Hukuk (Genel Eserler) » Hukuk Genel Bilgiler-Hukuk Sosyolojisi-Hukuk Felsefesi-Hukuk Tarihi-Roma Hukuku » Hukuk Tarihinde İslam Hukuku 4. Bası

Hukuk Tarihinde İslam Hukuku 4. Bası

  • Hukuk Tarihinde İslam Hukuku 4. Bası

Yazar: Sabri Şakir ANSAY

Yayın Evi: Turhan Kitabevi Yayınları

Basım Yeri: Ankara

Basım Tarihi: 2002

Sayfa Sayısı: XXX+374 s.

ISBN: 975-6809-61-2

Boyut: 16x24 cm

Durum: Karton Kapak

Etiket Fiyatı:


30.00 TL

(KDV Dahil)

  • Ürün özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
  • Yorumlar
  • Geri Bildirim

İslam hukukunun kaynaklarını, dört Sünni mezhepteki hukuk gelişmelerini ele alan ve İslam hukuku sistemi hakkındaki genel bilgileri veren giriş kısmından sonra Profesör Ansay İslam hukukunu -Bergstrasser/Schacht gibi- başlıca Hanefi mezhebine göre anlatıyor...

İki sebeple bu fevkalade anlamlı: Bir kere bütün dört Sünni mezhepte cari olan hukuku anlatmak hem zahmetli, hem de gereksiz; çünkü ortak temellerine rağmen bu mezherperin teferruatda birbirlerinden ayrıldıkları hususlar nadirattan değil. Böylece Ansay, -Bergstrasser/Schacht'ın gerekçelerine katılmakta, Diğer taraftan, Hanefi mezhebine göre hukukun ele alınması Türkiye için özellikle önemli; çünkü bu, Osmanlı İmparatorluğu'nda mahkemeler ve müftüler tarafından res'en uygulanmakta olan hukuktu.

Hanefi mezhebinin hukuku Türk hukuk geleneğine de uymaktadır (entspricht). Şayanı dikkat olan diğer bir husus da, -bu alandaki pek çok yazardan farklı olarak- Profesör Ansay'ın sadece 19. asrın sonlarına kadar tek başına mer'i olup da kodifiye edilmemiş bulunan şeriatı anlatmayıp, haklı olarak pek çok kez Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye (1869-1876)'nin maddelerine atıflarda bulunması ve bu maddeleri (genellikle Ali Haydar'ın muazzam Dürrer-ul-hukkam Şerhi'nden yararlanarak) tefsir etmesidir. 

Kitap ayrıca, bugün artık çok güçlükle öğrenilebilen ve oldukça karmaşık olan Osmanlı İmparatorluğu'nda Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş devresindeki hukuku genellikle (kaynaklara yapılan atıflarla) çok titiz bir araştırma sonucu izah etmekte. Bu sahanın, kendisinin yakın dostu olan Alman meslektaşı Profesör Jaschke'nin başlıca ihtisas konusunu teşkil ettiğini de işaret edeyim.

Bu eseri ile Profesör Ansay, -İstanbul Üniversitesi profesörlerinden merhum Ebulula Mardin ve gene aramızdan ayrılmış olan eski İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen ile birlikte İslam hukukunun 20. asırdaki büyük Osmanlı -Türk geleneği hukukçuları arasında yer alıyor.(Önsözden).

 

Kitabın bölüm başlıkları:

I. GİRİŞ

·      İslâm Hukuku ve Hukuk Tarihi, İslam Hukuku ve Diğer Hukuklar

II. ESERLER

·      Eserler

III. İSLÂM HUKUKU

·      Fıkıh, Din

IV. FIKHIN KAYNAKLARI

·      Kur'ân Fakîhler, Kur'ân Fıkhın Baş Kaynağıdır, Sünnet (hadîs)

·      İcmâ', Kıyas, Başka Deliller, İctihâd (Müctehidler)

·      MücıehidNev'ileri, İmâm Kavli, İctihâd Kapısı Kapalı mıdır?

V.MEZHEBLER

·      İhtilâflar, Sünnet ve Bid'at Ehli

·      Hicaz ve Irak Ehli, İmâm-ı a'zam (Ebû Hanîfe)

·      Istihsân, İmâm Ebû Yusuf, İmâm Muhammed bin Hasan Eşşeybanî

·      İmâm Mâlik (bin Enes el Eshâbî), İstislâh

VI. HUKUK SİSTEMİ HAKKINDA GENEL MALUMAT

VII. HUKUKİ İŞLERE AİT TEMEL MEFHUMLAR

VIII. İRADE BEYANINDA FESATLAR

IX. ECEL, ŞART, RÜKN, MADDETLER

X. TEMSİL, VEKALET

XI. İNSAN FİİL VE MUAMELELERİNİN DEĞER VE DERECELERİ

XII. ŞAHIS HUKUKU 

·      Ehliyet, Vücûb Ehliyeti, Edâ' Ehliyeti, Kanunî Temsîl, Rüşd, İzin

·      Şahsiyetin Zevali (ölüm), Hükmî Şahıs, Mefkud, Kadınların Hukukî Durumu

·      Esirlerin Hukukî Durumu, Esir Çocuğun Hukukî Durumu

·      Esir Haddizatında Bir Maldır, Ceza Hukukunda Esir

·      Azâd Etme (i'tâk, itk), Azadın Hukukî Neticeleri, Müslüman Olmayanların Hukukî Durumu

XIII. EŞYA HUKUKU

·      Aynî Haklar, Ayn, Deyn, İslâmda Mal

XIV. MALLARIN NEVİLERİ

·      Malların Nev'ileri, Menkul ve Gayri Menkul Mallar, Mülkiyet ve Zilyedlik, Mülkiyetin İktisabı, Fer'î İktisâb (Telekk-il-mülk), Mülkiyetin Zevali, 

·   Muşa', Taksîm, Mülkiyetin Himâyesi, Rehin (Rehn), Rehinde Taaddî, Rehinde Kabz, Rehîn Satılmaya Salih Olmalıdır

XV. BORÇ MÜNASEBETLERİ GENEL OLARAK

XVI. BORÇ DOĞURAN SEBEPLER

XVII. BORÇ MÜNÂSEBETİNİN ZEVALİ

·      Edâ', İfâ, Takas, İbra, Fesh, İkâle

·      Sulh, Havale, Alacağın Temlîki, Mürûri Zaman, Mürûri Zaman Müddetleri, Hukukî Münâsebetlerde Tarafların Taaddüdü

XVIII. MÜNFERİT BORÇ MÜNÂSEBETLERİ

·      İkrar, Bey' ve Şirâ' (Satma ve Satın Alma) Akdi, Bey'de Kullanılan Ölçüler, Bey'in Şartları

·      Bey'de Mülkiyetin İntikâli, Mülkiyet ve Hasânn Ihtikâli Ânı Yönünden İslâm Hukuku ile

·      Modern Hukukun Karşılaştırılması, Mebî'in Kabzdan Önce Bey'i

·      Hıyar Hakkı, Muhayyerlik, Selem, Bey'in Hususî İsimleri, Bey'-i Marîz, Bey'-ül Vefa, Bey -i Bi-1-istiglâl, İstisna', İcâre

·      İcâre Nev'ileri, A'yân İcarı, İcâre-i Ademî, Ecîr, Karz, Hibe (Bağış), Hibede İvaz, Hibeden Rücu

·      Umra ve Rukba, Şirket, Müfavaza Akdi ve inan Şirketi

·      Emval, A'mal ve Vücuh Şirketleri, Mudarebe Şirketi, İda'(Vedia), İade, Kefalet

·      Kefilin Durumu, Nefse Kefalet, Mala Kefalet, Vekaleti olmadan Başkası Hesabına Tasarruf, Gasb (Usurpation), Gasıbın Mes'uliyeti, Gasıbın Tazmin Mükellefiyeti

XIX. AİLE HUKUKU

·      Akile, Cahiliye Devrinde Araplarda Evlenme Şekillerinden Hıtbe

·      Diğer Evlenme Şekilleri, İslamın Müdahalesi

·      İslamın Kabul Ettiği İzdivaç Yolları, İslamda Nikah, Nikahta Aleniyet

·      Evlenme Ehliyeti, Evlenme Öncesi ve Sonrası Fiili Muameleler

·      Mehr, Velayet, Veli (veliyy), KüfvNikah Manileri

·      Rida', Fasid Nikah, Ayrılma (müfarekat) ve Talak

·      Kayamka Şank ve Zaman, Kayamka Ric'at, Talakın Tefvizi

·      Boşanma Mukavelesi (Muhalaa, Mübaree) 

·      İlâ', Zıhâr, Teftik, Liân, Irtidâd, İddet, Neseb , Nüşüz, Nafaka

·      Hıdane (veya Hadane), Evlâd Edinme

XX. MİRAS HUKUKU

·      İslâmda Veraset Usûlü, İslâmdan Önce Arab Veraset Usûlü

·      Mîrâs Hukuku (Ferâiz Hükümleri), İrs Sebepleri, Murisin Ölümü İle, Vârisin Sağ Olması Şartı

·      İrs Mânileri, Ölüm Târihi veya Vârisin Bilinememesi

·      Hacib(hacb), Hirmân ile Hacib, Mirasçılar, Farz Sâhibleri

·      Farz'da Yakın Kadın Akraba Lehine Tahdîd, Baba

·      SahîhDede, Evlâd-iÜmm, Kızlar, Oğul Kızları

·      Ana Baba Bir Kız Kardeş, Baba Bir Kız Kardeş, Ana, SahîhNine, Koca, Karı, Asabe, Neseb Cihetinden Asabelik (Bi nefsihî asabe) 

XXI.VAKIF

XXII. CEZA HUKUKU

XXIII. USUL HUKUKU

XXIV. İSLAMDA DEVLET DİVANLAR, BEYT-ÜL-MAL VE VERGİLER

Bankalara özel taksit seçenekleri :

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme » puan
  • -

Ürün Etiket

Hukuk Tarihinde İslam Hukuku 4. BasıHukuk Genel Bilgiler-Hukuk Sosyolojisi-Hukuk Felsefesi-Hukuk Tarihi-Roma HukukuTurhan Kitabevi Yayınları

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır