Seçimi Daraltın

 • Avrupa Topluluğu'nda Vergi Uyumlaştırması ve Türk Kurumları Vergisi (Avrupa Topluluğu ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme)

  Avrupa Topluluğu'nda Vergi Uyumlaştırması ve Türk Kurumları Vergisi (Avrupa Topluluğu ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme)

 • Avrupa Topluluğu'nda Vergi Uyumlaştırması ve Türk Kurumları Vergisi (Avrupa Topluluğu ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme)
  Avrupa Topluluğu'nda Vergi Uyumlaştırması ve Türk Kurumları Vergisi (Avrupa Topluluğu ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme)
  9.75 TL
  Ürün Özellikleri:

  organlarının, üye ülkelerde uygulama zorunluluğu getiren tek tip vergi koyabilmesi öte yandan üye ülkelerin yoğun ilişkiler nedeniyle kendi vergi sistemlerini uygulaması nedeniyle çifte vergilendirme gibi pek çok sorunların çözümü için vergi uyumlaştırmasına başvurabilmesini ve uluslararası maliye içinde yer alan uluslararası vergilemenin parçası olan kurumlar vergisi uyumlaştırmasını ele alan yapıt.(Önsöz'den).

  Kitabın konuları:

  • Avrupa Topluluğu'nda vergi uyumlaştırması; düşüncesi, doğuşu, gerekliği, teorik ve hukuki temelleri
  • AT'de kurumlar vergisinin uyumlaştırması 
  • Türkiye-AT ilişkileri açısından vergi uyumlaştırması ve Türk kurumlar vergisi
 • Şirketler Muhasebesi İlkeler ve Uygulaması 2. Bası

  Şirketler Muhasebesi İlkeler ve Uygulaması 2. Bası

 • Şirketler Muhasebesi İlkeler ve Uygulaması 2. Bası
  Şirketler Muhasebesi İlkeler ve Uygulaması 2. Bası
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer uygulamalardan etkilenen şirket muhasebesi konusunda hazırladığı yalın, kolay anlaşılabilir gerek öğrenciler ve gerekse öğretim ve uygulama alanındaki ilgililer için son derece yararlı olan kitabı.

  Kitabın konularından seçme başlıklar:

  • Şirketler, özellikleri ve çeşitleri
  • Kollektif şirketler, tanımı, özellikleri, kuruluşu, ortak değişikliği, sermaye artırılması ve azaltılması, karar ve zarar dağıtımı, tasfiye 
  • Komandit şirketler, özellikleri, kuruluşu, ortaklar arası ilişkiler ve ortak değişikliği, sermaye değişikliği, kar ve zarar dağıtımı, tasfiye, tasfiyenin özel durumları ve tür değişikliği 
  • Anonim şirketler, tanımı ve özellikleri, çeşitleri, yönetim ve organları, hisse senetleri, kuruluşu, sermaye artırılması ve azaltılması, tahvil, kâr dağıtımı, sona ermesi 
  • Limited şirketler, tanımı ve özellikleri, yönetim organları, kuruluşu, sermaye artırılması ve azaltılması, kâr ve zarar dağıtımı, tasfiyesi 
  • Şirketlerde birleşme satış ve tür değiştirme
 • Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi

  Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi

 • Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi
  Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  kamu hizmeti kavramına çok yönlü yaklaşarak, kaynağını, idare hukuku ile ilişkilerini, Türk hukukundaki yerini, hukuksal evrimini, hukuksal seyiri yönünden ise, ilkelerini,kurulması ve hizmetlerin yerine getirilmesinde kamu ve özel kesim işlişkilerini incelediği başarılı doktora tezi.

  Kitabın bazı bölümleri:

  • Kamu hizmeti kavramı; kamu hizmetine ilişkin üç temel yaklaşım; iktisadi nesnellik olarak kamu hizmeti, devletin işlevleri/görevleri olarak kamu hizmeti, devletin yarattığı işlevler olarak kamu hizmeti
  • Kamu hizmeti alanı; kamu hizmeti kavramının karşıtıyla tanıma çabası, kamusal üretim-kamusal işlev-kamu hizmeti, toplumsal ihtiyaçların devletçe üstlenilmesi, kamu düzeni, kayıtlayıcı faaliyet, yapıcı faaliyet
  • Kamu hizmetinin hukuksal evrimi; kavramın ortaya çıkışı, kamu hizmeti hukuksal gelişiminin hukuk ötesi bağlamı, Türk idaresi için yeni modeller
  • Kamu hizmetinin hukuksal rejimi; kamu hizmetinin hukuku, kamusal rejim minimumu: kamu hizmeti ilkeleri, kamu hizmetinin kurulması, kamu hizmetinin yerine getirilmesinde kamu-özel kesim ilişkisi
 • Ticari Hesap

  Ticari Hesap

 • Ticari Hesap
  Ticari Hesap
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Ticari hesaplarla ilgili özellikle yüzde, faiz ve iskonto hesapları temel alınarak hazırlanan ve çözümlü örnekler ve test sorularıyla konunun anlaşılmasına yardımcı olan kitap.

 • Finansal Türev Ürünlerinin Vergilendirilmesi

  Finansal Türev Ürünlerinin Vergilendirilmesi

 • Finansal Türev Ürünlerinin Vergilendirilmesi
  Finansal Türev Ürünlerinin Vergilendirilmesi
  7.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  İncelemeler iki ana bölüm altında toplanacaktır. İlk bölümde finansal risk kavramı açıklanacak, terminoloji sorununa değinilecek, türev ürünlerin gelişim süreci verildikten sonra bu ürünlerin değişik açılardan tasnif edilmesi çalışılacaktır. İkinci bölümde ise adı geçen ürünlerin vergi hukuku içindeki yeri tespit edilmeye çalışılacaktır.(Önsöz'den).

  Kitabın bölümleri:

  • Türev ürünlerin ekonomik ve hukuki nitelikleri
  • Türev ürünlerinin tanıtımı
  • Türev ürünlerinin Türk hukukundaki yeri 
  • Türev ürünlerin vergilendirilmesi
  • Gelirden alınan vergiler
  • Harcamalardan alınan vergiler
  • Türev ürünlerinin vergilendirilmesinde özellik arzeden durumlar
 • Enflasyon Muhasebesi ve Türkiye Uygulaması

  Enflasyon Muhasebesi ve Türkiye Uygulaması

 • Enflasyon Muhasebesi ve Türkiye Uygulaması
  Enflasyon Muhasebesi ve Türkiye Uygulaması
  20.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  • Enflasyonun işletmeler ve finansal tablolar üzerindeki etkileri; enflasyonun işletmeler üzerindeki etkileri, işletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirleyen etkenler, enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkileri
  • Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkilerinin giderilme yöntemleri; kısmi düzeltme yöntemleri, genel düzeltme yöntemleri, finansal tabloların düzeltilmesine ilişkin olarak Türkiye'de yapılmış olan düzenlemeler 
  • Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların enflasyona göre düzeltilemesi; Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Enflasyon düzeltmesi (5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun), Türkiye'de Muhasebe Standardı-2, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tebliği 
  • Düzeltme işlemlerine ilişkin bazı örnekler 
  • Uygulama örnekleri
  • Uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri
 • Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri -Kuram, Uygulama, Bir Model Önerisi-

  Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri -Kuram, Uygulama, Bir Model Önerisi-

 • Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri -Kuram, Uygulama, Bir Model Önerisi-
  Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri -Kuram, Uygulama, Bir Model Önerisi-
  12.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Hisse senetleri piyasalarındaki endekslerin incelenmesi yanında kullanılan hesaplama yaklaşımlarına bir ölçüde eleştiri niteliği taşıyan, "hareketlilik endeksi" olarak isimlendirilen farklı bir hesaplama yöntemi de önerilmiştir. Önerilen yönteme göre İMKB- 30 endeksi ile bir karşılaştırma yapılmasını sağlamak amacıyla 2000-2003 yılları arasındaki 4 yıllık dönemi (992 gün) kapsayan bir araştırma yapılarak, araştırma sonuçları değerlendirmeye çalışılmıştır.(Sunuş'tan).

  Kitabın konu başlıkları:

  • Kuramsal açıdan endeksler
   - Fiyat endeksleri
   - Ağırlıklı endeksler
   - Zincir endeksler
  • Hisse senedi endeksleri
   - Endeks hesaplanma ilkeleri
   - Endeks hesaplanma yöntemleri
   - Geometrik ve aritmetik endekslerin karşılaştırılması
   - Endeks kapsamına alınacak hisse senetlerinin seçilmesi
   - Yeni bir hisse senedinin endeks kapsamına alınmasının veya çıkarılmasının etkileri
  • Sık karşılaşılan bazı hisse senetleri piyasası endeksleri
   - Nikkei 225 endeksi
   - Nikkei 300 endeksi
  • Hisse senedi endeksleri için bir model önerisi
   - Önerilen hesaplama yönteminin temel özellikleri
   - Önerilen endeksin hesaplanması
   - Veriler
 • İşletmelerin Vergilendirilmesi ve Kurumlaşma

  İşletmelerin Vergilendirilmesi ve Kurumlaşma

 • İşletmelerin Vergilendirilmesi ve Kurumlaşma
  İşletmelerin Vergilendirilmesi ve Kurumlaşma
  12.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  uygulanan vergi politikası ile işletmeler; kurumlaşmaları, belirli büyüklüklere ulaşmaları, belirli faaliyet alanlarına ve coğrafi bölgelere yönelmeleri açısından etkilenebilmektedir. Çalışmanın konusuda vergi düzenlemelerinin kurumlaşma açısından işletmeler için önemli bir ödeme olan verginin; işletmelerin kuruluşundan faaliyetlerini sona erdirmelerine kadar incelenmesidir.(Önsöz'den).

  Kitabın bölümlerinden seçmeler:

  • Kurumlaşma ve kurumlaşma açısından vergi düzenlemelerinin girişimciler üzerindeki etkileri ile ilgili genel açıklamalar
  • Türkiye'de kurumlaşma açısından etkili olan faktörler ve vergi düzenlemelerinin etkilerinin analizi
  • Ülkemizde kurumlaşmanın sayısal analizi, kurumlaşma açısından vergi düzenlemelerinin etkinliği, sorunları, temel esasları ve kurumlaşmanın uzantıları
 • Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri

  Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri

 • Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri
  Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu kitap riske maruz değeri (RMD) hesaplamak için kullanılan temel yöntemleri, bu yöntemlerin değerlendirmesini ve bu yöntemler için gerekli olan matematiksel, istatistiksel ve finansal bilgileri vermek amacıyla yazılmıştır.(Önsöz'den).

  Kitabın konuları:

  • Riske Maruz Değer
  • Bono Fiyatlanması
  • Varyans Kovaryans Metodu
  • Tarihi Simülasyon
  • Monte Carlo Simülasyonu
  • Volatilite
  • Uç Değer Yöntemi
  • Yöntemlerin Değerlendirilmesi
  • Ek I Matrisler
  • Ek II Kovaryans Ve Korelasyon
  • Ek III Matematiksel Beklentiler
  • Ek IV Matlab
 • Reel Sektör İşletmeleri İçin Döviz Kuru Risk Yönetimi

  Reel Sektör İşletmeleri İçin Döviz Kuru Risk Yönetimi

 • Reel Sektör İşletmeleri İçin Döviz Kuru Risk Yönetimi
  Reel Sektör İşletmeleri İçin Döviz Kuru Risk Yönetimi
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Reel sektör İşletmeleri yeni küresel rekabet ortamına uyum sağlamada zorlanırken, kur riskinin yol açtığı yeni sorunlarla da uğraşmaktadır. Son günlerde ihracat yapan işletmeler kurdaki düşüşlerden dolayı rekabet gücünü sürekli kaybetmektedir. Ülkelerin piyasaya müdahalesinin azaldığı bu dönemde sürekli devletten bir şeyler beklemek işletme yönetimlerinin zafiyetini de göstermektedir. Müdahale ile yapılan düzenlemelerin 80'lerde sağladığı faydaların 90'larda sürekli zararlara dönüştüğü unutulmamalıdır.

  İşletme yönetimleri artık bünyesinde profesyonel finans ve pazarlama uzmanlarını çalıştırarak, sermaye piyasalarındaki değişimleri sürekli takip etmelidir. Böylece kur, faiz ve enflasyon gibi risk unsurların zararlarından korunulabilecektir. İşletmeler açısından ayrıca döviz kur riski yönetimi, risklerden kurtulmanın yanında yeni fırsatlarda yakalamasını sağlayacaktır.

  Döviz kuru risk yönetimi, işletmelere uluslar arası pazarlamada güç sağlayacağı gibi, yeni finansal yöntemlerin işletme içerisinde kullanılması ile finansal yapıyı da güçlendirecektir. Sürekli ekonomik çevredeki değişimlerden etkilenen değil, aynı zamanda çevreyi yönlendirebilen bir işletme yönetimi zaman içersinde oluşabilecektir.(Önsözden)

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Temel Kavramlar ve Kur Riskinin Nedenleri
  • Kur Hareketlerinin Tahmini
  • Döviz Kuru Riskinin Yönetiminde Kullanılan Araç ve Yöntemler
  • Döviz Kuru Risk Yönetimi ve Stratejileri
  • Türkiye’de Kur Riski Yönetiminde Sorunlar
 • Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi

  Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi

 • Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi
  Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Vergi İdaresi Kavramı, Türk Vergi İdaresinin Gelişimi ve Yapısı

  ·          İdari Yetki Kavramı

  ·          İdarenin Takdir Yetkisi

  ·          Takdir Yetkisinin Sınırları, Yargısal Denetimi ve İdarenin Sorumluluğu

  ·          Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi

  ·          Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisinin Kaynakları ve Yetkisinin Esasları

  ·          Türk Vergi İdaresinin Takdir Yetkisinin Kaynakları

  ·          Türk Vergi Sisteminde Yer Alan İdarenin Takdir Yetkisine İlişkin Düzenlemeler

  ·          Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi

  ·          Türk Vergi İdaresinin Takdir Yetkisinin Kaynaklarının Değerlendirilmesi

  ·          Türk Vergi Sisteminde Yer Alan İdarenin Takdir Yetkisine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

 • Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri

  Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri

 • Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri
  Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         Konunun Sunulması

  ·         Konunun Sınırlanması Ve Çalışma Plânı

  ·         Vergi İlişkisinin Bazı Temel Kavramları

  ·         Vergi Kabahatlerinin Koruduğu Hukukî Değer

  ·         Vergi Kabahatlerinin Faili

  ·         Vergi Kabahatlerinden Zarar Gören

  ·         Vergi Kabahatlerinin Tarihî Gelişimi

  ·         Adil Yargılanma Hakkı Ve Vergi Kabahatleri İlişkisi

  ·         Vergi Kabahatlerine İlişkin Genel Hükümler

  ·         Vergi Kabahatlerinin Pozitif Hukuk Dayanakları

  ·         Maddi Hukuka İlişkin Genel Hükümler

  ·         Şeklî Hukuka İlişkin Genel Hükümler

  ·         Vergi Kabahatlerine İlişkin Özel Hükümler

  ·         Vergi Kabahati Kategorileri

  ·         Vergi Kabahatleri Açısından Süreler

  ·         Vergi Ödevlerinin Konularına Göre Kabahat Sayılan Fiiller

  ·         Vergi Kabahatlerine İlişkin İdarî Para Cezası Miktarları

 • Yönlendirici Vergilendirme

  Yönlendirici Vergilendirme

 • Yönlendirici Vergilendirme
  Yönlendirici Vergilendirme
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         Vergilendirmenin Amacı

  ·         Genel Olarak

  ·         Amaca Göre Vergilendirme Tasnifi

  ·         İktisadi Doktrinlere ve Düşünürlerin Bakış Açılarına Göre Vergilendirmenin

  ·         Toplum Mühendisliğinin Aracı Olarak Vergilendirme (Yönlendirme Fonksiyonu)

  ·         Yönlendirici Vergilendirmenin Yöntemleri

  ·         Yönlendirici Vergilendirmenin Kullanım Alanları

  ·         Yönlendirici Vergilendirmenin Sonuçları Bakımından Değerlendirilmesi

  ·         Olması Gereken Hukuk Bakımından Yönlendirici Vergilendirme

  ·         Yönlendirmenin Temel Hak ve Özgürlükler Bakımından Sınırları

  ·         Vergilendirmenin Sosyolojik Etkilerini Araştırma Kurulu Önerisi

 • Transfer Fiyatlandırması ve Vergilendirme

  Transfer Fiyatlandırması ve Vergilendirme

 • Transfer Fiyatlandırması ve Vergilendirme
  Transfer Fiyatlandırması ve Vergilendirme
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Kavramlar

  ·          Konunun Sınırlandırılması Ve Plan              

  ·          Tarihçe Ve Çeşitli Hukuk Sistemlerine Toplu Bakış

  ·          Tarihçe

  ·          Çeşitli Hukuk Sistemlerine Toplu Bakış

  ·          Transfer Fiyatlandırmasının Kötüye Kullanımının Önlenmesi

  ·          Genel Suistimali Önleyici Düzenleme: Özün Biçime Önceliği İlkesi

  ·          Özel Suistimali Önleyici Düzenleme: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

  ·          Transfer Fiyatlandırması Yöntem Uygulamaları

  ·          Maddi Malların Transferi

  ·          Gayrimaddi Malların Transferi

  ·          Grupiçi Hizmetler

  ·          Ödünç Ve Kiralamalar

  ·          Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları Ve Cezai Yaptırımlar

  ·          Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

  ·          Cezai Yaptırımlar

  ·          Transfer Fiyatlandırması Ve Uluslar Arası Hukuku

  ·          Uluslararası Vergi Anlaşmaları

  ·          Avrupa Birliği Hukuku

  ·          Sonuç Ve Değerlendirme

 • Vergi Hukuku - Gözden Geçirilmiş Değişiklikler İşlenmiş 26. Bası

  Vergi Hukuku - Gözden Geçirilmiş Değişiklikler İşlenmiş 26. Bası

 • Vergi Hukuku - Gözden Geçirilmiş Değişiklikler İşlenmiş 26. Bası
  Vergi Hukuku - Gözden Geçirilmiş Değişiklikler İşlenmiş 26. Bası
  38.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  Genel Vergi Hukuku

  ·          Giriş ve Tarihi Gelişim

  ·          Vergi Hukukunun Kaynakları ve Yorum

  ·          Vergilendirme Yetkisi

  ·          Vergi Ödevi

  ·          Vergilendirme İşlemleri

  ·          Vergi Borcunun Sona Ermesi

  ·          Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması

  ·          Vergi Uyuşmazlıklarından Çözüm Yolları

  ·          Veri Suç ve Cezaları

   

  Özel Vergi Hukuku

  ·          Giriş ve Tarihi Gelişim

  ·          Gelirden Alınan Vergiler

  ·          Servetten Alınan Vergiler

  ·          Harcamalardan Alınan Vergiler

 • Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler - Değiştirilmiş ve Güncelleştirilmiş 3. Baskı

  Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler - Değiştirilmiş ve Güncelleştirilmiş 3. Baskı

 • Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler - Değiştirilmiş ve Güncelleştirilmiş 3. Baskı
  Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler - Değiştirilmiş ve Güncelleştirilmiş 3. Baskı
  38.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Birinci Kitap

  ·          Vergi Genel Hukuku (Genel Hükümler)

  ·          Vergi Hukukunun Genel Esasları

  ·          Vergilendirme Hukuku-I (Verginin Tarafları)

  ·          Vergilendirme Hukuku-II (Vergilendirme Süreci)

  ·          Vergilendirme Hukuku-III (Vergilendirme İle İlgili Diğer Düzenlemeler)

  ·          Vergi Ceza Hukuku

  ·          Vergi Yargı Hukuku

  ·          Vergi İcra Hukuku

  ·          İkinci Kitap

  ·          Vergi Özel Hukuku (Özel Hükümler)

  ·          Gelir Üzerinden Alınan Vergiler-I (Gelir Vergisi)

  ·          Gelir Üzerinden Alınan Vergiler-II (Gelir Vergisi)

  ·          Gelir Üzerinden Alınan Vergiler-III (Gelir Vergisi)

  ·          Gelir Üzerinden Alınan Vergiler-IV (Kurumlar Vergisi)

  ·          Harcamalar Üzerine Alınan Vergiler

  ·          Servet Ve Servet Transferleri Üzerinden Alınan Vergiler

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır