Seçimi Daraltın

 • Kıymetli Evrak Hukuku - Güncelleştirilmiş 20. Bası

  Kıymetli Evrak Hukuku - Güncelleştirilmiş 20. Bası

 • Kıymetli Evrak Hukuku - Güncelleştirilmiş 20. Bası
  Kıymetli Evrak Hukuku - Güncelleştirilmiş 20. Bası
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konularından bazıları:

  • Kıymetli evrak terimi, Türk mevzuatında kıymetli evrak
  • Kıymetli evrak hukukunun genel esasları; tarifi, hak ve senet arasındaki sıkı bağın sebepleri, teşhis senetleri (kartlar ve markalar), kıymetli evrakta hakkın doğumu (Kıymetli Evrak Teorileri), kıymetli evrakta borçlunun durumu, kıymetli evrakta devrine ilişkin müşterek esas, kıymetli evrakın taksimi, kıymetli evrakta nev'i değiştirme (tahvil),kıymetli evrakta kapalı adet sorunu, kıymetli evrakın zıyaı ve iptali
  • Kambiyo senetleri (ticari senetler)  terimi, müşterek özellikleri, asıl borç ilişkisi, ehliyet, imza, temsil
  • Poliçe; hukuki mahiyeti, iktsadi mahiyeti, poliçenin şekil unsurları, poliçenin ihtiyari muhtevası, poliçenin yorumlanması ve şekil şartlarının eksikliğine iliişkin hükümler, açık poliçeler, keşidicinin sorumluluğu, poliçenin kabulü, poliçenin tedavülü, poliçede ödeme, hamilin müracaat hakkı, poliçe ilgilileri çevresinin genişlemesi, poliçe nüshaları ve suretleri, senet metninde değişiklikler, zamanaşımı, poliçede asıl borç ilişkisi-sebepsiz iktisap-karşılığın intikali
  • Bono (Emre muharrer senet); hukuki mahiyeti, iktisadi mahiyeti ve önemi, şekil unsurları, şekil şartlarının noksanlığına ilişkin hükümler, bononun ihtiyari muhtevası, tanzim edenin sorumluluğu, tatbik olunacak hükümler
  • Çek; hukuki mahiyeti, iktisadi mahiyeti ve önemi, TTK'na göre çekin şekil unsurları, şekil şartlarının esnakliğine ilişkin hükümler, Çek Kanununun şekle ilişkin düzenlemeleri, çekin ihtiyari muhtevası, çek karnelerinin bankalarca bastırılması, kendilerine çek karnesi verilen kişilerin merkez bankasî'na bildirilmesi, keşideci ile muhatap arasındaki ilişkiler, çekte kabul yasağı, muhatabın güven arttırıcı beyanı, çekin tedavülü, çekte ödeme, çekin ödenmemesi (karşılıksız çek), çek hamilinin başvuru (müracaat) hakkı, çekte aval, çekten cayma, keşidecinin ölümü, medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi veya iflası hallerinin çeke etkisi, çekin birden fazla nüsha olarak tanzim edilmesi, çekte zaman aşımı, çekte uygulanacak poliçe hükümleri, posta çekleri, seyahat çekleri, garantili çek(çek kartı uygulaması)
Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır