda istenebilecek faiz

  Özü: Satılan malın arızasının giderilememesi durumunda satıl alınan öncelikle yenisi ile değiştirilmesini istemeye hakkı vardır. Malın üretimden kaldırılması ve yenisinin bulunamaması halinde davacının isteği malın dava tarihindeki değerine dönüşür.Davalının tacir olması ve işin onun ticari işletmesiyle ilgili bulunması nedeniyle reoskont oranında faize hükmedilmelidir.

  Madde 23  Tüketici Mahkemeleri - Karar Özetlerinden Seçmeler

  Karar No 496: Kredi kartı borcunun taksitlendirilmesi istemi - davanın Kart sahibinin bulunduğu yerde açılmış olması - Yetkili mahkeme

  Özü: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dan doğan tüketici davaları Tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir

  Karar No 509: İcra takibine itiraz - İtirazın iptali davası - Kötü niyet tazminatı

  Özü: İtirazın iptali davasının kısmen veya tamamen reddi halinde borçlu lehine tazminata hükmedilmesi için icra takibinin haksızlığı yanında, ayrıca alacaklının kötü niyetli bulunması şarttır. Davacının faturaya dayalı alacağının ödetilmesi için, takibe girişmiş olması, bir kasta dayanmadıkça, kötü niyetli yapılmış bir takip olarak kabul edilemez.

 • Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması

  Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması

 • Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması
  Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  kurulma ve hükümleri doğurma gibi bazı önemli sözleşme hukuku sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi gerekir. İşte, bu amaçla yaptığımız çalışmamızın asıl konusunu, aynı zamanda tüketici sözleşmeleri hukukunun da önemli bir konusu olan mesafeli sözleşme (Fernabsatzvertrag; Distance Contract) kavramının tanımı, unsurları ve yasalarla düzenlenmesi ile bu tür sözleşmelerin, özellikle internet ticareti çerçevesinde, hazır olanlar ya da olmayanlar arasında açıklanan elektronik irade beyanları sonucu kurulmasına ve hükümlerini doğurmasına bağlı hukuksal sorunlar oluşturmaktadır. (Sunuş'tan).

  Kitabın konu başlıkları:

  • Çalışmanın konusu, önemi, sınırları ve incelenme planı
  • Kavramsal çerçeve ve terminoloji sorunu
  • Genel olarak doğrudan pazarlama ve internette mesafeli sürüm tekniği
  • Mesafeli sözleşme kavramı
  • Mesafeli sözleşmelerde bilgilendirme yükümü
  • Mesafeli sözleşmelerin geri alınması ve askıda işlem olma niteliği
  • Mesafeli sözleşmelere ilişkin önemli bazı hukuksal düzenlemeler
  • Elektronik iletişim, elektronik ticaret ve internet hakkında genel bilgiler
  • İnternet üzerinden elektronik irade beyanı
  • Sözleşmenin internette kurulması
  • Sözleşmenin internette hükümlerini doğurması
 • Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık

  Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık

 • Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık
  Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  yine kavramın kamu düzeni, kişilik haklan, gabin ve dürüstlük kuralları gibi benzer hukuki kurumlardan farkları" incelenmektedir. Ayrıca "sözleşmenin içeriği" kavramına paralel olarak sözleşmeye konu edimler, tarafların doğrudan ve dolaylı amaçlan ile taahhütlerdeki genel ahlâka aykırılıklar detaylı olarak ele alınmakta bilhassa MK.m.23/ll hükmüne paralel olarak "kişi özgürlüklerinin aşırı ihlalleriyle ilgili" temel ve yardımcı kriterler özellikle aşırı ekonomik taahhütler, uzun süreli ve belirsiz süreli sözleşmeler, mevcut ve gelecekteki alacakların toptan temliki ile gene! ahlâka aykırı cezai şart gibi uygulamada öne çıkan meselelerle birlikte incelenmektedir.

     Çalışmada son olarak genel ahlâk aykırı sözleşmelerin yaptırımı, (BK.m.20) tam ve kısmi butlan ihtimallerine göre ele alınmış, ayrıca MK. m,23/ll hükmüne paralel olarak İsviçre doktrinde ortaya konulan farklı yaptırım önerilerine de yer vermiş ve kanun koyucunun BK.m.65 kuralı ile düzenlediği "genel ahlâka aykırı amaçla verilenlerin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade edilememeleri kuralı", hükmün şartları, tarihi gelişimi ve yasaya konuluş amacı da belirlenerek BK.m.20 hükmü ile bağlantılı olarak açıklanmıştır (Arka kapak).
  Kitabın Bölüm Başlıkları

  ·          Konunun Takdimi, Sınırlandırılması ve Mukayeseli Hukuk ile Türk Hukukundaki Yeri

  ·          Sözleşme Özgürlüğü ve Sınırları Kavramı

  ·          Sözleşmelerde Genel Ahlâk Kurallarının Belirlenmesi ve Sınırları

  ·          Sözleşmelerde Genel Ahlâka Aykırılık Esasları

  ·          Sözleşmelerde Genel Ahlâka Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları

 • (Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta) Alacaklının Temerrüdü

  (Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta) Alacaklının Temerrüdü

 • (Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta) Alacaklının Temerrüdü
  (Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta) Alacaklının Temerrüdü
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Pandekt Hukukunda Alacaklının Temerrüdünün Kusurdan Ayrıştırılması

  ·          Alacaklının Borcun İfasına Katılım Zorunluluğu ve Alacaklının Edimi Kabul Etme Hukuksal Ödevi

  ·          Alacaklının Temerrüdünün Şartları

  ·          Borç Muaccel veya İfa Edilebilir Olmalıdır

  ·          Borcun İfası Mümkün Olmalıdır

  ·          Borcun İfası Alacaklıya Usulüne Uygun Olarak Teklif Edilmiş Olmalıdır

  ·          Alacaklı Kendisine Yapılan İfa Teklifini Haklı Bir Neden Olmaksızın Reddetmiş Olmalıdır

  ·          Alacaklının Temerrüdünün Hüküm ve Sonuçları, Diğer İfa Engelleri ve Alacaklının Temerrüdünün Sona Ermesi

  ·          Borçluya Borçtan Kurtulması İmkânı Veren Olaylar

  ·          Diğer İfa Engelleri

  ·          Alacaklının Temerrüdünün Sona Ermesi

 • İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları

  İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları

 • İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları
  İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Çalışmamız iş görme sözleşmelerinin bir türünü oluşturan istisna sözleşmesinde, sözleşmenin bir tarafı olan müteahhidin, eseri ayıplı olarak teslim etmesi halinde, iş sahibinin başvurabileceği seçimlik hakları, bu hakların kullanılmasının şartlarını ve hakları ortadan kaldıran durumları ayrıntılı olarak inceleme amacı gütmektedir.

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Genel Olarak İstisna Sözleşmesi Ve Ayıp Kavramı

  ·          Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakların Kullanılmasının Şartları Ve İş Sahibinin Külfetleri

  ·          İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları Ve Hakların Kullanmasını Engelleyen Durumlar

 • Yansıma Yoluyla Zarar

  Yansıma Yoluyla Zarar

 • Yansıma Yoluyla Zarar
  Yansıma Yoluyla Zarar
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Zarar Kavramı- Tanımı Ve Türleri                

  ·          Zarar Kavramı

  ·          Tanım

  ·          Türleri

  ·          Yansıma Yoluyla Zarar Kavramı

  ·          Kavram

  ·          Tanım   

  ·          Yansıma Yoluyla Zararın Unsurları

  ·          Haksız Eylem Nedeniyle Yansıma Yoluyla Zarar       

  ·          Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Yansıma Yoluyla Zarar          

  ·          Eylemin Yöneldiği Kişi Dışında Kalan ve Eyleme Bağlı Olarak

  ·          Üçüncü Bir Kişinin Zarara Uğraması           

  ·          Kanunda Öngörülen Yansıma Yoluyla Zarar

  ·          Gerçek Kişilerde

  ·          Tüzel Kişilerde

  ·          Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması

  ·          Birden Fazla Zarar Görenler- Yansıma Yoluyla Zarar               

  ·          Müteselsil Alacaklılık- Yansıma Yoluyla Zarar            

  ·          Doğrudan Zarar- Dolaylı Zarar- Yansıma Yoluyla Zarar

  ·          Matufiyet (Yöneliklik, Yönelmiş Olmaklık ) - Yansıma Yoluyla Zarar

  ·          Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Kavramı- Yansıma Yoluyla Zarar

  ·          Üçüncü Kişi Lehine Sözleşme-Yansıma Yoluyla Zarar

  ·          Yansıma Yoluyla Zararın Belirlenmesi, Tazmini, Zamanaşımı            

  ·          Yansıma Yoluyla Zararın Belirlenmesi

  ·          Yansıma Yoluyla Zararın Tazmini  

  ·          Yansıma Yoluyla Zarara İlişkin Tazminat Alacağında Zamanaşımı 

 • Haksız Kazancın İadesi

  Haksız Kazancın İadesi

 • Haksız Kazancın İadesi
  Haksız Kazancın İadesi
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  Birinci Bölüm

  Genel Olarak Kazancın İadesi

  ·         Kavram ve Tanım – Konusunun Sınırlandırılması

  ·         Benzer Kurumlarla Karşılaştırma

  ·         Kazancın İadesinin Hukuksal Niteliği

  İkinci Bölüm

  Kazancın İadesine İlişkin Genel Düzenleme:

  Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme

  ·         Genel Olarak Vekaletsiz Görme

  ·         Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme

  ·         Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmenin Sonuçları

  Üçüncü Bölüm

  Özel Olarak Kazancın İadesi Halleri

  (Özel Haksız Fiil Sorumluluklarında Kazancın İadesi)

  ·         Kazancın İadesine İlişkin Özel Hüküm-Genel Hüküm İlişkisi ve

         Sözleşmeye Aykırılık Halinde Kazancın İadesi

  ·         Kişilik Hakkının Korunmasında Kazancın İadesi

  ·         Kötüniyetli Zilyedin Kazancı İadesinde

  ·         Fikri Haklarda

  ·         Sınai Haklarda

  ·         Haksız Rekabet Hukuku Alanında

 • Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası

  Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası

 • Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası
  Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası
  70.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

   

  • Genel Olarak Sözleşmeler

  • Bir Şeyin Mülkiyetini Devir Amacı Güden Sözleşmeler

  • Kullandırma Amacını Güden Sözleşmeler

  • İşgörme Amacını Güden Sözleşmeler

  • Saklama (Muhafaza) Amacını Güden Sözleşmeler

  • Güvence Sağlama Amacını Güden Sözleşmeler

  • Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler

 • Rücu Hakkı

  Rücu Hakkı

 • Rücu Hakkı
  Rücu Hakkı
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  • Rücu Kavramı

  • Rücu Hakkının Kaynakları

  • Rücu Hakkının Genel Koşulları

  • Rücu Hakkının Özel Koşulları

  • Halefiyete Dayanan Rücu Hakkının Genel Sonuçları

  • Halefiyete Dayanan Rücu Hakkının Özel Sonuçları

  • Rücu Hakkına Dayalı Alacaklarda Zamanaşımı

   

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır