Ticaret Hukuku » Fikri ve Sınai Haklar Hukuku » Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat

Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat

 • Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat

Yazar: Hakan KARAN - Mehmet KILIÇ

Yayın Evi: Turhan Kitabevi Yayınları

Basım Yeri: Ankara

Basım Tarihi: 2004

Sayfa Sayısı: XIV+790 s

ISBN: 975-6194-04-9

Boyut: 16X24 cm

Durum: Ciltli

Etiket Fiyatı:


75.00 TL

(KDV Dahil)

 • Ürün özellikleri
 • Taksit Seçenekleri
 • Yorumlar
 • Geri Bildirim

sözle?me hükümlerinin uygulanmas? bak?m?ndan faydal? olabilce?ini dü?ündüklerini ifade ettikleri bu eseri kaleme alm??lard?r.

Ö?reti ve uygulama birlikteli?ini daha iyi gerçekle?tirebilece?i kanaatiyle, eserin haz?rlanmas? esnas?nda hem bilimsel görü?lere, hem de yarg? kararlar?na yer verilerek uygulamaya ???k tutmak istenmi?tir.

??te bu eser, KHK hükümlerini Türk Medeni Kanununun 1. maddesi anlam?nda yarg? kararlar?n? ve bilimsel görü?leri de dikkate alarak aç?klamak maksad?yla kaleme al?nm??t?r. Bu sebeble, çal??mam?zda KHK.n?n sistemati?i takip edilmi? ve KHK, maddesel bir s?ra ile incelenmi?tir. Her bir madde alt?nda ilk olarak aç?klay?c? bilgilere yer verilmi? ve bu aç?klamalar alakal? mahkeme kararlar? ile tamamlanm??t?r. Madde içinde ayr? konu ba?l??? vermemek için paragraf usulü tercih edilmi? ve ilgili konular ayn? paragrafta alt paragraflar halinde s?ralanm??t?r.

Bu eserin haz?rlanmas? esnas?nda Yarg?tay 11. Hukuk Dairesinin 2000 y?l?ndan önceki kararlardan ço?unlu?u ve 2000 y?l? ile 2004 y?l?n?n ilk yar?s?na kadar ki markalarla ilgili tüm mahkeme kararlar? taranm??, ancak metinde yazarlar?n önemli gördükleri kararlara yer verilmi?tir. Yarg?tay 7. Ceza Dairesinin KHK.n?n 61/A maddesi ile ilgili kararlar?ndan da önemli ölçüde istifade edilmi?tir.

Eser olu?turulurken maddelere tümden gelim yöntemi ile yakla??lm?? ve metinleri KHK.n?n 1. maddesinde öngörülen amaç do?rultusunda yorumlamaya çal???lm??t?r.

Kitab?n ekinde, madde aç?klamalar?nda yer alan, uluslararas? andla?malar ile ilgili mevzuat?n tam metinlerine yer verilmi?tir. (Giri?'ten).
Kitab?n içindekileri:

 • Birinci K?s?m: Ba?lang?ç Hükümleri 
 • ?kinci K?s?m; Ba?vuru 
 • Üçüncü K?s?m; Tescil ??lemleri 
 • Dördüncü K?s?m: Markan?n Koruma Süresi ve Marka Tescilinin Yenilenmesi
 • Be?inci K?s?m; Markan?n Hükümsüzlü?ü ve Marka Hakk?n?n Sona Ermesi 
 • Alt?nc? K?s?m; Enstitü Kararlar?na ?tiraz 
 • Yedinci K?s?m; Garanti Markalar? ve Ortak Markalar 
 • Sekizinci K?s?m; Marka Hakk?na Tecavüz Durumlar? 
 • Dokuzuncu K?s?m; ??lem Yetkisi Olan Ki?iler ve Marka Vekilleri 
 • Onuncu K?s?m; Ücretlerin Ödenmesi ve Hukuki Sonuçlar? 
 • Onbirinci K?s?m: Son Hükümler
Bankalara özel taksit seçenekleri :

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme » puan
 • -

Ürün Etiket

Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili MevzuatFikri ve Sınai Haklar HukukuTurhan Kitabevi Yayınları

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır