Seçimi Daraltın

 • Devlet Bütçesi Türk Bütçe Sistemi 6.Bası

  Devlet Bütçesi Türk Bütçe Sistemi 6.Bası

 • Devlet Bütçesi Türk Bütçe Sistemi 6.Bası
  Devlet Bütçesi Türk Bütçe Sistemi 6.Bası
  12.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitapta, mali olaylar ve kapsamı, kamu harcamaları, kamu gelirleri, kamu ekonomisinde payda, devlet bütçesi; bütçenin tanımı, gelişimi, ilkeleri, döner sermaye işletmeleri, fon uygulamaları, özerk bütçeler, Türk bütçe sistemi; Türk bütçe sistemi modeli, bütçe yasasının hazırlanma çalışmaları, bütçe yasa tasarısının yasama organında görüşülmesi, Türkiye’de bütçe uygulaması; bütçe yasasının mali yıl içinde uygulanması, bütçe döneminin sona ermesi, mali denetim; bütçe denetimi; bütçe denetimi nedir?, Türkiye’de bütçe denetimi, Sayıştay ve denetim, bütçenin aklanması; kesin hesap yasa tasarısının hazırlanması, kesin hesap yasası konuları titizlikle incelenmiştir.

 • Kamu Maliyesi. Mevzuattaki Değişikliklere ve Son İstatistik Verilerine Göre Güncelleştirilmiş 10. Bası

  Kamu Maliyesi. Mevzuattaki Değişikliklere ve Son İstatistik Verilerine Göre Güncelleştirilmiş 10. Bası

 • Kamu Maliyesi. Mevzuattaki Değişikliklere ve Son İstatistik Verilerine Göre Güncelleştirilmiş 10. Bası
  Kamu Maliyesi. Mevzuattaki Değişikliklere ve Son İstatistik Verilerine Göre Güncelleştirilmiş 10. Bası
  33.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Kamu Harcamalarında Genişlik, Hudut, Verimlilik ve Ekonomik Etki Sorunları

  ·          Kamu Gelirleri

  ·          Vergileme Prensipleri

  ·          Vergi Ödeme Gücü Kavramı ve Vergilerin Sınıflandırılması

  ·          Vergileme Tekniği

  ·          Vergiye Karşı Tepkiler

  ·          Vergi Yükü, Vergilemede Hudut, Vergilerin Ekonomik Etkileri

  ·          Gelişmiş ve Az Gelişmiş Memleketlerin Vergi Sistemleri

  ·          Borçlanma

  ·          Devlet Borçlarının Sınıflandırılması

  ·          Borçlanma Tekniği ve Borç Yönetimi

  ·          Borçlanmada Hudut ve Yük Sorunları

 • Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası - 12. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı

  Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası - 12. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı

 • Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası - 12. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı
  Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası - 12. Bası Açıklamalı Yanıtlarıyla Konu Anlatımlı ve Çoktan Seçmeli Sorular ile İş Sınavlarına Hazırlık Kitabı
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu kitapçık öğrencilere ve meslek sınavlarına hazırlanan mezunlara yol gösterici olmak üzere sıkça sorulan sorular etrafında hazırlanmış olup salt akademik bir amaç taşımamaktadır.

  Kapsam açısından büyük ölçüde maliye politikası konuları düşünülmüştü.  Ancak  maliye politikasının  tartışılabilmesi  için temel bazı kamu maliyesi kavramlarının bilinmesi gerekir. Sorular kamu maliyesi ve maliye politikası ile ilgili temel konuları içermekle birlikte bu alanlarla ilgili bütün konuları kapsama iddiasında değildir. Bu yüzden kitabın sonunda, daha geniş bilgi edinmek amacıyla bazı temel kaynaklar önerilmiştir.

  Soru ve yanıtlarla ilgili bir açıklama yapmakta da yarar var. Seçilen sorular, alanla ilgili sorulabilecek bütün soruları içermediği gibi, benzeri konulara yönelik sorular farklı şekillerde de formüle edilebilirdi. Ayrıca soru-cevap biçiminde yazılmış olsa da içerdiği konular açısından bu kitapçık bir bütündür. Farklı sorularda ifade edildiği halde konular çoğunlukla iç içe geçmektedir. Tekrarlardan kaçınmak amacıyla bu tür bir yol seçildiğinden, amacına ulaşabilmesi için kitapçığın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Çoktan seçmeli soruların bir kısmı, aynı içerikte olduğu halde, farklı biçimlerde formüle edilmiştir. Buradaki temel amaç alternatif soru biçimlerini göstermek ve daha fazla bilgi ile bu tür soruların yanıtlanmasını desteklemektir.

  Uluslararası gelişmeler ve ulusal ekonomilerin dönüşümü maliye alanına da doğrudan yansıdığından, kitapçığın yeni baskılarında mümkün olduğunca değişiklikler yapılmaktadır.

 • Maliye Politikası Amaçlar, Araçlar ve Çağdaş Bütçe Teorileri 26. Bası

  Maliye Politikası Amaçlar, Araçlar ve Çağdaş Bütçe Teorileri 26. Bası

 • Maliye Politikası Amaçlar, Araçlar ve Çağdaş Bütçe Teorileri 26. Bası
  Maliye Politikası Amaçlar, Araçlar ve Çağdaş Bütçe Teorileri 26. Bası
  33.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın bölüm başlıkları:

   

  • Maliye Politikasının Doğuşu ve Konusu
  • Kamu Ekonomisinin Nispi Değeri...
  • İktisadi İstikrar ve Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
  • Telafi Edici Maliye Politikası
  • Hazine-Merkez Bankası İlişkileri
  • İktisadi Kalkınma ve Finansmanı I-Genel Sorunlar
  • Gelir Dağılımının Mali Kararla Denkleştirilmesi
  • Çağdaş Bütçe Teorileri
 • Maliye Politikası Gelişimi, Amaçları, Araçları ve Uygulama Sorunları Gözden Geçirilmiş 10. Baskı

  Maliye Politikası Gelişimi, Amaçları, Araçları ve Uygulama Sorunları Gözden Geçirilmiş 10. Baskı

 • Maliye Politikası Gelişimi, Amaçları, Araçları ve Uygulama Sorunları Gözden Geçirilmiş 10. Baskı
  Maliye Politikası Gelişimi, Amaçları, Araçları ve Uygulama Sorunları Gözden Geçirilmiş 10. Baskı
  38.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar

  ·          Maliye Politikası: Bazı Tanımlamalar

  ·          Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası

  ·          Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para ve Maliye Politikalarının Nisbi Etkinliği

  ·          Toplam Talep-Toplam Arz Modeli ve Para ve Maliye Politikaları

  ·          Post-Keynesyen Yaklaşım Üzerine

  ·          İstikrar Politikası: İradi Politikalar Karşısında Otomatik Stabilizatörler

  ·          Enflasyon ve Maliye Politikası

  ·          Durgunluk ve Maliye Politikası

  ·          Stagflasyon ve Maliye Politikası

  ·          Bütçe Açığı Sorunu

  ·          Ekonomik İstikrara Yönelik Maliye Politikasının Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Görünümü

  ·          Türkiye’nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve İzlenen Politikalar

  ·          Ekonomik Büyüme, Ekonomik Kalkınma ve Maliye Politikası: Bazı Açıklamalar

  ·          Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası

  ·          Türkiye’nin Ekonomik Kalkınma Sorunu

 • Maliye Politikası Teori ve Uygulama - 9. Baskı

  Maliye Politikası Teori ve Uygulama - 9. Baskı

 • Maliye Politikası Teori ve Uygulama - 9. Baskı
  Maliye Politikası Teori ve Uygulama - 9. Baskı
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  İstikrar, büyüme ve bölüşüm konuları her dönem güncelliğini korurken, maliye politikası bu amaçlara ulaşmada temel bir araç olarak literatürdeki yerini korumaktadır. Hatta ortaya çıkan yeni sorunlar karşısında maliye politikasının popülaritesi artmakta ve yeni maliye politikası seçenekleri güncel akademik yazında sıkça yer almaktadır.

  Ulusal ekonomilerin durumu ve uluslararası iktisadi gelişmeler elinizdeki kitabın içeriğini ve konuların ele alınış biçimindeki isabeti teyit etmektedir. Ancak kitapta kullanılan istatistikler zaman içerisinde güncelliğini yitirebilmektedir. Elinizdeki baskıda, kitabın teorik bölümlerindeki bazı eksiklikler giderilmiş, istatistiksel tablo ve grafikler büyük ölçüde güncellenmiştir. ÖNSÖZ'den

   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Ekonomide Kamu Müdahalesi

  ·          Neoklasik-Minimalist Kamu Müdahalesi

  ·          Büyük Buhran ve Keynesyen Yaklaşım        

  ·          Neoklasik-Keynesyen Sentez        

  ·          Gelişmekte Olan Ülkeler ve Yapısalcı Yaklaşım

  ·          İktisat Politikasının Amacı Ve Maliye Politikası Araçları

  ·          İktisat Politikasının Amacı               

  ·          İktisat Politikasının Temel Bileşenleri          

  ·          Maliye Politikası ve Araçları             

  ·          Maliye Politikası Çarpanları            

  ·          İktisat Politikasında İnce Ayar Ve Otomatik İstikrarlandırıcılar

  ·          Büyümenin Uzun Dönem Trendi ve İktisadi Dalgalanmalar

  ·          Otomatik İstikrarlandırıcılar             

  ·          Mali Engel (Sürüklenme) 

  ·          İradi Maliye Politikaları

  ·          Durgunluk ve Maliye Politikası       

  ·          Enflasyon ve Maliye Politikası        

  ·          Stagflasyon ve Mikro-Temelli Politikalar

  ·          Genel Bir Değerlendirme

  ·          Para Ve Maliye  Politikalarının Etkileşimi Ve Politika Karması

  ·          Hicks-Hansen IS-LM Modeli

  ·          Açık Ekonomide Maliye Politikasının Etkisi 

  ·          Avrupa Birliği’nde (AB) Maliye Politikası

  ·          Bütçe Açıkları Hazine Ve Merkez Bankası

  ·          Bütçe Açıkları      

  ·          Hazine ve İşlevleri             

  ·          Merkez Bankası ve Para Politikası

  ·          Hazine “Bağımsızlığı” ve Maliye Politikası   

  ·          Hazine’nin Merkez Bankasından Borçlanması          

  ·          Senyoraj ve Tanzi-Olivera Etkisi     

  ·          Sterilizasyon       

  ·          Kalkınma Ve Maliye Politikası

  ·          Azgelişmişlik Sorunu

  ·          Kalkınma Ekonomisi ve Yapısal Dönüşüm

  ·          Ekonomik Büyüme           

  ·          Kalkınmanın Finansmanı

  ·          Maliye Politikası ve Özel Yatırımlar

  ·          Devlet Yardımları ve Kalkınma

  ·          Yapısal Uyum Ve Maliye Politikası

  ·          Yapısal Uyum Modelleri, IMF ve Dünya Bankası        

  ·          Yapısal Uyum Modelleri ve Kamu Açıkları   

  ·          Mali Uyum Politikalarının Eleştirisi

  ·          Genel Bir Değerlendirme ve Heterodoks Programlar              

  ·          Maliye Politikası Ve Gelir Dağılımı

  ·          Temel Kavramlar ve Teorik Çerçeve            

  ·          Maliye Politikasının Gelir Dağılımına Etkisi 

  ·          Türkiye’de Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı

  ·          Türkiye’de Maliye Politikalarının Gelişimi

  ·          Kamu Maliyesinin Genel Görünümü

  ·          1923-1960 Döneminde Ekonomik Yapı ve Maliye Politikaları

  ·          1961-1979 Dönemindeki Ekonomik Gelişmeler ve Maliye Politikaları

  ·          1980 Sonrası Liberalizasyon Politikaları ve Maliye Politikası 

  ·          Türkiye’de 1980 Sonrası Para Politikaları

  ·          Genel Bir Değerlendirme

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır