• Turhan Kitap Evi

Aile Hukuku 6. Bası

Stok Durumu : Stokta Yok
Barkod Kodu : 9789756809389
Yazarı : Bilge ÖZTAN
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ekim, 2015
Sayfa Sayısı : 1616
ISBN : 975-6809-38-8
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Ciltli
1663 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
0 ₺

Kitap Hakkında;

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Aile Hukuku ile ilgili ikinci kitabı, değişiklikten en fazla etkilenen kısımdır. Anayasa’nın aileyi Türk toplumunun temeli olarak saydığı gerçeği karşısında, getirilen bu yeni düzenin azami dikkatle ele alınması, incelenmesi şarttır.

Aile Hukuku ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, getirilen yenilikler, özellikle de özgün bir kanun yaratmak iddiasıyla yapılmış bulunan değişiklikler, işin asıl ağırlık noktalarını teşkil etmektedir. Daha önce bu kitabın 4’üncü basısının önsözünde de belirtildiği gibi, özgünlük iddiasına rağmen İsviçre Medeni Kanunu’ndan büyük ölçüde yararlanıldığı açıkça görülmektedir. Bu, son derecede isabetli olmuştur. Ancak, nadir de olsa rastlanan bazı önemli tercüme hataları, kanunlaştırma sürecinde kaynak İsviçre Medeni Kanunu’nda yapılan değişikliklerin gözönünde tutulmamış olması gibi esasa etkili atlamalar, bazı maddelerin yorumunda ve uygulanmasında boşluklar, dolasıyla da zorluklar yaratmaktadır. Yeni bir kanun yapılırken olmaması gereken önemli aksaklıklar! Bu önemli aksaklıklar, Medeni Kanun gibi, toplumun medeni seviyesini etkileyen bir yasal düzenleme yapılırken, daha araştırmacı, daha dikkatli ve çok önemli bir husus olarak, mütevazi olmak gerekliliğini bir kere daha gözler önüne sermektedir. Bütün bunlar, bir kanunla ilgili olarak akademik çalışmalar yapılırken önemlidir; yargı alanında sağlam, çelişkisiz kararlar verilmesi bakımından önemlidir; kısacası doğru anlama ve doğru sonuçlar bakımından önemlidir.

Geçen zaman içinde Yargıtay’ın ilgili dairelerinin olağan üstü bir gayretle bu maddeleri yorumlamaya, boşlukları doldurmaya çalıştığı görülmektedir. Zaman zaman ortaya çıkan içtihat hata ve çelişkilerinin, bu Daireler’in değerli hakimlerince giderileceğinde hiç şüphe yoktur.

Kanun’un Anayasa hükümlerine ters düşen hükümleri, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmektedir; muhtemelen bu durum devam edecektir. Ancak, büyük kanunların herhangi bir hükmüne bu şekilde, ne derecede olursa olsun dokunulursa, diğer hükümlerle uyumsuzluklar doğmaması gerekliliğine tam uyulduğunu söylemenin haksız ve yersiz olmayacağı izahı gerektirmez.

Keza, bazı özel kanunlarla yapılan değişikliklerde de özenli davranıldığını söylemek mümkün değildir.

Bütün bu söylenenlerden de anlaşılacağı üzere, Aile Hukuku alanı, üzerinde çok uzun, çok ciddi pek çok çalışmanın yapılması icap eden bir alandır. Kitabın bu basısı bu saikten hareketle hazırlanmıştır. (Altıncı basıya Önsöz'den).

 

Kitabın Bölüm Başlıkları:

GİRİŞ

 • Kanunun Sistematiği
 • Aile Hukuku Kavramı Ve Muhtevası
 • Ailenin Önemi
 • Aile Hukuku’nun Özellikleri
 • Anayasa’nın Ailenin Korunmasına İlişkin Esasları
 • Aile Hukuku Mevzuatı
 • Aile Hukukunda Geçerli Olan Temel İlkeler Ve Genel Prensipler

EVLİLİK HUKUKU

Nişanlılık

 • Nişanlanma Ve Nişanlılık Kavramları
 • Nişanlanmanın Gayesi
 • Nişanlanmanın Hukuki Mahiyeti
 • Nişanlanma Sözleşmesinin Kurulması
 • Nişanlanmanın Hukuki Sonuçları
 • Nişanlanma Aktinin Sona Ermesi Ve Sonuçları
 • Nişanlanma Sözleşmesinin Bozulmasından Dağan Davalarda Zamanaşımı

Evlenme

 • Evlenmenin Tanımı
 • Evlenmenin Unsurları
 • Evlenmenin Hukuki Niteliği
 • Evlenmenin Kurulmasına İlişkin Şartlar

EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİNİN KAPSAMI, GENEL HÜKÜMLERE HAKİM İLKELER VE GENEL HÜKÜMLERİN GRUPLANDIRILMASI

Evliliğin Genel Hükümleri

 • Evliliğin Genel Hükümlerinin Kapsamı
 • Evlilik Birliğine Hakim Temel İlkeler
 • Evliliğin Genel Hükümlerinin Gruplandırılması

Evlilik Birliğinin (Mal Rejimi Hariç) Genel Mameleki Hükümleri

 • Evlilik Birliğinin Giderlerinin Karşılanması (Ailenin İnfak Ve İaşesi)
 • Evlilik Birliğinin Temsili
 • Eşlerin Meslek Ve İş Seçimi
 • Eşlerden Birinin Diğer Eşle Veya Üçüncü Kişilerle Hukuki İlişkilere Girme Hürriyeti Ve Yetkisi

Evlilik Birliğinin Korunması

 • Evlilik Birliğinin Korunmasındaki Amaç
 • Hakimin Tedbir Almasına İlişkin Şartlar
 • Evlilik Birliğinin Korunmasına Yönelik Tedbirlerin Alınmasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

EVLİLİKTE MAL REJİMLERİ

Mal Rejimleri

 • Mal Rejimine İlişkin Hükümler
 • Eşlerin Mal Varlıklarının Yönetimi
 • Envanter
 • Eşler Arasındaki Borçlar
 • Alacakların Korunması
 • Olağanüstü Mal Rejimi Olarak Mal Ayrılığı
 • Mal Ayrılığı Rejiminin Kaldırılması
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi Ve Tasfiye Davalarında Yetki

Yasal Ve Seçimlik Mal Rejimleri

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
 • Akdi Mal Rejimleri

EVLİLİĞİN SONA ERMESİ

Evliliğin Ölüm, Gaiplik, Butlan, Boşanma Kararı İle Sona Ermesi

 • Evlilik Birliğinin Kanundan Dolayı Sona Ermesi
 • Yok Evlilikler
 • Evlenmenin Butlanı

Evliliğin Boşanma Kararı İle Sona Ermesi

 • Genel Olarak
 • Boşanmada Düzenleme Tarzları
 • Boşanmanın Dayandığı Prensipler
 • Türk Medeni Kanunu’na Göre Boşanmanın Konusu
 • Türk Medeni Kanunu’na Göre Boşanma Sebepleri
 • Boşanma Davası Sonunda Ayrılığa Karar Verilmesi
 • Boşanma Davalarında Sulha Teşvik, Taraflar, Tarafların Ehliyeti, Muhakeme Usulü Ve İhtiyati Tedbirler
 • Boşanmanın Hukuki Sonuçları
 • Zamanaşımı

HISIMLIK

SOYBAĞININ KURULMASI

Çocuk Hukuku Ve Çocuk Hukukuna Hakim İlkeler Soybağı Kavramı Ve Çeşitleri

 • Çocuk Hukuku
 • Çocuk Hukukuna Hakim İlkeler

Soybağı Kavramı Ve Çeşitleri

 • Soybağı (Nesep) Kavramı
 • Soybağı Çeşitleri

Çocukla Ana Baba Arasında Soybağı İlişkisi

 • Çocukla Ana Arasında Soybağı İlişkisi
 • Çocuk İle Baba Arasında Soybağı İlişkisi

Tanıma Ve Babalık Davası

 • Tanıma
 • Babalık Davası

Evlat Edinme

 • Genel Olarak
 • Evlat Edinmenin Hukuki Mahiyeti
 • Evlat Edinmenin Şartları
 • Evlat Edinmede Usul Ve Nüfusa Tescil
 • Evlat Edinmenin Sonuçları
 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması
 • Evlatlık İşlerinde Aracılık
 • Evlat Edinme Kayıtlarının Gizliliği

Soybağı Hükümleri

 • Genel Esaslar
 • Velayet
 • Çocuğun Mallarına İlişkin Düzenleme

AİLE

Aile Topluluğu

 • Nafaka Yükümlülüğü
 • Ev Düzeni
 • Aile Malları

VESAYET

VESAYET DÜZENİ

 • Velayet Ve Vesayet Arasındaki Farklar
 • Vesayet Organları
 • Vesayet Hukukunun Uygulanmasına Hakim Temel İlkeler
 • Vesayetin Nevileri
 • Vesayeti Gerekli Kılan Nedenler
 • Vasinin Atanmasına İlişkin Esaslar
 • Kayyımlık Ve Yasal Danışmanlık
 • Vasi, Kayyım Ve Yasal Danışman Arasındaki Başlıca Farklar
 • Korunma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması

VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ

Vesayetin Yürütülmesi

 • Vasinin Hakları
 • Vasinin Görevleri
 • Vesayet Dairelerinin Görev Ve Yetkileri
 • Vasinin Ve Vesayet Organlarının Sorumluluğu

VESAYETİN SONA ERMESİ

Vesayetin Sona Ermesi

 • Vesayeti Sona Erdiren Sebepler
 • Vasilik Sıfatını Sona Erdiren Sebepler
 • Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları

KANUNLARA GÖREV ARAMA CETVELİ

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ

İNDİRİMLİ Ürünler