Seçimi Daraltın

 • Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar Genişletilmiş - Gözden Geçirilmiş 3. Bası

  Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar Genişletilmiş - Gözden Geçirilmiş 3. Bası

 • Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar Genişletilmiş - Gözden Geçirilmiş 3. Bası
  Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar Genişletilmiş - Gözden Geçirilmiş 3. Bası
  76.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  (Önsöz'den).

  Kitabın Bölüm Başlıkları

  • Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hakları
  • Fikri Haklarla Sınai Hakların Karşılaştırılması
  • Eser – Eser Türleri – Eser Niteliğinde Olma Koşulu Aranmayan Bazı Yaratımlara İlişkin Özel Koruma Yolları
  • Eser Üzerinde Hak Sahipleri
  • Eser ve Bağlantılı Hak Sahipliğinden Doğan Haklar
  • Eser Sahipliğinden Doğan Haklara İlişkin Hukuksal İşlemler
  • Eserle İlgili Hak Sahiplerine Getirilen Sınırlandırmalar (Hukuka Uygunluk Sebepleri)
  • Hakların Zor Alım – Alım – Ön Alım Konusu Olması
  • Hakların Miras Yoluyla intikali
  • Fikri Hakların İhlalinde Hukuksal Koruma Yolları
  • Zaman Aşımı
  • 5846 Sayılı Yasanın Yeniden Düzenlenmesi Gereği
  • Fikri ve Sınai Hakların Karşılaştırılmasına İlişkin Tablolar
  • Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Tablolar
  • Bilirkişi Raporları
 • Şirketler Hukuku Dersleri

  Şirketler Hukuku Dersleri

 • Şirketler Hukuku Dersleri
  Şirketler Hukuku Dersleri
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  § 1. ADİ ŞİRKET

  § 2. TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

  § 3. KOLLEKTİF ŞİRKET

  § 4. ADİ KOMANDİT ŞİRKET

  § 5. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET

  § 6. ANONİM ŞİRKET

         Birinci Kısım: Anonim Şirketin Özellikleri ve Kuruluşu

         İkinci Kısım: Anonim Şirketin Organları

                    Birinci Ayırım :  GENEL KURUL

                    İkinci Ayırım: YÖNETİM KURULU

         Üçüncü Kısım: Pay Sahibinin ve Azlığın Hakları

         Dördüncü Kısım: Anonim Şirkette Pay

  § 7. LİMİTED ŞİRKET

  § 8. KOOPERATİF ŞİRKET

 • Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz

  Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz

 • Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz
  Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  OY HAKKINDA İMTİYAZ KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ

  TÜRK HUKUKUNDA OY HAKKINDA İMTİYAZIN
  KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ

  OY HAKKINDA İMTİYAZIN KORUNMASI – İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU

 • Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı

  Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı

 • Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı
  Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  BİRİNCİ BÖLÜM

  GENEL OLARAK MARKA VE MARKA ÜZERİNDEKİ HAK

  İKİNCİ BÖLÜM

  HAKKIN KÖTÜYE KULLANIMI KAVRAMI VE MARKA HUKUKUNDA BU İLKENİN UYGULANMASI

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  MARKA HUKUKUNDA SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBININ ESASLARI

 • Fikri Haklarda Sözleşmeden Cayma

  Fikri Haklarda Sözleşmeden Cayma

 • Fikri Haklarda Sözleşmeden Cayma
  Fikri Haklarda Sözleşmeden Cayma
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  2015 yılının hayatımdaki en verimli yıl olduğunu söyleyebilirim. İlk olarak, 2015 yılında bu doktora tezini yazmayı tamamladım ve ikinci olarak da yine aynı yıl bir oğlum oldu. Tezimi bir kitap olarak yayımlamamın biraz daha geç olmasında da işte bu ikincisinin büyük bir rolü var. Bu nedenle aradaki bu süre tezime yaptığım eklemelerden değil, tamamen kişisel sebeplerden kaynaklanmakta olup; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) bölümünde başladığım ve büyük bir kısmını Tübingen’de yazdığım doktora tezimi, teamüle uygun olacak şekilde jüride kabul edildiği haliyle yayımlıyorum.


  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

  1. Bölüm

  Cayma Kavramı, Cayma Hakkının Hukuki Niteliği ve Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi

   

  2. Bölüm

  Cayma Hakkının Tarihi Gelişimi ve Karşılaştırmalı Hukuktaki Durumu

   

  3. Bölüm

  Cayma Hakkının Koşulları ve Kullanılması

   

  4. Bölüm

  Cayma Hakkının Hüküm ve Sonuçları ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Cayma Hakkı

 • Uygulamada İhtiyari Tahkim

  Uygulamada İhtiyari Tahkim

 • Uygulamada İhtiyari Tahkim
  Uygulamada İhtiyari Tahkim
  12.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konularından seçmeler:

  • Tahkim, tanımı, hukuki niteliği, eleştiriler
  • Tahkim sözleşmesi; tanımı, hukuki niteliği, tarafları, yapılış türleri, kuruluş şartları, yorumu ve sonuçları
  • Hakemler; seçilmeleri ve usulü, sayıları, azli, istifası, ölümü ve bunların sonuçları, reddi, ücreti, sorumlulukları
  • Yargılama usulü; dava açılması, cevap ve karşı dava, tahkikat, karar, karara karşı kanun yolları, kararın tavzihi ve düzeltilmesi
  • TOBB'nde yürütülen tahkim
 • Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerde Şirket Değerlemesi

  Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerde Şirket Değerlemesi

 • Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerde Şirket Değerlemesi
  Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerde Şirket Değerlemesi
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bunun yanında, konunun önemli bir boyutu da birleşen şirketlerin değerinin gerçeğe uygun bir biçimde belirlenmesidir. Ancak değerleme yönetimi saptanırken, şirket birleşmesinin koşullarına ve birleşen şirketlerin özelliklerine en uygun yöntemin seçilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Yapısal sorunların bulunduğu ve kronik enflasyonun yaşandığı ülkelerde ise, en uygun değerleme yönteminin belirlenmesinin ne kadar önemli olduğu açıktır. toplanabileceği görüşüne ulaşılmıştır. Bu nedenle de sinerjik kazançlar elde etmek olarak tanımlanmıştır. Çünkü şirketlerin diğer şirketler ile birleşme amacı sadece maliyet tasarrufu sağlamak değil,

  başka kazançlar da elde etmeye yöneliktir.Çalışmamızda yer alan şirket birleşmelerine ilişkin uygulamada değerleme yöntemini belirlerken bu koşullar ve özellikler değerlendirilmiş ve en uygun yöntemin "İskonta Edilmiş Nakit Akımların Yöntemi" olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (Önsöz'den).
  Kitabın konularından:

  • Şirket birleşmeleri
  • Büyüme ve şirket birleşmeleri
  • Şirket birleşmelerin nedeni
  • Birleşme süreci ve birleşmelerde ödeme yöntemleri
  • Birleşemelerde şirketlerin değerlerinin belirlenmesi
  • Birleşme sürecinde değerleme uygulaması
  • Türkiye uygulamasında şirket birleşmeleri
 • Gemi Rehni 5. Bası

  Gemi Rehni 5. Bası

 • Gemi Rehni 5. Bası
  Gemi Rehni 5. Bası
  12.75 TL
  Ürün Özellikleri:

  geniş ölçüde Medenî Kanun hükümlerine dayanmakta olması dolayısıyla bu kitabın yeni bir baskısını yapmak kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. Keza 4. Baskı'nın neşredilmesini müteakip 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanununda yapılan geniş kapsamlı değişiklik de bu Kanuna atfen yapılan açıklamaların gözden geçirilmesini icap ettirmiştir. Bunlar dışında kitapta temas olunan konularda son baskıyı takiben yapılan yerli ve yabancı neşriyat ve verilen yerli ve yabancı mahkeme kararlan da kitaba işlenmiş ve değerlendirilmiştir. Ancak ders kitabı olarak da kullanılan kitabın, önceki baskılarda olduğu gibi, belli bir hacimde tutulmasına dikkat edilmiştir.

  Kitabın konularından bazıları;

  • Sicile kayıtlı olan gemilerin kanunî rehni
  • Sicile kayıtlı olan gemilerin akdi rehni; deniz ödüncü, gemi ipoteği, gemi ipoteğinin mahiyeti, gemi ipoteğinin tesisi, tescil, gemi ipoteğinin şümulü, gemi ipoteğinin temin ettiği mütalebeler, gemi ipoteğinin derecesi, gemi ipoteğinin hükümleri, gemi ipoteğinin devri ve intikalı, gemi ipoteğinin takyidi, gemi ipoteğinin nevîleri, ipoteğin sona ermesi, iştirak payının rehni, 
  • Yapı halinde bulunan gemiler üzerinde ipotek; yapı halinde bulunan gemilere uygulanacak hükümler
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Özellikle Doktor, Avukat, Mimarın Mesleki Sorumluluk Sigortası

  Mesleki Sorumluluk Sigortası Özellikle Doktor, Avukat, Mimarın Mesleki Sorumluluk Sigortası

 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Özellikle Doktor, Avukat, Mimarın Mesleki Sorumluluk Sigortası
  Mesleki Sorumluluk Sigortası Özellikle Doktor, Avukat, Mimarın Mesleki Sorumluluk Sigortası
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Keza, tezimizde incelediğimiz serbest mesleklerden doktor, avukat ve mimarlarla ilgili meslek odaları dahi, üyelerine bu yönde ne bir tavsiye ne de bir mecburiyet getirmişlerdir. Ancak bu yöndeki yegâne istisnanın, Noterler Birliği'nin yaptırdığı toplu sorumluluk sigortası olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizdeki bu duruma karşılık, Avrupa'da son yıllarda belirli meslek dalları için (örneğin doktor, avukat ve mimarlar) meslekî sorumluluk sigortası yaptırılması mecburiyeti getirilmiştir. (Giriş'ten).

  Kitabın bölümleri:

  • Sorumluluk Sigortası Hakkında Genel Bilgiler; Sorumluluk Sigortasının Avrupa'da Günümüze Kadar Olan Gelişimi, Sorumluluk Sigortasının Türkiye'de Günümüze Kadar Olan Gelişimi, Sorumluluk Sigortasının Sigorta Tasnifi İçerisindeki Yeri
  • Meslekî Sorumluluk Sigortası Akti; Meslekî Sorumluluk Sigortasının Aktinin İn'ikadı, Meslekî Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Gerçekleştiği An (Sigorta Olayı), Meslekî Sorumluluk Sigortasında Sigorta Ettirenin Sigorta Himayesi Talebi, Sigortacının Himaye Yükümlülüğü ve Sınırları, Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri ve Külfetleri, Meslekî Sorumluluk Sigortası Mukavelesinin Sona Ermesi
  • Meslekî Sorumluluk Sigortasında Sigorta Teminatının Muhtevası ve Şümulü; Meslekî Sorumluluk Sigortasının Maddi Muhtevası, Avukatın Hukuki Sorumluluğu, Avukatın Akit Dışı (Haksız Fiil) Sorumluluğu, Mimarın Hukuki Sorumluluğu, Mesleki Sorumluluk Sigortasıyla Teminat Altına Alınan Zararlar, Doktor, Avukat ve Mimarın mesleki Sorumluluk Sigortasına Özgü Riziko İstisnaları.
 • Uygulamalı Can Sigortası Hukuku 2. Bası

  Uygulamalı Can Sigortası Hukuku 2. Bası

 • Uygulamalı Can Sigortası Hukuku 2. Bası
  Uygulamalı Can Sigortası Hukuku 2. Bası
  21.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  Öte yandan, bu tür sigorta, sadece ölüm veya kaza sebebiyle geçici veya tam işgörmezlik halleri dışında kişilere ileri yaşlarda çalışma güçlerini kaybettikleri dönemde parasal katkı sağlayarak, zor günlerdeki yaşam koşullarını nisbeten kolaylaştırıcı etkisi sebebiyle de günümüzde önem kazanmış bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde çalışanlara emeklilik imkanı tanıyan kamusal nitelikli Sosyal sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur gibi sigorta kurumlarının günümüzde ekonomik dar boğaza girmeleri sebebiyle bu tür özel sigortaların ikinci emeklilik sloganı altında geliştiği gözlemlenmektedir.

  Kitabın bölümleri:

  • Can (kişi) sigortası hakkında genel bilgiler ve kavramlar
  • Can (kişi) sigortası sözleşmesi-Can sigortası sözleşmesinin kuruluşu, hükümleri, işleyişi ve son bulması
  • Hayat sigortası-Hayat sigortası sözleşmesi
   Bireysel emeklilik ve yatırım sistemi, Hayat sigortası sözleşmesinin ana unsurları ve özellikleri, Hayat sigortası sözleşmesinin kuruluşu, Hayat sigortası sözleşmesinin zamanaşımı, Hayat sigortasından kaynaklanan davalarda mahkemelerin görev ve yetki sorunları
  • Hayat sigortası özel türleri
   Grup hayat sigortası sözleşmesi, Hayat sigortasının diğer türleri
  • Genel olarak kaza sigortaları
   Kaza sigortası hakkında genel bilgiler, Kaza sigortasında riziko kavramı, Kaza sigortasında sigorta bedeli, Kaza sigortasında prim, Kaza sigortasında sigortacının halefiyet hakkı, Kaza sigortasında zaman aşımı
  • Ferdi kaza sigortası sözleşmesi
   Grup  kaza sigortası sözleşmesi, Hastalık  (sağlık) kaza sigortası sözleşmesi, Otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sözleşmeleri sigortası sözleşmesi 
  • Sigorta hukukuna ilişkin yasa, yönetmelik ve poliçe genel şartları konuları kitabın sonuna eklenmiştir.
 • Akreditif

  Akreditif

 • Akreditif
  Akreditif
  9.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  büyük bir orana sahip olan bu ödeme yöntemini önemi nedeniyle çalışmamıza konu olarak seçtik. Bu kitap, konunun teknik özelliklerinin yanı sıra taraflar arasındaki ilişkiler ve hukukî niteliğin incelenmesine hizmet etmeye çalışmaktadır.(Sunuş'tan).

  Kitabın konularından bazıları:

  • Dış ticarette ödeme yöntemleri
  • Akreditifin fonksiyonları ve taraflara sağladığı faydalar; ödeme, teminat ve kredi fonksiyonu
  • Akreditif kavramı, özellikleri ve türleri, hukuki niteliği ve kaynakları
  • Özel akreditif türleri
  • Akreditif ilişkisinin kurulması ve hükümleri; şartı, sözleşmesi, ihbarı
  • Akreditif işleminin ifası; ifa şekilleri, vade ve ibraz yeri
  • Akreditifin devredilmesi; devrin tanımı, hukuki niteliği, taraflar arası ilişkinin niteliği ve akreditif alacağının temliki
  • Akreditifin değiştirilmesi ve sona ermesi
 • Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Miletlerarası Tahkim (UN - Kaufrecht und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)

  Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Miletlerarası Tahkim (UN - Kaufrecht und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)

 • Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Miletlerarası Tahkim (UN - Kaufrecht und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)
  Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Miletlerarası Tahkim (UN - Kaufrecht und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)
  12.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  • Sözleşmeyle ilgili hakem kararları
  • Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Milletlerarası Tahkim ( UN- Kaufrecht und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)
   UN- Kaufrecht und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
   Milletlerarası Mal Satım Hukuku ve Milletlerarası Tahkim (Çeviri)
   Uluslararası Emtia Satımı Sözleşmelerine İlişkin 11 Nisan 1980 Tarihli BM Anlaşması
   Uluslararası Emtia Satımı Sözleşmelerine İlişkin 11 Nisan 1980 Tarihli BM  Anlaşması (Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca Metinleri ile Birlikte)
   Üye Ülkeler
  • Uluslararası Emtia Satımı Sözleşmelerine İlişkin 11 Nisan 1980 Tarihli BM Anlaşmasına Üye Devletlerin Listesi (CISG Members)
   Hakem kararları
  • 11 Nisan 1980 Tarihli BM Anlaşmasına İlişkin Hakem Kararları 1988-1998 (CISG Arbitral Awards 1988-1998)
 • Ticari Tahkimi Düzenleyen Temel Metinler İç Tahkim ve Milletlerarası Tahkim

  Ticari Tahkimi Düzenleyen Temel Metinler İç Tahkim ve Milletlerarası Tahkim

 • Ticari Tahkimi Düzenleyen Temel Metinler İç Tahkim ve Milletlerarası Tahkim
  Ticari Tahkimi Düzenleyen Temel Metinler İç Tahkim ve Milletlerarası Tahkim
  12.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Gerçekten, ülkemizde örneğin "ICC Tahkim Kuralları"nı, "UNCITRAL Tahkim Kuralları"nı, "New York Konvansiyonu" veya "ICSID Konvansiyonu"nun getirdiği kuralları, "Milletlerarası Tahkim Kanunu" gibi temel hukukî metinlerini bir arada bulabilmek mümkün değildir. Bu nedenle, hem uygulayıcıların ve öğreticilerin; hem de öğrencilerin büyük bir güçlük çektikleri bilinen bir gerçektir. İşte bu derlemenin yapılmasıyla güdülen tek amaç, tahkim hukukunun temel metinlerini bir araya toplamak suretiyle, çekilen bu sıkıntıları kısmen de olsa giderebilmek olmuştur.(Önsöz'den).

  Kitabın bölümleri:

  Kurumsal Tahkime İlişkin Metinler:

  • Milletlerarası Ticaret Odası'nın (MTO) düzenlemeleri
  • MTO tahkim kuralları; Rules of arbitraton of  the ICC,  MTO Tahkim Divanı Statüsü ve İç Tgüzüğü, tahkim masraf ve ücretleri
  • Avrupa (Cenevre Sözleşmesi); 21 Nisan 1961 tarihinde Cenevre'de yapılan Milletlerarası Ticari Hakemlik Konusunda Yapılan Avrupa Sözleşmesi'nin Türkçe ve İngilizce metinleri 
  • ICSID Sözleşmesi; Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşmesi'nin Türkçe ve İngilizce metinleri 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) tahkim şartnamesi, TOBB Tahkim Divanı Çalışma Esasları İç Yönetmeliği, TOBB Muamelat Yönetmeliği
  • İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Tahkim-Uzlaştırma-Hakem-Bilirkişilik Yönetmeliği, İTO Tahkim-Uzlaştırma-Hakem-Bilirkişilik Gider ve Ücret Yönetmeliği, İTO Tahkim-Uzlaştırma-Hakem-Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

  Ad Hoc Tahkime İlişkin Metinler:

  • UNCITRAL Tahkim Kuralları; Türkçe ve İngilizce metinler
  • Millerlerarası Tahkim Kanunu, Millerlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği
  • Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
   Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Metinler:
  • 10 Haziran 1958 tarihli New York Sözleşmesi, Türkçe ve İngilizce metinler
  • Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanun
   Kamu İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkime İlişkin Metinler
  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarada Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevisinde Yaptırılması Hakkında Kanun, Danıştay Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB - 100 Örneği

  Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB - 100 Örneği

 • Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB - 100 Örneği
  Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB - 100 Örneği
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Ayrıca, ülkemizde İMKB-100 endeksinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren en yüksek piyasa değerine sahip halka açık 100 şirket yöneticisinin, iç ve dış grupların taleplerine olan bakış açısı ve bu gruplara karşı  geliştirdikleri politika ve stratejiler tespit edilmektedir. Bu şirketlerin kurumsal yönetim performansının belirlenmesi, sermaye piyasalarında yatırım yapacak olan yerli-yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından büyük önem taşımaktadır. Literatürde konuyu bu kapsamda, İMKB-100 şirketlerine yönelik derinlemesine inceleyen fazla çalışmaya rastlanamadığından, kitabın akademik açıdan önemli bir boşluğu doldurduğuna ve bu konuda çalışan uygulamacı ile akademisyenlere yol göstereceğine inanıyorum. (Sunuş'tan).
  Kitabın bölümlerinden:

  • Yönetişim ve kurumsal yönetim
   Yönetişim kavramının gelişimi
   İyi yönetişim kavramı ve unsurları
   Kurumsal yönetim (şirket yönetişimi) kavramı
   Kurumsal yönetim ilkeleri
   Türkiye ve OECD'de yönetişim uygulamaları
   Kurumsal yönetişim modelleri
  • Bir kurumsal yönetim modeli olarak paydaş yaklaşımı
   Paydaş kavramının gelişimi
   Paydaş yönetimin ayırt edici özellikleri
   Şirket yönetiminde paydaş yaklaşımı süreci
   Şirket yöneticileri ve paydaş analizi
  • İMKB 100 şirketlerinin kurumsal yönetim anlayışının belirlemeye yönelik uygulama
   İstatistiksel analiz
   Örneklemdeki firmaların ve katılımcıların özellikleri ile değerlendirmeler
   Anket sorularına verilen yanıtların yüzde dağılımları ve değerlendirmeler
 • Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat

  Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat

 • Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat
  Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat
  75.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  sözle?me hükümlerinin uygulanmas? bak?m?ndan faydal? olabilce?ini dü?ündüklerini ifade ettikleri bu eseri kaleme alm??lard?r.

  Ö?reti ve uygulama birlikteli?ini daha iyi gerçekle?tirebilece?i kanaatiyle, eserin haz?rlanmas? esnas?nda hem bilimsel görü?lere, hem de yarg? kararlar?na yer verilerek uygulamaya ???k tutmak istenmi?tir.

  ??te bu eser, KHK hükümlerini Türk Medeni Kanununun 1. maddesi anlam?nda yarg? kararlar?n? ve bilimsel görü?leri de dikkate alarak aç?klamak maksad?yla kaleme al?nm??t?r. Bu sebeble, çal??mam?zda KHK.n?n sistemati?i takip edilmi? ve KHK, maddesel bir s?ra ile incelenmi?tir. Her bir madde alt?nda ilk olarak aç?klay?c? bilgilere yer verilmi? ve bu aç?klamalar alakal? mahkeme kararlar? ile tamamlanm??t?r. Madde içinde ayr? konu ba?l??? vermemek için paragraf usulü tercih edilmi? ve ilgili konular ayn? paragrafta alt paragraflar halinde s?ralanm??t?r.

  Bu eserin haz?rlanmas? esnas?nda Yarg?tay 11. Hukuk Dairesinin 2000 y?l?ndan önceki kararlardan ço?unlu?u ve 2000 y?l? ile 2004 y?l?n?n ilk yar?s?na kadar ki markalarla ilgili tüm mahkeme kararlar? taranm??, ancak metinde yazarlar?n önemli gördükleri kararlara yer verilmi?tir. Yarg?tay 7. Ceza Dairesinin KHK.n?n 61/A maddesi ile ilgili kararlar?ndan da önemli ölçüde istifade edilmi?tir.

  Eser olu?turulurken maddelere tümden gelim yöntemi ile yakla??lm?? ve metinleri KHK.n?n 1. maddesinde öngörülen amaç do?rultusunda yorumlamaya çal???lm??t?r.

  Kitab?n ekinde, madde aç?klamalar?nda yer alan, uluslararas? andla?malar ile ilgili mevzuat?n tam metinlerine yer verilmi?tir. (Giri?'ten).
  Kitab?n içindekileri:

  • Birinci K?s?m: Ba?lang?ç Hükümleri 
  • ?kinci K?s?m; Ba?vuru 
  • Üçüncü K?s?m; Tescil ??lemleri 
  • Dördüncü K?s?m: Markan?n Koruma Süresi ve Marka Tescilinin Yenilenmesi
  • Be?inci K?s?m; Markan?n Hükümsüzlü?ü ve Marka Hakk?n?n Sona Ermesi 
  • Alt?nc? K?s?m; Enstitü Kararlar?na ?tiraz 
  • Yedinci K?s?m; Garanti Markalar? ve Ortak Markalar 
  • Sekizinci K?s?m; Marka Hakk?na Tecavüz Durumlar? 
  • Dokuzuncu K?s?m; ??lem Yetkisi Olan Ki?iler ve Marka Vekilleri 
  • Onuncu K?s?m; Ücretlerin Ödenmesi ve Hukuki Sonuçlar? 
  • Onbirinci K?s?m: Son Hükümler
 • Elektronik Konişmento

  Elektronik Konişmento

 • Elektronik Konişmento
  Elektronik Konişmento
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  hâmiline geleneksel konişmento kadar hukukî güvence sağlayıp sağlamadığı tartışılacak ve aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 
  1) Elektronik konişmentonun işlevleri nelerdir? Taşıma sözleşmesi ile malın tesellümünü tevsik eden bir makbuz veya malı temsil eden bir kıymetli varaka olarak nitelenebilir mi?
  2) Elektronik konişmento, geleneksel konişmento olarak kabul edilip, onun ile ilgili hükümlere tâbi kılınabilir mi, yoksa o, sadece alelade bir taşıma senedi midir?
  3) Milli veya milletlerarası hukukî düzenlemeler, elektronik konişmento hâmilini korumak için yeterli midir, değilse, başka ne gibi ek düzenlemelere ihtiyaç duyulabilir?
  4) Elektronik konişmento ilişkisi tarafları, hukukî durumlarını güvenceye bağlamak için aralarında ne gibi anlaşmalar yapabilirler? (Giriş).
  Kitabın bölüm başlıkları:

  • Tarihçe
  • Geleneksel konişmento
  • Elektronik deniz ticareti
  • Geleneksel konişmentonun elektronikleşmesi
  • Elektronik senet olarak elektronik konişmento
  • Elektronik hamule senedi ve kıymetli varaka olarak elektronik konişmento
 • Deniz Hukuku I

  Deniz Hukuku I

 • Deniz Hukuku I
  Deniz Hukuku I
  17.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu çalışma, esas itibariyle bu konudaki boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmak amacıyla tasarlandı...

  Ulusal ve uluslararası nitelikteki deniz alanlarının Türkiye açısında öneminin altını çizmek; bu alanlar üzerindeki haklarımıza, sorumluluklarımıza ve çıkarlarımıza dikkat çekmek çalışmamızın ana hedeflerini oluşturmaktadır. En büyük dileğimiz, çalışmanın, günümüz konjonktüründe uluslararası ortamın en temel politika alanlarından birini oluşturan denizlere ilişkinin ilginin hem akademik ve hem de pratik alanda artmasına ve konunun önemine dair bilinçlenmeye yardımcı olmasıdır.

   Deniz Hukuku başlıklı çalışmamızın beş kısımdan oluşmasını planladık. Bu kısımlarda ele alınan konular şu başlıklar altında toplanmaktadır.

  Birinci Kısım: Amaç, Kapsam ve Terminoloji; Tarihçe ve Kodifikasyon; 
  Deniz Hukuku'nun Kaynakları;

  İkinci Kısım: Deniz Hukuku'nun Kişileri (Devletler; Uluslararası Kuruluşlar; Gerçek

  Kişiler); Deniz Hukuku'na Tâbi "Nesne'ler (Gemi; Yapay ada, Tesis ve Yapıları);

  Üçüncü Kısım: Ulusal Yetkiye Tâbi Deniz Alanları (Alanların Belirlenmesi; İç Sular ve

  Takımada Suları; Karasuları; Uluslararası Seyrüsefere Açık Boğazları);

  Dördüncü Kısım: Uluslararası Rejime Tâbi Deniz Alanları; Bitişik Bölge; Kıta Sahanlığı 

  ve Münhasır Ekonomik Bölge; Açık Deniz; Açık Denizde Gerçekleştirilen Faaliyetler;   

  Deniz Hukukuna İlişkin Konularda Ortaya Çıkabilecek Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları;

  Beşinci Kısım: Türkiye'de Denizcilik Sektörünün Temel Yapısı; Uygulamalar ve Sorunlar.

  Elinizdeki bu kitap, planlanmış olduğumuz çalışmanın ilk bölümü olarak hazırlanmıştır; bu çerçevede, yukarıda ana hatları ile verdiğimiz planın ilk üç kısmı Kitap kapsamında ele alınan ve inceleme konusu yapılan ana konu başlıklarını oluşturmaktadır. Ayrıca bu çalışmada, Avrupa Biriliği'ne üye devletlerin ve bizzat Birliğin taraf bulunduğu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemelere, Türkiye'nin tam üyelik sürecinde denizcilik sektörü ile ilgili olarak gerçekleştirilecek müzakereler açısından önemi göz önünde bulundurularak, özellikle ağırlık verilmiştir

 • Türkiye Kalkınma Bankası ve Kalkınma Odaklı Kalkınma Bankacılığı

  Türkiye Kalkınma Bankası ve Kalkınma Odaklı Kalkınma Bankacılığı

 • Türkiye Kalkınma Bankası ve Kalkınma Odaklı Kalkınma Bankacılığı
  Türkiye Kalkınma Bankası ve Kalkınma Odaklı Kalkınma Bankacılığı
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  • Türkiye Kalkınma Bankası'nın mevcut durumu nedir?
  • Türkiye'de, kalkınma bankacılığı ile hangi kalkınma fonksiyonlarına katkı sağlayabilir ve ne gibi hizmetlere ihtiyaç vardır.?
  • Türkiye Kalkınma Bankası'nın gerçekleştirebileceği hizmetler ve faaliyetler nelerdir?
  • Türkiye Kalkınma Bankası, bu faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için nasıl yapılanmalı, daha etkin ve verimli çalışan modem bir işletme olması için bankada neler yapılmalıdır?

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Türkiye Kalkınma Bankası’nın Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi
  • Türkiye Kalkınma Bankası’nın Yeniden Yapılandırılması
  • Küreselleşme ve Bilgi Toplumu
  • TKB’nin Türkiye’nin Kalkınma Sürecine Katkı Sağlamak Amacıyla Gerçekleştirebileceği Kalkınma Odaklı Fonksiyon ve Faaliyetler
  • Türkiye Kalkınma Bankasının Örgütsel Yeniden Yapılandırılması
 • Kalkınma ve Kalkınma Bankacılığı

  Kalkınma ve Kalkınma Bankacılığı

 • Kalkınma ve Kalkınma Bankacılığı
  Kalkınma ve Kalkınma Bankacılığı
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Çalışmamızın temel amacı ve çıkış noktası bu düşüncemizdir. Bu çalışmamız ile kalkınma ve kalkınma bankacılığı bağlamında Dünyadaki ve Türkiye’deki örnek kalkınma bankalarının faaliyetleri ve fonksiyonları incelenerek ülkemiz açısından kıyaslama yapabileceğimiz sonuçlara ulaşılması amaçlanmıştır.

  Çalışmamızın özgün sonucu Dünya’daki ulusal kalkınma bankalarının fonksiyon ve faaliyetlerinin irdelenmesi çerçevesinde kalkınma bankalarını “Finansman-Odaklı Kalkınma Bankaları” ve “Kalkınma Odaklı Kalkınma Bankaları” olarak sınıflandırmamız  olmuştur.

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Kalkınma ve Büyüme Teorileri
  • Kalkınma ve Kalkınma Bankacılığı
  • Kalkınma Bankacılığının Tarihçesi
  • Kalkınma Bankaları
  • Türkiye’deki Kalkınma ve Yatırım Bankaları
  • Kalkınma Bankalarının Özellikleri
  • Kalkınma Bankalarının Kaynakları
  • Kalkınma Bankalarının Fonksiyonları
  • Kalkınma Bankalarının Faaliyet Alanları
  • Kalkınma Bankalarının Finansman Odaklı ve Kalkınma Odaklı Olarak Sınıflandırılması
 • Genel Seyir IMO Müfredatına Uygun

  Genel Seyir IMO Müfredatına Uygun

 • Genel Seyir IMO Müfredatına Uygun
  Genel Seyir IMO Müfredatına Uygun
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Navigatus kelimesinden gelmektedir. Latincede gemi NAVIS; yöneltmek ya da hareket etmek ise AGERE kelimeleri ile belirtilmektedir. Eski konuşma dilimizde seyri Sefain ya da Fransızca okunuşu ile NAVİGASYON olarak geçen bu ilim günümüzde SEYİR adı ile anılmaktadır.

  Kitabın Bölümleri:

  ·          Seyir’in Genel Tanımı

  ·          Dünya Koordinat Sistemi

  ·          Deniz Haritaları

  ·          Seyir Aletleri

  ·          Uluslar arası Deniz Şamandıralama Sistemleri

  ·          Akıntı Seyri ve Akıntı Seyri İle İlgili Problem Çözümleri

  ·          Kılavuz Seyri

  ·          Parakete Seyri

  ·          Özel Seyirler

  ·          Med-Cezir

  ·          Cayro Pusula, Manyetik Pusula

  ·          Rüzgar, Rüzgar Problemleri

  ·          Sürat ve Derinlik Ölçen Cihazlar

  ·          Cansalı Seyri, Seyir Hazırlığı

  ·          Pratik Seyir Bilgileri

 • Bankacılık Kanunu Gazi Yorumu ve İlgili Yönetmelikler

  Bankacılık Kanunu Gazi Yorumu ve İlgili Yönetmelikler

 • Bankacılık Kanunu Gazi Yorumu ve İlgili Yönetmelikler
  Bankacılık Kanunu Gazi Yorumu ve İlgili Yönetmelikler
  58.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın başlığında kullandığım "GAZİ" kelimesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak hukuk alanında yaratmak istediğimiz "Gazi Hukuk Mektebi" teşkiline yönelikti. Kitabım bu amaçla yayınlanan üçüncü kitaptır. Hedefimizi gerçekleş-tirirsek bu bizler için büyük bir iftihar kaynağı olacaktır. Ayrıca bu hareket ül­kemizde gerçekleşen ilk "Hukuk Mektebinin" doğmasına vesile olacaktır.

  5411 sayılı Bankacılık Kanunu muhtevası bakımından kanaatımızca bir tepki kanunu olarak görülmektedir. Bu sebepten de bir çok maddesinin yürür­lükteki Anayasa'mızla bağdaştığını savunmak oldukça zordur. Kanun, mevcut muhtevasını koruduğu sürece kanaatımızca Türk Sermayadarları açısından ban­kacılık yapmak oldukça zor olacaktır. Diğer taraftan kanunun var olan bazı maddeleri yalnız Türk Sermayadarlarına uygulanma imkanına haizdir. Aynı maddelerin, bankaların "yabancı sermaye ortaklarına" uygulanmasının imkansız olduğu görüşünü taşımaktayız. Tüm bu hususları ilgi maddeleri yorumlarken açık olarak belirtmeyi görev kabul ettik. Bu davranışımız kötü niyetle olmayan uyarı mahiyetinde bir davranıştır. Ülkemizde bankaların tamamen yabancılaşma tehlikesinin dikkaten uzak tutulmaması gerektiği görüşündeyiz.

  Şüphesiz, ülkemiz bankalarının yabancılaşması, yani yabancı sermayenin kontrolünde olması, milli ekonomi için faydalı olacağını savunmanın, gerçek­lerle fazla bağdaşmadığı görüşündeyiz. (Önsöz).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          İzne Tâbi İşlemler, Kurumsal Yönetim

  ·          Koruyucu Hükümler

  ·          Mevduata ve Katılım Fonu Toplamaya İlişkin Hükümler

  ·          Denetim ve Alınacak Önlemler

  ·          Kanunî Yükümlülükler

  ·          Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Finansal Holding Şirketi

  ·          Kuruluş Birlikleri

  ·          Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna İlişkin Hükümler

  ·          Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin Hükümler

  ·          Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin Hükümler

  ·          Diğer Hükümler

  ·          Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri

  ·          Son Hükümler

 • Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankalar

  Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankalar

 • Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankalar
  Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankalar
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bankaların yabancıların eline geçmesi ve sektördeki yabancı bankaların payının kısa sürede yükselme­si, yabancı banka girişini kamuoyunun en çok tartışılan konuları arasına sokmuştur.

  Yabancı banka girişine yönelik olumlu ve olumsuz birçok görüşün dile getirildiği bu ortamda, Türk bankacılık sektörün­deki yabancı bankalara ilişkin bilgileri doğru bir biçimde ortaya koymak amacıyla bu kitap yazılmıştır. Kitapta, yabancı banka­lara ilişkin teorik çerçeve çizilmiş ve Türk bankacılık sektörüne son dönemde giren yabancı bankalara ait bilgiler ile bu bankala­rın sektördeki payları ve gelişimleri, banka verileri kullanılarak teknik açıdan incelenmiştir. (Önsöz’den).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Yabancı Bankalara Genel Bakış

  ·          Bankacılık Sektöründe Yabancı Banka Girişi

  ·          Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankalar

  ·          Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Payları

  ·          Türk Bankacılık Sektöründe Yabancılara Satılan Bankaların Gelişimleri

  ·          Türk Bankacılık Sektörüne Yabancı Banka Girişine Yönelik Değerlendirmeler

  Ekler:

  ·          Türkiye’de Faaliyette Bulunan Yabancı Sermayeli Bankalar (Haziran 2007)

  ·          Türkiye’de Faaliyetleri Sona Eren Yabancı Sermayeli Bankalar (Haziran 2007)

 • Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (Türkisches Urheberrecht)

  Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (Türkisches Urheberrecht)

 • Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (Türkisches Urheberrecht)
  Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (Türkisches Urheberrecht)
  65.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku İle İlgili Milletlerarası Anlaşmalar

  ·          Fikrî Haklarda “Yaratma”nın Mahiyeti

  ·          Menfaatler Dururmu

  ·          Fikir ve Sanat Eserleri (Eser Kavramı)

  ·          Eser Sayılma Yönünden Önem Taşımayan Hususlar

  ·          Eser Parçaları

  ·          Fikir ve Sanat Eserlerinin Çeşitleri

  ·          İşlenmeler ve Derlemeler

  ·          Bağımlı Eserler

  ·          Eserin Alenîleşmesi ve Yayımlanması

  ·          Eser Sahipliği

  ·          Eser Sahibinin Hakları

  ·          Tahditler (Eser Sahibinin Haklarının Sınırları)

  ·          Fikrî Haklar ve Miras Hükümleri

  ·          Mâlî Haklar ve Hukukî İşlemler

  ·          Hukuk ve Ceza Dâvaları

  ·          Fikrî Haklara Tecavüzün Önlenmesi

  ·          Eser Sahibinin Hakları İle Bağlantılı Haklar

  ·          Eser Ve Bağlantılı Hak Dışında Kalan Bazı Konularda Koruma

  ·          Kanunlar İhtilâfı ve Yabancılar Hukuku Kuralları

  ·          Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Sözleşmeleri

 • Hava Taşıma Sözleşmesinde Taşıyıcının Sorumluluğu

  Hava Taşıma Sözleşmesinde Taşıyıcının Sorumluluğu

 • Hava Taşıma Sözleşmesinde Taşıyıcının Sorumluluğu
  Hava Taşıma Sözleşmesinde Taşıyıcının Sorumluluğu
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Çalışmamızda hava taşıyıcısının, yolcu taşımaları bakımından sözleşmenin diğer tarafını oluşturan yolcuya ve eşya taşımaları bakımından da sözleşmenin diğer tarafını oluşturan göndericiye karşı olan sorumluluğu ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Böylece hem doktrine hem de uygulamaya katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

  Hava taşıma sözleşmesini düzenleyen, gerek ulusal, gerekse uluslararası çeşitli kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar arasında Türk Sivil Havacılık Kanunu, 1929 tarihli Varşova Konvansiyonu ve bu Konvansiyonun hükümlerini tadil ederek yeniden düzenleyen 1955 tarihli Lahey Protokolü 1966 tarihli Montreal Protokolü, 1971 Tarihli Guatemala City Protokolü ve 1975 tarihli Montreal Protokolleri bulunmaktadır. Çalışmamızda hava taşıma sözleşmesi bakımından önem taşıyan bu düzenlemeler çerçevesinde bir inceleme yapılmak suretiyle hem ulusal hem de uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan sorunlar ele alınmaktadır.(Önsöz’den)

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Hava Taşıma Sözleşmesi

  ·          Taşıyıcının Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve Şartları

  ·          Taşıyıcının Sorumluluğunun Kapsamı ve Sorumluluktan Kurtulması

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır