Seçimi Daraltın

 • Gemi Rehni 5. Bası

  Gemi Rehni 5. Bası

 • Gemi Rehni 5. Bası
  Gemi Rehni 5. Bası
  12.75 TL
  Ürün Özellikleri:

  geniş ölçüde Medenî Kanun hükümlerine dayanmakta olması dolayısıyla bu kitabın yeni bir baskısını yapmak kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. Keza 4. Baskı'nın neşredilmesini müteakip 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanununda yapılan geniş kapsamlı değişiklik de bu Kanuna atfen yapılan açıklamaların gözden geçirilmesini icap ettirmiştir. Bunlar dışında kitapta temas olunan konularda son baskıyı takiben yapılan yerli ve yabancı neşriyat ve verilen yerli ve yabancı mahkeme kararlan da kitaba işlenmiş ve değerlendirilmiştir. Ancak ders kitabı olarak da kullanılan kitabın, önceki baskılarda olduğu gibi, belli bir hacimde tutulmasına dikkat edilmiştir.

  Kitabın konularından bazıları;

  • Sicile kayıtlı olan gemilerin kanunî rehni
  • Sicile kayıtlı olan gemilerin akdi rehni; deniz ödüncü, gemi ipoteği, gemi ipoteğinin mahiyeti, gemi ipoteğinin tesisi, tescil, gemi ipoteğinin şümulü, gemi ipoteğinin temin ettiği mütalebeler, gemi ipoteğinin derecesi, gemi ipoteğinin hükümleri, gemi ipoteğinin devri ve intikalı, gemi ipoteğinin takyidi, gemi ipoteğinin nevîleri, ipoteğin sona ermesi, iştirak payının rehni, 
  • Yapı halinde bulunan gemiler üzerinde ipotek; yapı halinde bulunan gemilere uygulanacak hükümler
 • Elektronik Konişmento

  Elektronik Konişmento

 • Elektronik Konişmento
  Elektronik Konişmento
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  hâmiline geleneksel konişmento kadar hukukî güvence sağlayıp sağlamadığı tartışılacak ve aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 
  1) Elektronik konişmentonun işlevleri nelerdir? Taşıma sözleşmesi ile malın tesellümünü tevsik eden bir makbuz veya malı temsil eden bir kıymetli varaka olarak nitelenebilir mi?
  2) Elektronik konişmento, geleneksel konişmento olarak kabul edilip, onun ile ilgili hükümlere tâbi kılınabilir mi, yoksa o, sadece alelade bir taşıma senedi midir?
  3) Milli veya milletlerarası hukukî düzenlemeler, elektronik konişmento hâmilini korumak için yeterli midir, değilse, başka ne gibi ek düzenlemelere ihtiyaç duyulabilir?
  4) Elektronik konişmento ilişkisi tarafları, hukukî durumlarını güvenceye bağlamak için aralarında ne gibi anlaşmalar yapabilirler? (Giriş).
  Kitabın bölüm başlıkları:

  • Tarihçe
  • Geleneksel konişmento
  • Elektronik deniz ticareti
  • Geleneksel konişmentonun elektronikleşmesi
  • Elektronik senet olarak elektronik konişmento
  • Elektronik hamule senedi ve kıymetli varaka olarak elektronik konişmento
 • Deniz Hukuku I

  Deniz Hukuku I

 • Deniz Hukuku I
  Deniz Hukuku I
  17.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu çalışma, esas itibariyle bu konudaki boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmak amacıyla tasarlandı...

  Ulusal ve uluslararası nitelikteki deniz alanlarının Türkiye açısında öneminin altını çizmek; bu alanlar üzerindeki haklarımıza, sorumluluklarımıza ve çıkarlarımıza dikkat çekmek çalışmamızın ana hedeflerini oluşturmaktadır. En büyük dileğimiz, çalışmanın, günümüz konjonktüründe uluslararası ortamın en temel politika alanlarından birini oluşturan denizlere ilişkinin ilginin hem akademik ve hem de pratik alanda artmasına ve konunun önemine dair bilinçlenmeye yardımcı olmasıdır.

   Deniz Hukuku başlıklı çalışmamızın beş kısımdan oluşmasını planladık. Bu kısımlarda ele alınan konular şu başlıklar altında toplanmaktadır.

  Birinci Kısım: Amaç, Kapsam ve Terminoloji; Tarihçe ve Kodifikasyon; 
  Deniz Hukuku'nun Kaynakları;

  İkinci Kısım: Deniz Hukuku'nun Kişileri (Devletler; Uluslararası Kuruluşlar; Gerçek

  Kişiler); Deniz Hukuku'na Tâbi "Nesne'ler (Gemi; Yapay ada, Tesis ve Yapıları);

  Üçüncü Kısım: Ulusal Yetkiye Tâbi Deniz Alanları (Alanların Belirlenmesi; İç Sular ve

  Takımada Suları; Karasuları; Uluslararası Seyrüsefere Açık Boğazları);

  Dördüncü Kısım: Uluslararası Rejime Tâbi Deniz Alanları; Bitişik Bölge; Kıta Sahanlığı 

  ve Münhasır Ekonomik Bölge; Açık Deniz; Açık Denizde Gerçekleştirilen Faaliyetler;   

  Deniz Hukukuna İlişkin Konularda Ortaya Çıkabilecek Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları;

  Beşinci Kısım: Türkiye'de Denizcilik Sektörünün Temel Yapısı; Uygulamalar ve Sorunlar.

  Elinizdeki bu kitap, planlanmış olduğumuz çalışmanın ilk bölümü olarak hazırlanmıştır; bu çerçevede, yukarıda ana hatları ile verdiğimiz planın ilk üç kısmı Kitap kapsamında ele alınan ve inceleme konusu yapılan ana konu başlıklarını oluşturmaktadır. Ayrıca bu çalışmada, Avrupa Biriliği'ne üye devletlerin ve bizzat Birliğin taraf bulunduğu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemelere, Türkiye'nin tam üyelik sürecinde denizcilik sektörü ile ilgili olarak gerçekleştirilecek müzakereler açısından önemi göz önünde bulundurularak, özellikle ağırlık verilmiştir

 • Genel Seyir IMO Müfredatına Uygun

  Genel Seyir IMO Müfredatına Uygun

 • Genel Seyir IMO Müfredatına Uygun
  Genel Seyir IMO Müfredatına Uygun
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Navigatus kelimesinden gelmektedir. Latincede gemi NAVIS; yöneltmek ya da hareket etmek ise AGERE kelimeleri ile belirtilmektedir. Eski konuşma dilimizde seyri Sefain ya da Fransızca okunuşu ile NAVİGASYON olarak geçen bu ilim günümüzde SEYİR adı ile anılmaktadır.

  Kitabın Bölümleri:

  ·          Seyir’in Genel Tanımı

  ·          Dünya Koordinat Sistemi

  ·          Deniz Haritaları

  ·          Seyir Aletleri

  ·          Uluslar arası Deniz Şamandıralama Sistemleri

  ·          Akıntı Seyri ve Akıntı Seyri İle İlgili Problem Çözümleri

  ·          Kılavuz Seyri

  ·          Parakete Seyri

  ·          Özel Seyirler

  ·          Med-Cezir

  ·          Cayro Pusula, Manyetik Pusula

  ·          Rüzgar, Rüzgar Problemleri

  ·          Sürat ve Derinlik Ölçen Cihazlar

  ·          Cansalı Seyri, Seyir Hazırlığı

  ·          Pratik Seyir Bilgileri

 • 1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma

  1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma

 • 1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma
  1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma
  17.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Kurtarma Kavramı

  ·          Konvansiyonun Uygulama Sahası

  ·          Kamu Hukuku Nitelikli Borçlar

  ·          Kurtarma Sözleşmesi

  ·          Kurtaranın Alacakları

 • Uluslararası Hukuk Açısından Ege Karasuları Sınırlandırması

  Uluslararası Hukuk Açısından Ege Karasuları Sınırlandırması

 • Uluslararası Hukuk Açısından Ege Karasuları Sınırlandırması
  Uluslararası Hukuk Açısından Ege Karasuları Sınırlandırması
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         Karasularının İç Ve Yan Sınırı Ve Ege’deki Durum

  ·         Karasularının İç Sınırı Ve Ege’deki Durum

  ·         Karasularının Yan Sınırı Ve Ege’deki Durum

  ·         Karşılıklı Sahillerde Karasuları Sınırlandırması Açısından Ege’de Mevcut Durum

  ·         Lozan Andlaşması Hükümleri

  ·         Lozan Andlaşması İle Yetkilendirilen Sınır Komisyonu’nun Haritası Bağlamında Ortaya Atılan Yunan İddiaları

  ·         4 Ocak 1932 Tarihli Türk–İtalyan Andlaşması                  

  ·         4 Ocak 1932 Tarihli Mektup Teatisi

  ·         28 Aralık 1932 Tarihli Toplantı Tutanağı

  ·         Menteşe Adaları’nın Yunanistan’a Devri Ve Yunanistan’ın Ankara Andlaşması’na Halefiyeti

  ·         Kardak Krizi Ve Gri Bölgeler Tezi

  ·         Ege’de Karasuları Sınırlandırmasının Örf Ve Adet Hukuku Bağlamında Yapılmış Olduğuna İlişkin Yunan İddiaları Ve Eleştirisi

  ·         Değerlendirme: Ege’de Karşılıklı Sahillerde Karasuları Sınırlandırması Yoktur

  ·         Karasuları Sınırlandırması Açısından Uygulanan Yöntemler Ve Ege’de Uygulanması Gereken Yöntem

  ·         Genel Olarak Karşılıklı Sahillerde Karasularının Dış Sınırını Tespit Yöntemleri

  ·         Karasuları Sınırlandırması Ve Adaların Durumu

  ·         Ege’de Karşılıklı Sahillerde Nasıl Bir Karasuları Sınırlandırması Yapılmalıdır?

 • Kırkambar Sözleşmesi

  Kırkambar Sözleşmesi

 • Kırkambar Sözleşmesi
  Kırkambar Sözleşmesi
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

   

  ·         Genel Olarak Kırkambar Sözleşmesi

  ·         Terim Ve Kavram

  ·         Kırkambar Sözleşmesinin Asli Unsurları

  ·         Kırkambar Sözleşmesinin Özellikleri

  ·         Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması

  ·         Kırkambar Sözleşmesine Uygulanacak Hukukun Tespiti Ve Uygulanacak Hukukun Türk Hukuku Olması Durumunda Tatbik Edilecek Hükümler

  ·         Kırkambar Sözleşmesinin Tarafları Ve İlgili Kişileri

  ·         Kırkambar Sözleşmesinin Hükümleri

  ·         Taşıyanın Yükümlülükleri

  ·         Taşıyanın Kanuni Hapis Ve Rehin Hakları

  ·         Taşıtanın Yükümlülükleri

  ·         Kırkambar Sözleşmesinin Sona Ermesi Ve Sözleşmeye Dayanan Taleplerde Süreler

  ·         Kırkambar Sözleşmesinin Sona Ermesi

  ·         Kırkambar Sözleşmesine Dayanan Taleplerde Süreler

 • Denize İlişkin Bilimsel Araştırmalar (MSR) ve Türkiye

  Denize İlişkin Bilimsel Araştırmalar (MSR) ve Türkiye

 • Denize İlişkin Bilimsel Araştırmalar (MSR) ve Türkiye
  Denize İlişkin Bilimsel Araştırmalar (MSR) ve Türkiye
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  • Denize İlişkin Bilimsel Araştırma Kavramı, Hukukî Niteliği Ve Tarihsel Süreç
  • Denize İlişkin Bilimsel Araştırma (MSR) Kavramı Ve Hukukî Niteliği
  • Tarihsel Gelişim
  • 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi
  • Genel Kurallar
  • Farklı Deniz Alanlarında MSR
  • Bilimsel Araştırma Tesis Ve Teçhizatı
  • Uzaktan Algılama Yöntemiyle Yürütülen MSR
  • Küresel Ve Bölgesel İşbirliği
  • Sorumluluk Ve Tazmin
  • Uyuşmazlıkların Çözümü Ve İhtiyatî Tedbirler
  • Uluslararası Uygulama Ve Türkiye
  • Yabancı Ulusal Düzenleme Ve Uygulamalar
  • Türkiye’de MSR
 • Law On International Carriage Of Goods - 3rd Edition

  Law On International Carriage Of Goods - 3rd Edition

 • Law On International Carriage Of Goods - 3rd Edition
  Law On International Carriage Of Goods - 3rd Edition
  20.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Contents of Book:

   

  ·                Jurisdiction

  ·                Applicable law

  ·                Contract of international carriege of goods

  ·                Contracting parties

  ·                Contracting parties

  ·                Conkractual Obligations

  ·                Liability

 • Deniz Hukuku Mevzuatı 2. Bası

  Deniz Hukuku Mevzuatı 2. Bası

 • Deniz Hukuku Mevzuatı 2. Bası
  Deniz Hukuku Mevzuatı 2. Bası
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

   

   

  ·         Uluslararası Sözleşmeler

  ·         Kanunlar

  ·         Tüzükler

  ·         Yönetmelikler

  ·         Bakanlar Kurulu Kararları

  ·         Tebliğler

  ·         Genel Şartlar

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır