• Turhan Kitap Evi

Eşya Hukuku

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786057435026
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : ANKARA
Basım Tarihi : Eylül 2021
Sayfa Sayısı : 716
ISBN : 978-605-74350-2-6
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
586 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
155,00 ₺
131,75 ₺

İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ

EŞYA HUKUKU VE AYNİ HAKLAR

§          1. EŞYA HUKUKU       

I.          Kavram          

II.         Konuları        

§          2. AYNİ HAKLAR        

I.          Kavram ve Tanım      

A.         Kavram          

B.         Tanım 

II.         Nitelikleri      

A.         Malvarlığı Hakları Olması     

B.         Maddi Varlıklar Üzerinde Kurulması 

C.         Mutlak Haklar Olması

D.        Sınırlı Sayıda Olması  

E.         Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Tabi Olmaması      

III.        Benzer Kurumlarla Karşılaştırma    

A.         Şerh Edilmiş Kişisel Haklardan Farkı 

B.         Eşyaya Bağlı Borçlardan Farkı

IV.       Türleri

A.         Mülkiyet Hakkı          

B.         Sınırlı Ayni Haklar      

BİRİNCİ KISIM

ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

BİRİNCİ BÖLÜM

ZİLYETLİK

§          1. GENEL OLARAK     

I.          Kavram ve Tanım      

A.         Kavram          

B.         Tanım 

II.         Konusu          

III.         Koşulları   

A.         Fiili Hakimiyet

B.         Zilyetlik İradesi (Animus posidendi)  

IV.       Hukuksal Niteliği      

V.        İşlevleri          

A.         Hukuksal Güvenlik İşlevi       

B.         Ayni Hakkın Kazanılması ve Devri İşlevi       

C.         Devir veya Hakkı Geçirme İşlevi       

D.        Hak Karinesi Olma ve Hakkın Korunması İşlevi        

§          2. ZİLYETLİĞİN TÜRLERİ        

I.          Tek Kişi Zilyetliği-Birden Fazla Kişi Zilyetliği

II.         Asli Zilyetlik - Fer’i (Bağlı) Zilyetlik  

III.        Dolaysız Zilyetlik - Dolaylı Zilyetlik 

IV.       Kendi Adına Zilyetlik - Başkası Adına Zilyetlik ve Zilyet Yardımcılığı   

V.        Hakka Dayanan Zilyetlik - Hakka Dayanmayan Zilyetlik   

VI.       Malik Sıfatıyla Zilyetlik - Başka Sıfatla Zilyetlik

§          3. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI          

I.          Aslen Kazanma         

II.         Devren Kazanma      

A.         Zilyetliğin Hazırlar Arasında Devren Kazanılması     

1.         Eşya ve Araçların Teslimi      

2.         Teslim Edilmeye Rıza 

B.         Zilyetliğin Hazır Olmayanlar Arasında Devren Kazanılması 

C.         Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması       

1.         Kısa Elden Teslim       

2.         Hükmen Teslim         

3.         Zilyetliğin Havalesi    

4.         Zilyetliğin Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Teslimi ile Kazanılması   

III.        Miras Yoluyla Kazanma  

§          4. ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ         

§          5. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI

I.          Korunma Türleri       

II.         Türk Medeni Kanunu’na Göre Koruma      

A.         Koşulları         

1.         Zilyedin Fiili Hakimiyetine Yönelik Bir Fiilin Olması (Fiil Koşulu)    

2.         Hukuka Aykırılık        

B.         Savunma Hakkı          

1.         Niteliği

2.         Saldırılara Karşı Kuvvet Kullanma     

3.         Gaspa Karşı Kuvvet Kullanma

4.         Saldırıya ve Gaspa Karşı Aşırı Kuvvet Kullanma Yasağı        

C.         Dava Hakkı     

1.         Davaların Niteliği      

2.         Zilyetliğin Gaspına Karşı        

3.         Zilyetliğin Saldırıya Uğramasına Karşı          

D.        Hak Düşürücü Süreler

III.        Taşınmazlarda Zilyetliğin İdari Yolla Korunması          

§          6. ZİLYETLİK KARİNELERİ      

I.          Taşınırlarda Zilyetlik Karineleri       

A.         Kavram ve Önemi      

B.         Türleri

1.         Mülkiyet Karinesi      

a.         Halenki Zilyedin Malik Sayılması      

b.         Önceki Zilyedin Malik Sayılması       

2.         Fer’i Zilyetlikte Karine

a.         Fer’i Zilyet Lehine Karine      

aa.       Taşınır Üzerinde Malik Olan Bir Kişinin Bulunması         

bb.        Taşınır Üzerinde Zilyet Olanın Malik Olmaması 

cc.         Eşya Üzerinde Fer’i Zilyetlik Kurulması        

dd.        İyiniyetli Olma     

b.         Üçüncü Kişiler Lehine Karine

C.         Etkileri

1.         Zilyedin Savunma ve İddialarında Karinenin Etkisi   

2.         Tasarruf Yetkisi ve Taşınır Davası     

a.         Emin Sıfatıyla Zilyetten Edinme Hakkı          

aa.       Bir Taşınırın Bulunması    

bb.       Emin Sıfatıyla Zilyetliğin Bulunması        

cc.       Başkasına Ayni Bir Hak Kazandırılması         

dd.       Ayni Hakkı Elde Edenin İyiniyetli Olması 

3.         Taşınır Davası

a.         Anlamı

b.         Koşulları         

aa.       Konusu     

bb.       Zilyetliğin İrade Dışında Sona Ermesi      

cc.       Hak Düşürücü Süre ve Davalının İyiniyetinin Etkisi  

dd.       Davacının İyiniyetli Olması          

ee.       İyiniyetle Edinilmiş Para veya Hamile Yazılı Bir Senedin Bulunmaması          

aaa.     Para veya Hamile Yazılı Senedin Bulunması     

bbb.     Para veya Hamile Yazılı Senedin, Zilyedin Elinden Çıkmış Olması          

ccc.      Halenki Zilyedin İyiniyetle Edinmiş Olması  

c.         Sonuçları         

aa.       İyiniyetli Zilyedin Geri Verme Yükümlülüğü 

aaa.     Bedelin Ödenmesi Karşılığında Geri Verme 

bbb.     Eşya İçin Yapılan Giderleri ve Ödülü Ödeme Karşılığında Geri Verme        

ccc.      Taşınır Davasında Davalı Olan Zilyedin İyiniyetinin “Zilyetliğin İadesindeki Sorumluluk” Bakımından Önemi

bb.        İyiniyetli Olmayan Zilyet İçin İade Yükümlülüğü

d.         Karşılaştırma 

aa.       İstihkak Davasıyla Karşılaştırma 

bb.       Zilyetlik Davalarıyla Karşılaştırma

II.         Taşınmazlarda Hak Karinesi 

§          7. ZİLYETLİĞİN İADESİNDE SORUMLULUK   

I.          Uygulama Alanı        

II.         Zilyetliğin Geri Verilmesine Bağlı Olma Niteliği     

III.        Sorumluluğun Hukuksal Niteliği

IV.        Sebepsiz Zenginleşme ile Karşılaştırma

V.         Sorumluluğun Koşulları       

VI.         İyiniyetli Zilyetlikte Sorumluluk

A          İyiniyetin Ölçüsü        

B.         Borçları          

C.         Hakları

1.         Kullanma ve Yararlanma Hakkı        

2.         Giderleri Talep Hakkı 

a          Zorunlu ve Yararlı Giderler   

aa.       Talep Hakkı          

bb.       Alıkoyma Hakkı    

cc.        Zamanaşımı         

b.         Lüks Giderlerde Ayırma Hakkı         

VII.       İyiniyetli Olmayan Zilyetlikte   

A.         İyiniyetli Olmama Ölçüsü      

B.         Borçları          

1.         Geri Verme    

2.         Zararların Tazmini     

a.         Eşyanın Zilyetliğinden Mahrumiyet Zararları

b.         Eşyanın Kaybolması, Yok Olması veya Hasara Uğraması Zararları  

c.         Özel Olarak Ecrimisil Zararı  

3.         Ürünler Bakımından Borçları

a.         Ürün Kavramı

b.         Elde Edilen Ürünler   

c.         Elde Etmeyi İhmal Ettiği Ürünler      

d.         Elde Edilmesi Mümkün Olmayan Ürünlerin Elde Edilmesi  

4.         Zamanaşımı   

C.         Hakları (Giderleri Talep Hakkı)         

§          8. ZİLYETLİK SÜRESİNİN EKLENMESİ

İKİNCİ BÖLÜM

TAPU SİCİLİ

§          1. KAVRAM, İŞLEVİ VE YASAL DÜZENLEME

I.          Kavram          

II.         İşlevi  

III.        Yasal Düzenleme 

A.         Türk Medeni Kanunu’ndan Önce      

B.         Türk Medeni Kanunu’ndan Sonra     

1.         Türk Medeni Kanunu Hükümleri      

2.         Tapu Sicili Tüzüğü      

3.         Kadastroya İlişkin Düzenlemeler      

a.         Tapulama-Kadastro Faaliyetleri       

b.         Kadastro Kanunları    

aa.       2613 Sayılı Kanun      

bb.       766 Sayılı Kanun  

cc.        3402 Sayılı Kadastro Kanunu       

aaa.      Yürürlüğe Girişi         

bbb.      Uygulama Alanı 

ccc.      Kadastro Çalışmasına Hazırlık ve Taşınmazların Tespiti

aaaa.   Kadastro Çalışmasına Hazırlık  

bbbb.   Taşınmazların Tespiti   

ddd.     Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi  

eee.     Kadastro Tutanaklarına Karşı Açılacak Davalarda Hak Düşürücü Süre        

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞEKLİ ANLAMDA TAPU SİCİLİ

§          1.TAPU İDARELERİ    

§          2. TAPU SİCİLİ UNSURLARI   

I.          Ana Siciller    

A.         Tapu Kütüğü   

B.         Kat Mülkiyeti Kütüğü 

C.         Yevmiye Defteri         

D.        Planlar

E.         Resmî Belgeler          

II.         Yardımcı Siciller        

III.        Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde Tutulan Defterler    

§          3. TAPU SİCİLİNE KAYIT VE KAYDEDİLECEK TAŞINMAZLAR          

I.          Tapu Siciline Kayıt    

II.         Tapu Kütüğüne Kaydedilecek Taşınmazlar

A.         Kaydedilecek Taşınmazlar    

1.         Arazi   

2.         Taşınmazlar Üzerindeki Bağımsız ve Sürekli Haklar 

3.         Kat Mülkiyeti 

B.         Kayıt Edilemeyecek Taşınmazlar      

1.         Özel Mülkiyete Tabi Olmayan Bir Taşınmazın Bulunması    

2.         Kamunun Yararlanmasına Ayrılmış Olması 

3.         Üzerinde Tescili Gerekli Bir Ayni Hakkın Kurulmamış Olması

§          4. TAŞINMAZLARIN TAPU KÜTÜĞÜ SAYFALARINA KAYDI, TAŞINMAZLARIN BÖLÜNMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ       

I.          Taşınmazların Tapu Kütüğü Sayfalarına Kaydı       

II.         Taşınmazın Bölünmesi ve Birleştirilmesi    

A.         Taşınmazın Bölünmesi          

B.         Taşınmazın Birleştirilmesi     

§          5. ŞEKLİ TAPU SİCİLİNE HAKİM OLAN İLKELER        

I.          Her Taşınmaz İçin Bir Sayfa Açılması İlkesi 

II.         Hakka ve Zilyetliğe Karine Oluşturması İlkesi        

III.        Taleple Bağlılık İlkesi       

IV.        Açıklık İlkesi         

V.         Devletin Sorumluluğu İlkesi

A.         Kavram ve Niteliği     

B.         Koşulları         

1.         Tapu Sicilinin Tutulması        

2.         Tapu Sicilinin Tutulmasının Hukuka Aykırı Olması   

3.         Tapu Sicilinin Tutulmasından Bir Zararın Doğması  

4.         İlliyet Bağının Bulunması       

5.         Kusur  

C.         Sonuçları        

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDİ ANLAMDA TAPU SİCİLİ

§          1.TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ      

I.          Tescil  

A.         Kavram ve Konusu     

1.         Kavram          

2.         Konusu           

B.         Tescil Talebi   

1.         Talebe Bağlılık İlkesi  

2.         Talep Hakkına Sahip Kişiler   

a.         Hak Sahipleri                                                                

b.         Temsilciler     

3.         Belgeleme     

a.         Resmi Senet ve Resmi Senedin Gerekmediği Haller

b.         Belgelerin İncelenmesi         

4.         Tescil Talebinin Şekli 

5.         Tescil Talebinin Kayıt ve Koşula Bağlanamaması     

6.         Tescil Talebinin Sebebe Bağlılığı      

7.         Tescil Talebinin Hukuksal Niteliği     

C.         Tescilin İlgililere Tebliği        

D.        Hüküm ve Sonuçları  

1.         Olumlu Etkisi  

2.         Olumsuz Etkisi

II.         Şerhler           

A.         Düzenlenişi ve Amacı

B.         Türleri (TMK md. 1009)         

1.         Kişisel Hakların Şerhi 

a.         Kavram          

b.         Sınırlı Sayıda Olmaları

c.         Koşulları         

aa.       Kurucu Koşulları  

bb.      Tapu Kütüğüne Şerh Verilmesi   

d.         Süresi 

e.         Hüküm ve Sonuçları  

2.         Tasarruf Yetkisini Kısıtlayan Şerhler 

a.         Kavram ve Kişisel Hakların Şerhinden Farkları         

b.         Tasarruf Yetkisini Kısıtlayan veya Yasaklayan Şerh Türleri

aa.       Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin Şerh     

bb.       Haciz, İflas Kararı veya Konkordato ile Verilen Süreye Dayanan Şerh  

cc.       Kanunen Öngörülen İşlemler

aaa.     Aile Yurdu ve Artmirasçı Atanması   

bbb.     Kanunen Öngörülen Diğer Hukuksal İşlemler  

aaaa.   Aile Konutu Şerhi         

bbbb.   Ailenin Ekonomik Geleceğinin Korunması İçin Şerh         

cccc.    Kat Mülkiyetinde Öngörülen Şerh    

1.         Geçici Tescil Şerhi      

a.         Kavram          

b.         Koşulları         

aa.       Yasada Öngörülen Haller      

aaa.     İddia Edilen Bir Ayni Hakkın Güvence Altına Alınması Gerekiyorsa

bbb.     Tasarruf Yetkisini Belirleyen Belgelerde Noksanlıklar Varsa    

bb.       Şerh Verilmesi      

aaa.     İlgililerin Rızasıyla     

bbb.     Mahkeme Kararıyla   

c.         Hüküm ve Sonuçları  

III.        Terkin ve Değişiklik         

A.         Yasal Düzenleme       

B.         Terkin 

1.         Yenilik Doğuran Terkinler     

2.         Bildirici Terkinler       

C.         Değişiklik       

IV.        Beyanlar  

A.         Düzenlenişi    

B.         Türleri 168

1.         Türk Medeni Kanunu’nda Öngörülenler      

2.         Tapu Sicili Tüzüğünde Öngörülenler 

3.         Diğer Kanunlarda Öngörülenler       

§          2. MADDİ TAPU SİCİLİNE HAKİM OLAN İLKELER    

I.          Tescil İlkesi    

II.         Sebebe Bağlılık İlkesi

III.        Tapuya Güven İlkesi 

A.         Kavram          

B.         Tapuya Güven İlkesinin Uygulanabilmesinin Koşulları        

1.         İlkenin Üçüncü Kişiler İçin Geçerli Olması    

2.         Tapuda Yolsuz Kaydın Bulunması     

a.         Yolsuz Kaydın Bulunması      

b.         Yolsuz Kaydın Konusu 176

c.         Çifte Tapuda Tapuya Güven İlkesi    

3.         Ayni Hakka İlişkin Bir İşlem Yapılması          

4.         Üçüncü Kişinin İyiniyetli Olması       

5.         Tapuya Güven Sonucu Ayni Hakkın Kazanılmasının Hüküm ve Sonuçları  

§          3. TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ    

I.          Kavram          

II.         Tapu Sicilindeki Yanlışlığın Düzeltilmesi    

A.         Kavram          

B.         Yanlışlıkların Düzeltilmesi     

1.         Re’sen Düzeltme       

2.         Hak Sahiplerinin Yazılı Rızası ile Düzeltme   

3.         Mahkeme Kararı ile Düzeltme          

III.        Yolsuz Tescil ve Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası

A.         Yolsuz Tescil  

1.         Kavram          

2.         Türleri

a.         Tapu Sicili İşlemleri Bakımından       

b.         Yolsuz İşlem Bakımından      

3.         Tapu Sicilinin Düzeltilmesinin Yararları       

B.         Düzeltme Davası       

1.         Konusu           

2.         Hukuksal Niteliği       

3.         Tarafları         

a.         Davacılar       

b.         Davalılar        

4.         Süresi 

5.         Davanın Sonuçları      

a.         Tapuda Yolsuz Tescil ile Hak Sahibi Görünen Bakımından   

b.         Hakkın Üçüncü Kişilere Devredilmesi Halinde         

aa.       Tapudaki Hak Sahibinin, Bu Hakkı İyiniyetli Olmayan Kişiye Devretmesi Hali        

bb.       Tapudaki Hak Sahibinin Bu Hakkı, İyiniyetli Bir Üçüncü Kişiye Devretmesi Hali         

aaa.     Koşulları         

bbb.     Sonuçları

İKİNCİ KISIM

MÜLKİYET

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

§          1. KAVRAM, TANIM VE ÖNEMİ       

I.          Kavram          

II.         Tanım

III.        Önemi

§          2. MÜLKİYET HAKKININ NİTELİKLERİ          

§          3. BENZER HAKLARLA KARŞILAŞTIRMA      

I.          Fikri Mülkiyet Hakları ile Karşılaştırma      

II.         Zilyetlik ile Karşılaştırma     

III.        Kişilik Hakkı ile Karşılaştırma     

§          4. MÜLKİYET HAKKININ KONUSU    

I.          Eşya   

A.         Kavram, Tanım ve Nitelikleri

1.         Kavram          

2.         Tanım 

3.         Nitelikleri       

B.         Türleri

1.         Taşınmaz-Taşınır Eşya

2.         Misli Eşya-Misli Olmayan Eşya         

3.         Kullanılması Tüketilmesine Bağlı Olan-Bağlı Olmayan Eşya

4.         Bölünebilir-Bölünemez Eşya 

5.         Sahipli-Sahipsiz Eşya  

6.         Özel Mülkiyete Tabi Olan-Olmayan Eşya     

II.         Eşya Sayılan Haklar  

§          5. MÜLKİYET HAKKININ SAĞLADIĞI YETKİLER VE GENEL SINIRLARI      

I.          Mülkiyet Hakkının Hak Sahibine Sağladığı Yetkiler

A.         Kullanma        

B.         Yararlanma    

C.         Tasarrufta Bulunabilme        

II.         Mülkiyet Hakkından Doğan Yetkilerin Genel Sınırı

A.         Hukuk Düzeninin Sınırları     

B.         Dürüstlük Kuralları    

C.         Hak Sahibinin İradesine Dayanan Sınırlandırmalar 

§          6. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI         

I.          Zilyetlik Hükümlerine Göre Kuvvet Kullanarak Korunması

II.         İdari Yoldan Korunması       

III.        Dava Yoluyla Korunması

A.         İstihkak Davası          

B.         Haksız El Atmanın Önlenmesi Davası

C.         Tespit Davası 

D.        Tazminat Davası        

§          7. MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI  

I.          Basit, Birleşik ve Eklenti Eşya          

II.         Bütünleyici Parça     

A.         Kavram ve Tanım      

B.         Türleri

C.         Bütünleyici Parça Sayılmanın Koşulları        

1.         Asıl Eşya         

2.         Bütünleyici Parça      

3.         Asıl Eşyanın Temel Unsuru Olma      

4.         Maddi Bağımlılık       

D.        Kanundan Dolayı Bütünleyici Parça Sayılan Eşya     

1.         Doğal Ürünler ve Diğer Verimler      

a.         Doğal Ürün Sayılmanın Koşulları      

aa.       Dönemsel Olarak Elde Edilmesi  

bb.       Ürünün Doğal veya Hukuki Ürün ya da Diğer Verimler Olması        

cc.        Hüküm ve Sonuçları         

aaa.     Asıl Eşyaya Bağlılık    

bbb.     Asıl Şeyden Ayrılan Ürünlerin Bağımsız Eşya Olması   

2.         Yapılar, Dikili Bitkiler, Kaynaklar      

III.        Eklenti

A.         Kavram ve Tanım      

1.         Kavram          

2.         Tanım 

B.         Koşulları         

1.         Asıl Eşyanın Varlığı    

2.         Eklenti

3.         Malikin Arzusu veya Yerel Adetlere Göre ya da Kanuna Göre Eklenti Sayılma 

a.         Malikin Arzusu veya Yerel Adetlere Göre Eklenti     

b.         Kanunen Eklenti Sayılanlar   

4.         Eklentinin Belirli Amaçlar İçin Yapılması      

C.         Hüküm ve Sonuçları  

§          8. BİRLİKTE MÜLKİYET          

I.          Kavram          

II.         Türleri

III.        Paylı Mülkiyet     

A.         Kavram ve Tanım      

1.         Kavram          

2.         Tanım 

B.         Unsurları        

1.         Eşya Üzerinde Birden Fazla Malik     

2.         Maliklerin Pay Sahibi Olması

a.         Pay Sahibi Olmanın Anlamı   

b.         Pay Oranları  

C.         Kaynakları      

1.         Hukuksal İşlem          

2.         Kanun 

D.        Yönetim         

1.         Önemi ve Hükümlerin Uygulama Alanı        

2.         Yönetim Şeklinin Kaynağı      

a.         Anlaşma         

aa.       Anlaşmanın Geçerliliği ve Bağlayıcılığı   

bb.       Anlaşma Konusu Olamayacak Yönetim İşleri     

b.         Kanun 

aa.       Olağan Yönetim İşleri      

bb.       Önemli Yönetim İşleri     

cc.       Olağanüstü Yönetim İşleri ve Tasarruflar

aaa.     Paydaşlar Arasında Aksine Sözleşme Varsa 

bbb.     Kanun Gereği Oybirliği İlkesi    

aaaa.   Paylı Malın Özgülendiği Amacın Değiştirilmesi

bbbb.   Koruma ve Olağan Kullanma Ölçüsünü Aşan Yapı İşleri          

cccc.    Eşyanın Tamamı Üzerinde Tasarruf İşlemleri Yapılması    

ccc.      Karara karşı yargı yolu          

E.         Paydaşların Hak ve Yükümlülükleri   

1.         Paylı Mülkiyet Konusu Eşyanın Tamamına İlişkin Olarak    

a.         Şahsi veya Ayni Hak Sahibi Olmama

b.         Yararlanma, Kullanma ve Koruma    

aa.       Yararlanma ve Kullanma 

aaa.     Sözleşmeye Göre       

bbb.      Kanuna Göre     

aaaa.   Yararlanma    

bbbb.    Kullanma         

bb.        Koruma    

c.         Giderler ve Yükümlülükler    

d.         Zararlardan Sorumluluk        

aa.       Paydaşların Fiillerinden   

bb.       Malın Verdiği Zararlardan          

e.         Paydaşlığa Son Verilmesini Talep     

2.         Paydaşların Paylarına İlişkin Olarak  

a.         Pay Üzerindeki Hakkın Niteliği         

b.         Payın Şahsi ve Ayni Haklara Konu Edilmesi  

aa.       Şahsi Haklara Konu Edilmesi       

bb.       Ayni Haklara Konu Edilmesi        

c.         Paydaşların Diğer Paydaşlara Karşı Sorumluluğu     

F.         Paylı Mülkiyette Sona Erme  

1.         Paydaşlıktan Çıkarma

a.         Paylı Mülkiyet Paydaşlığından Çıkarma       

aa.       Koşulları   

aaa.     Yükümlülüklerin İhlali

bbb.     İhlalin Ağır Olması        

ccc.      Yükümlülüğün İhlalinin Paydaşların Tamamı veya Bir Kısmına Yönelik Olması       

ddd.      Yükümlülüklerin İhlalinin Paylı Mülkiyet İlişkisini Çekilmez Hale Getirmesi   

eee.      Pay ve Paydaş Çoğunluğunun Karar Vermesi  

bb.        Hüküm ve Sonuçları        

b.         Diğer Hak Sahiplerinin Çıkarılması   

2.         Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi

a.         Paylaşma İstemi ve İstisnaları           

aa.       Paydaşlığı Devam Ettirmeye İlişkin Hukuksal İşlem Varsa    

bb.       Mal Sürekli Bir Amaca Özgülenmişse     

cc.       Uygun Olmayan Zamanda Paylaşma İsteme Yasağı       

b.         Paylaşma Biçimi        

aa.       Paylaşma Sözleşmesi (Rızai Paylaşım)    

bb.       Mahkeme Kararıyla Paylaşım (Kazai Paylaşım) 

aaa.     Aynen Paylaşım         

bbb.     Satış Suretiyle Bedeli Paylaşım 

c.         İntifa Hakkı Sahibinin Durumu          

d.         Edinilmiş Malları Katılma Rejiminde Eşlerin Pay Üzerinde Yasal Alım Hakkı    

IV.        Kat Mülkiyeti      

A.         Doğuş Sebebi ve Yasal Düzenleme   

B.         Kavram ve Tanımlar  

1.         Kat Mülkiyetinde       

a.         Kat Mülkiyeti 

b.         Anataşınmaz  

c.         Anayapı          

d.         Bağımsız Bölüm         

e.         Eklenti

f.          Sözleşme        

g.         Ortak Yerler   

h.         Yönetim Planı

2.         Kat İrtifakında

C.         Uygulanma Koşulları 

1.         Bir Arsa (Anataşınmaz) Üzerinde Tamamlanmış Bir Yapı Olması   

2.         Yapıların Kârgir Yapı Olması 

3.         Tamamlanmış Yapıda Bağımsız Mülkiyete Elverişli Bağımsız Bölümlerin Bulunması       

4.         Bağımsız Bölümlere Arsada Özgülenmiş Payların Bulunması      

D.        Özellikleri      

E.         Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Kurulması ve Kat Mülkiyeti Kütüğü       

1.         Kat Mülkiyetinin Kurulması   

a.         Başvuru ve Belgeler  

b.         Resmi Senet ve Tescil

2.         Kat İrtifakının Kurulması (md. 14)     

F.         Bağımsız Bölümler Üzerindeki Haklar ve Kat Maliklerinin Hakları

1.         Bağımsız Bölümler Üzerindeki Haklar          

a.         Bağımsız Bölümlerin Arsa Payı ile Bağlantısı

b.         Bağımsız Bölümlerin Eklentiler ile Bağlantısı

2.         Kat Maliklerinin Hakları        

a.         Bağımsız Bölümde     

b.         Ortak Yerlerde (md.16)         

c.         Eklentilerde   

G.        Kat irtifakı Hakkı Sahibinin Hakları   

H.        Kat Maliklerinin Anataşınmaza İlişkin Borçları         

1.         Genel Kural    

a.         Kat Maliklerinin Borçları       

b.         Bağımsız Bölüm Üzerinde Diğer Hak Sahiplerinin Sorumluluğu  

2.         Anataşınmazın Bakımı, Korunması ve Zarardan Sorumluluk    

a.         Ana yapıda     

b.         Bağımsız Bölümde Onarım ve Değişiklik      

3.         Anataşınmazın Giderlerine Katlanma (md.20)         

a.         Maliklerin Sorumluluğu        

aa.       Eşit Sorumluluk    

bb.       Arsa Payı Oranında Sorumluluk  

cc.       Hizmetlerden Yararlanmaktan Vazgeçmenin Giderlerden Sorumluluğu Etkilememesi      

dd.       Temerrüt Halinde Dava ve Takip Yetkisi

ee.       Gecikme Tazminatı         

ff.         Kusurlu Kat Malikine Rücu Hakkı      

b.         Ortak Giderlerin Teminatı     

aa.       Bağımsız Bölüm Üzerinde Diğer Hak Sahiplerinin Sorumluluğu

bb.       Kanuni İpotek Hakkı        

4.         Tamirat ve Tadilatlara Müsaade Mecburiyeti (md.23)        

5.         Kullanım Amacı Açısından Yasak İşler (md.24)         

a.         Kesin Yasak İşler        

b.         Kesin Olmayan Yasak İşler    

İ.          Kat Maliklerinin Borçlarına Aykırılığın Yaptırımı      

1.         Bağımsız Bölümün Devri       

2.         Zararın Tazmini         

J.          Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları       

K.         Anataşınmazın Yönetimi       

1.         Genel Kural    

2.         Yönetim Planı

3.         Yönetim Organları    

a.         Kat Malikleri Genel Kurulu    

b.         Yönetici          

c.         Denetçi          

L.         Anataşınmazda Yenilik ve İlaveler    

1.         Faydalı Olanlar          

2.         Çok Masraflı ve Lüks Olanlar

3.         Anataşınmaza Bölüm İlavesi 

M.       Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi       

N.        Devre Mülk    

O.        Toplu Yapılar                         

P.         Görevli Mahkeme (Ek md. 1)

V.         Elbirliği Mülkiyet      

A.         Kavram ve Tanım      

1.         Kavram          

2.         Tanım 

B.         Elbirliği Mülkiyetin Kaynakları          

1.         Kanundan Doğan Elbirliği Mülkiyet  

2.         Kanunda Öngörülen Sözleşmelerden Doğan Elbirliği Mülkiyet        

C.         Paylı Mülkiyetten Farkları     

D.        Hüküm ve Sonuçları  

1.         Hak ve Yükümlülükler

2.         Yönetim ve Tasarruf İşlemlerinde Oybirliği İlkesi    

3.         Sözleşmeden Doğan Elbirliğinde Topluluk Sona Ermeden Paylaşma ve Pay Üzerinde Tasarruf Yasağı    

4.         Ortakların Ortaklığa Giren Hakları Koruma Yetkileri

E.         Sona Ermesi   

1.         Sona Erme Sebepleri 

a.         Malın Devri    

b.         Topluluğun Dağılması

c.         Paylı Mülkiyete Geçiş

2.         Paylaşma Usulü         

§          9. TAŞINMAZ MÜLKİYETİ     

I.          Kavram ve Tanım      

A.         Kavram          

B.         Tanım 

II.         Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu       

A.         Arazi   

B.         Bağımsız ve Sürekli Haklar    

C.         Kat Mülkiyeti 

III.        Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

A.         Kazanma Yolları         

1.         Hukuksal İşleme Dayanan ve Dayanmayan Kazanma          

2.         Devren-Aslen Kazanma         

3.         Tescille-Tescilsiz Kazanma    

B.         Tescille Kazanma       

1.         Hukuksal İşlemle Kazanma   

a.         Resmi Şekil Kuralı      

aa.      Sözleşmeye Dayanan Kazanmalar          

bb.       Amacı      

cc.       Şeklin Kapsamı     

dd.       Şekli Düzenleyecek Makam        

ee.       Şekle Aykırılığın Yaptırımı

ff.         Muvazaa        

aaa.     Bedelde Muvazaa      

bbb.     Nitelikte Muvazaa     

gg.       İnançlı İşlem         

hh.        Nam-ı Müstear    

ıı.         Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Devrinde Şekil   

b.         Resmi Şekil Kuralının İstisnaları        

aa.       Ölüme Bağlı Tasarruflarda         

bb.       Mal Rejimi Sözleşmelerinde       

cc.       Miras Paylaşım Sözleşmesinde         

dd.      Miras Payı Üzerinde Sözleşme    

ee.       Önalım Sözleşmesinde    

ff.         Taşınmazların İhtiyari Açık Artırma ile Satışında      

gg.       Taşınmazın Şirkete Sermaye Olarak Konulması       

c.         Temsilcinin Yaptığı Hukuksal İşlemde Temsil Yetkisinin Şekli           

d.         Taşınmaz Satış Vaadi 

aa.        Amacı       

bb.       Hukuksal Niteliği 

cc.       Şekli ve Şerhi        

dd.       Hüküm ve Sonuçları        

aaa.     Taraflar Bakımından 

bbb.     Üçüncü Kişiler Bakımından   

ccc.       Zamanaşımı   

e.          Geri Alım, Alım ve Önalım Sözleşmeleri       

aa.        Geri Alım Sözleşmesi       

bb.        Alım Sözleşmesi   

cc.        Önalım Sözleşmesi           

C.         Tescilsiz Kazanım       

1.         TMK md. 705/f.II’deki Tescilsiz Kazanma Halleri     

a.         Miras 

b.         Mahkeme Kararı       

c.         Cebri icra       

d.         İşgal   

e.         Kamulaştırma

2.         Kanunda Öngörülen Diğer Tescilsiz Kazanma Halleri          

a.         Yeni Arazi Oluşması   

b.         Arazi Kayması

c.         Zamanaşımı ile Kazanma      

aa.       Zamanaşımının Etkisi      

bb.       Olağan Zamanaşımı ile Kazanma

aaa.     Kazanmanın Koşulları

aaaa.   Tapuya Kayıtlı Bir Taşınmazın Bulunması     

bbbb.     Taşınmazın Devrine İlişkin Hukuki Sebebin Geçersiz Olması

cccc.     Taşınmazı Yolsuz Tescile Dayanarak Devir Alan Kişinin Davasız ve Aralıksız Olarak Zilyetliğinde Bulundurması          

dddd.    Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğin İyiniyete Dayanması          

eeee.    Aralıksız ve Davasız Zilyetliğin On Yıl Sürmüş Olması          

bbb.     Hüküm ve Sonuçları      

cc.        Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanma     

aaa.     Olağan Zamanaşımı ile Karşılaştırma

bbb.      Kazanmanın Koşulları   

aaaa.   Taşınmaza İlişkin Koşullar     

bbbb.    Zilyetliğe İlişkin Koşullar         

aaaaa.  Malik Sıfatıyla Zilyetlik          

bbbbb.  Zilyetliğin Davasız ve Aralıksız Devam Etmiş Olması 

ccccc.   Zilyetliğin Yirmi Yıl Süreyle Devam Etmiş Olması     

cccc.    Şekli Koşullar  

dddd.    Hüküm ve Sonuçları    

eeee.   Kadastro Kanunu’na Göre Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanım    

d.         Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi Hallerinde         

e.         Vakfa Özgülenen Taşınmazlarda      

f.          Mal Ortaklığı Rejiminde        

IV.       Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı

A.         Dikey Kapsam

1.         Kural: Arazinin Altında ve Üstünde Hak Sahipliği     

2.         Kullanmanın Sınırı     

B.         Yatay Kapsam

C.         Madde Yönünden Kapsam    

1.         Arazideki Yapılar       

a.         Arazi ve Yapı Malzemesi       

aa.       Yapının Mülkiyeti 

aaa.     Yapı Kavramı  

bbb.     Taşınmazın Bütünleyici Parçası Olması İlkesi  

bb.       Haksız İnşaat        

aaa.     Yapının Arazi Maliki Tarafından, Başkasına Ait Malzeme ile Yapılması Halinde     

aaaa.   Yapının Kaldırılmasını Talep Hakkı   

bbbb.   Tazminat Talebi         

cccc.    Arazinin Mülkiyetinin Devrini Talep Hakkı   

bbb.     Kendi Malzemesiyle Başkasının Arazisinde Yapı Yapılması Halinde

aaaa.   Arazi Malikinin İnşaatın Kaldırılmasını Talep Hakkı    

bbbb.   Malzeme Sahibinin Tazminat Talebi  

cccc.    Malzeme Sahibinin, Arazinin Mülkiyetinin Kendisine Devrini Talep Hakkı 

ccc.      Başkasının Arazisinde Başkasının Malzemesiyle Yapı Yapılması Halinde          

aaaa    Arazi Malikinin Hakları          

bbbb.   Malzeme Malikinin Hakları    

cccc.    Yapı Malikinin Hakları

cc.       Taşkın Yapılar

aaa.     Kavram          

bbb.    Taşkın Yapıyı Yapanın İrtifak Hakkına Sahip Olduğu Durumda       

ccc.      Taşkın Yapıyı Yapan Bir İrtifak Hakkına Sahip Olmadığı Durumda    

aaaa.   Taşınmaz Maliki Taşkın Yapıya İtiraz Etmemiş Olmalı         

bbbb.    Durum ve Koşullar Taşkın İnşaat Sahibine İrtifak ya da Mülkiyet Hakkı Tanınmasını Haklı Göstermeli          

cccc.    Taşkın İnşaat Sahibi İyiniyetli Olmalı

dddd.   Taşkın İnşaat Sahibi Talepte Bulunmalı         

eeee.   Uygun Bir Bedel Ödenmeli    

dd.      Üst Hakkı 

aaa.     Düzenlemenin Amacı

bbb.     Hukuksal Niteliği

ccc.      Koşulları         

aaaa.   Taşınmaz Üzerinde Bir Üst Hakkının Bulunması      

bbbb.    Taşınmaz Üzerindeki Yapının “Sürekli Kalmak Üzere” İnşa Edilmiş Olması  

cccc.    Yapının Taşınmazın Altında veya Üstünde İnşa Edilmiş Olması

dddd.    Yapının Bağımsız Bölümler Üzerinde Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Niteliği Taşımaması   

eeee.   Yapının Bağımsız Bölümler Üzerinde İnşa Edilmemiş Olması         

ee.       Mecralar 

aaa.     Kavram          

bbb.     Kurulması          

ccc.      Koşulları         

aaaa.   Mecrayı Gerektiren Bir Akımın Mevcut Olması

bbbb.   Mecranın Geçirildiği Bir İşletmeye Bağlı Olması

cccc.    Mecranın Bir İrtifak Hakkına ya da Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Katlanma Yükümlülüğüne Dayanması     

dddd.   Mecra Konusunda Aksine Başka Bir Anlaşmanın Mevcut Olmaması        

eeee.   Tapu Kütüğüne Tescil veya Noter Sözleşmesi     

ff.         Taşınır Yapılar

aaa.     Kavram          

bbb.     Koşulları

aaaa.   Taşınır Bir Yapının Bulunması

bbbb.    Hafif Yapılar Olması    

cccc.    Kalıcı Olma Amacının Bulunmaması 

ccc.      Hüküm ve Sonuçları  

2.         Araziye Dikilen Fidanlar        

V.         Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu   

A.         Kavram          

B.         Koşulları         

1.         Bir Taşınmaz Bulunmalı        

2.         Taşınmazın Maliki Bulunmalı

3.         Zarar, Mülkiyet Hakkının Aykırı Kullanılmasından Doğmalı 

4.         Zararla Mülkiyet Hakkının Kullanılması Arasında İlliyet Bağı Bulunmalı          

5.         İlliyet Bağını Kesen Sebepler Bulunmamalı  

C.         Sonuçları        

D.        Yapı Malikinin Sorumluluğuyla Karşılaştırılması      

VI.       Taşınmaz Mülkiyetin Kısıtlamaları 

A.         Devir Hakkının Kısıtlanması  

1.         Yasal Kısıtlamalar      

a.         Yasal Önalım Hakkı    

aa.       Önalım Hakkı Sahibi        

bb.       Kullanılması         

aaa.     Paylı Mülkiyet Konusu Bir Taşınmazın Bulunması    

bbb.      Payın Satılması  

ccc.      Payın Üçüncü Kişiye Satılması          

ddd.     Önalım Hakkından Feragat Edilmemiş ve Vazgeçilmemiş Olması      

aaaa.   Önalım Hakkından Feragat   

bbbb.   Önalım Hakkında Vazgeçme  

eee.     Diğer Paydaşların Yasada Öngörülen Süreler İçinde Önalım Hakkını Kullanmaları 

aaaa.   Süresi 

bbbb.   Dava Açarak Kullanım 

cccc.    Satış Bedeli ve Tapu Giderlerinin Ödenmesi      

dddd.   Önalım Hakkunun Kullanılmasının Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olmaması        

b.         Yasal Alım Hakkı        

2.         Sözleşmeden Doğan Kısıtlamalar     

a.         Önalım Hakkında       

aa.       Paylı Mülkiyet Konusu Olmayan Bir Taşınmazın Bulunması      

bb.      Önalım Sözleşmesinin Yapılması ve Tapu Kütüğüne Şerh Edilmesi        

cc.       Taşınmazın Satışı veya Satışa Eşdeğer Bir İşlemin Yapılması       

dd.       Önalım Hakkının Kullanılması     

b.         Geri Alım ve Alım Hakkında  

B.         Komşular Lehine Konulmuş Kısıtlamalar     

1.         Kullanma Biçimi        

2.         Kazı ve Yapılar

a.         Kural  

b.         Özel Kurallar  

3.         Bitkiler

4.         Doğal Olarak Akan Su

5.         Fazla Suyun Akıtılması          

6.         Mecra Geçirilmesi     

a.         Katlanma Yükümlülüğü         

aa.      Mecra Geçirilmesi İhtiyacının Bulunması

bb.      Başka Yerden Geçirilmenin Olanaksız veya Aşırı Masrafı Gerektirmesi

cc.      Komşu Arazi Malikinin Zararlarının Karşılanması

dd.      Mecra Geçirilmesinin Kamulaştırma Hükümlerine Tabi Olmaması          

ee.      Hak Sahibinin Talepte Bulunması ve Tapu Kütüğüne Tescil         

b.         Yükümlü Taşınmaz Malikinin Menfaatinin Korunması        

c.         Durumun Değişmesi  

7.         Geçit Hakları  

a.         Zorunlu Geçit 

aa.         Koşulları   

aaa.     Genel Yola Çıkma Zorunluluğunun Bulunması         

bbb.      Geçidin Tam Karşılığının Ödenmesi     

ccc.      Uygun Olan Taşınmazdan En Az Zarar Görecek Taşınmaz Malikinden Talep Edilebilmesi 

ddd.      İki Tarafın Menfaatinin Gözetilmesi     

bb.        Hüküm ve Sonuçları        

b.         Diğer Geçit Hakları    

8.         Sınırlıklar       

9.         Katılma Yükümlülüğü

C.         Başkasının Arazisine Girme Hakkı     

1.         Orman ve Mer’aya Girme     

2.         Sürüklenen Şeyler ile Benzerlerinin Alınması           

3.         Zorunluluk Hali          

D.        Kamu Hukuku Kısıtlamaları  

1.         Genel Olarak 

2.         Toprağın İyileştirilmesi         

VII.       Kaynak ve Yeraltı Suları (TMK md. 756)           

A.         Mülkiyet ve İrtifak Hakkı       

1.         Kaynaklar       

2.         Yeraltı Suları  

B.         Kaynaklara Zarar Verilmesi  

1.         Tazminat        

2.         Eski Duruma Getirme

C.         Aynı Yataktan Beslenen Kaynaklar   

D.        Özel Kanun Hükümleri ve Yerel Adet

E.         Zorunlu su      

1.         Koşulları        

a.         Taşınmaz Malikinin İhtiyacı Olan Sudan Yoksun Olması      

b.         Taşınmaz Malikinin Su İhtiyacını Başka Yoldan Sağlayamaması         

c.         Komşunun İhtiyacından Fazla Suya Sahip Olması    

d.         Taşınmaz Malikinin İrtifakın Karşılığı Tam Bedel Ödemesi  

e.         Kaynak Sahibinin Menfaatinin Gözetilmesi  

2.         Hüküm ve Sonuçları  

§          10. TAŞINIR MÜLKİYETİ        

I.          Konusu          

A.         Taşınabilen Maddi Şeyler      

B.         Doğal Güçler  

II.         Kazanılması   

A.         Mülkiyetin Nakli ile Kazanma

1.         Yasal Düzenleme       

2.         Kazanma Sebebi        

3.         Mülkiyetin Nakli ile Kazanılması Halleri       

a.         Zilyetliğin Devri ile Kazanma 

aa.       Zilyetliğin Devir Halleri   

bb.       Şekil         

b.         Mülkiyetin Saklı Tutulması Sözleşmesi         

aa.       Genel Olarak       

bb.       Taksitle Satış        

c.         Hükmen Teslim Yoluyla Kazanma     

B.         Sahiplenme ile Kazanma       

1.         Sahipsiz Şeyler           

2.         Sahipsiz Duruma Gelen Hayvanlar   

C.         Bulunmuş Eşya          

1.         Arama ve İlan 

2.         Koruma ve Satma      

3.         Mülkiyetin Kazanılması, Geri Verme

a.         Mülkiyetin Kazanılması         

b.         Bulunanı Geri Verme 

4.         Define

5.         Bilimsel Değeri Olan Eşya     

D.        Düşen ve Sürüklenen Şeyler 

E.         İşleme

F.         Karışma ve Birleşme  

1.         Birden Fazla Kişinin Bulunması         

2.         Birden Fazla Kişiye Ait Taşınırların Bulunması         

3.         Taşınırların Karışması veya Birleşmesi         

4.         Ayrılmayacak Nitelikte Olması         

G.        Kazandırıcı Zamanaşımı        

1.         Kazandırıcı Zamanaşımının Konusu Başkasına Ait Taşınır Olmalıdır.          

2.         Taşınır Üzerinde Malik Sıfatıyla Zilyetliğin Kazanılmış Olması

3.         Zilyedin İyiniyetli Olması       

4.         Zilyetliğin Davasız ve Aralıksız Beş Yıl Devam Etmiş Olması

III. Kaybedilmesi       

ÜÇÜNCÜ KISIM

SINIRLI AYNİ HAKLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK

§          1. KAVRAM VE KONUSU      

I.          Kavram          

II.         Konusu          

§          2. MÜLKİYET HAKKI İLE KARŞILAŞTIRMA VE NİTELİKLERİ   

I.          Mülkiyet Hakkı ile Karşılaştırma     

II.         Nitelikleri      

III.        Benzerleri ile Karşılaştırma        

A.         Mülkiyetin Takyitleri ve Sınırlı Ayni Haklar  

B.         Eşyaya Bağlı Borç ve Sınırlı Aynı Haklar        

§          3. HAK SAHİBİ

I.          Kural  

II.         Malik Lehine Sınırlı Ayni Hak          

A.         Malik Lehine İrtifak   

B.         Malik Lehine Taşınmaz Rehni

§          4. AYNI TAŞINMAZ ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA SINIRLI AYNİ HAK KURULMASI, BUNLAR ARASINDA SIRA VE
            SINIRLI AYNİ HAKLARIN TÜRLERİ    

I.          Aynı Taşınmaz Üzerinde Birden Fazla Sınırlı Ayni Hak Kurulabilmesi

II.         Sınırlı Ayni Haklarda Sıra     

A.         Kuruluş Tarihine Göre Sıra    

B.         Taşınmaz Rehninde Sıra        

III.        Sınırlı Ayni Hakların Türleri        

İKİNCİ BÖLÜM

İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ

BİRİNCİ AYIRIM

TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI

§          1. KAVRAM, TÜRLERİ VE KOŞULLARI          

I.          Kavram          

II.         Türleri

A.         Kişisel İrtifaklar-Eşyaya Bağlı İrtifaklar         

1.         Kişisel İrtifaklar          

2.         Eşyaya Bağlı İrtifaklar

B.         Yararlanma Yetkisinin Kapsamı Açısından    

1.         Kullanma ve Yararlanma Yetkisi Veren        

2.         Sınırlı Yararlanma Yetkisi Veren İrtifaklar    

C.         Yararlanmanın Niteliği Açısından     

1.         Katlanma Borcu Yükleyen İrtifaklar  

2.         Kaçınma Borcu Yükleyen İrtifaklar   

III.        Koşulları   

A.         İki Taşınmazın Bulunması      

B.         Yüklü Taşınmaz İçin Kaçınma ve Katlanma  

C.         Kaçınma ve Katlanmanın Yaralanan Taşınmaz Lehine Olması        

D.        Taraflar Arasında Sözleşme  

1.         Sözleşmenin Şekli      

2.         Tescil  

§          2. SONA ERMESİ       

I.          Genel Sebeplerle      

II.         İki Taşınmaza Aynı Kişinin Malik Olması    

III.        Mahkeme Kararı 

§          3. HÜKÜMLERİ          

I.          Kapsamı         

A.         Genel olarak  

B.         Tescile (Tapu Kaydına) Göre 

C.         İhtiyaçların Değişmesinin Yükümlülüğü Arttırmaması        

D.        Özel Kanun Hükümleri ve Yerel Adet

II.         Bakım Giderleri         

III.        Değişiklikler         

A.         İrtifak Hakkının İlişkin Olduğu Yerin Değiştirilmesi  

B.         Bölünme        

1.         Yararlanan Taşınmazın Bölünmesi   

2.         Yüklü Taşınmazın Bölünmesi 

İKİNCİ AYIRIM

İNTİFA VE DİĞER İRTİFAK HAKLARI

§          1. İNTİFA HAKKI        

I.          Kavram          

II.         Kazanılması   

A.         Yasal İntifa Hakkında 

B.         Sözleşmeden Doğan İntifa Hakkında

1.         Konusu           

2.         Şekli   

3.         Teslim, Temlik ve Tescil        

C.         Tescilsiz Kazanma Halleri      

III.        Sona Ermesi         

A.         Sona Erme Sebepleri 

1.         Konusunun Yok Olmasıyla    

2.         Yasal İntifa Hakkında Sebebin Ortadan Kalkması     

3.         Sürenin Sona Ermesi, Hak Sahibinin Vazgeçmesi veya Ölümü

4.         Harap Olma veya Kamulaştırma       

B.         Sona Ermenin Sonuçları        

1.         Geri Verme    

a.         Yükümlülük    

b.         Sorumluluk     

aa.       Malın Yok Olması veya Değerinin Azalmasından Doğan Sorumluluk     

bb.       Tüketme Nedeniyle Sorumluluk 

cc.       Olağandışı Kullanma Nedeniyle Değer Azalmasından Sorumluluk        

c.         Giderler         

aa.       Giderlerin Türleri 

bb.      Giderleri Talep Etmenin Yasal Dayanağı

cc.       Eklemeleri Söküp Alma Hakkı      

2.         Geri Verme Nedeniyle Zamanaşımı 

IV.        Hükümleri

A.         İntifa Hakkı Sahibinin Hakları

1.         Genel Olarak 

2.         Doğal Ürünler

3.         Faizler

4.         Hakkın Kullanılmasının Devri

B.         Malikin Hakları          

1.         Gözetim         

2.         Güvence İsteme         

a.         Bağışlamada Güvence           

b.         Güvence Verilmemesinin Sonuçları  

3.         Defter Tutma 

C.         İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri           

1.         Malın Korunması                                            

2.         Bakım ve İşletme Giderleri   

3.         Malvarlığı İntifasında Borçların Faizi

4.         Sigorta Ettirme          

V.         Özel Haller     

A.         Taşınmazlar   

1.         Ürünler          

2.         Özgüleme Yönü         

3.         Ormanlar       

B.         Tüketilebilen ve Değeri Biçilen Şeyler          

C.         Alacaklar        

1.         Yararlanmanın Kapsamı        

2.         Ödeme ve İşletme     

3.         Devretme Hakkı         

§          2. OTURMA HAKKI    

I.          Kavram, Nitelikleri ve Konusu        

A.         Kavram ve Nitelikleri 

B.         Konusu           

II.         Türleri

III.        Kurulması

IV.        Hakkın Kapsamı  

VI.        Giderler   

§          3. ÜST HAKKI 

I.          Kavram, Önemi ve Türleri    

A.         Kavram          

B.         Önemi

C.         Türleri

II.         Nitelikleri      

A.         Üst Hakkı Sözleşmesinin Nitelikleri  

B.         Üst Hakkının Nitelikleri         

III.        Kurulması

IV.        Sona Ermesi         

A.         Yapı Mülkiyetinin Malike Geçmesi   

B.         Malikin Yapı İçin Bedel Ödemesi      

V.         Süresinden Önce Devir İstemi         

A.         Koşulları         

B.         Hakkın Kullanılması   

C.         Diğer Haller   

VI.        Üst Hakkı İradının Güvencesi     

A.         İpotek Talebi  

B.         Tescil  

§          4. KAYNAK HAKKI     

I.          Kavram          

II.         Türleri

III.        Niteliği     

IV.        Kurulması

V.         Sonuçları       

§          5. DİĞER İRTİFAK HAKLARI   

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

TAŞINMAZ YÜKÜ

§          1. KAVRAM, KONUSU, KURULMASI VE SONA ERMESİ      

I.          Kavram          

II.         Konusu          

III.        Kurulması

A.         Tescil ve Kazanma     

B.         Kamu Hukukuna İlişkin Taşınmaz Yükü        

C.         Güvence Amacıyla Kurulma  

IV.        Sona Ermesi         

A.         Genel Olarak 

B.         Yükten Kurtarma       

1.         Alacaklının Yetkisi      

2.         Yükümlünün Yetkisi   

3.         Yükten Kurtarma Bedeli        

C.         Zamanaşımı   

§          2. HÜKÜM VE SONUÇLARI   

I.          Alacaklının Hakkının Niteliği

II.         Yükün Niteliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINMAZ REHNİ

§          1. REHİN HUKUKU İLE İLGİLİ DÜZENLEME-TEMİNAT VE TEMİNAT AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

I.          Rehin Hukuku ile İlgili Düzenleme  

II.         Teminat ve Teminat Amacı Güden Sözleşmeler    

III.        Teminat Sözleşmelerinin Ortak Nitelikleri       

BİRİNCİ AYIRIM

GENEL OLARAK

§          1. TÜRLERİ     

§          2. TAŞINMAZ REHNİNİN KOŞULLARI 553

I.          Güvence Altına Alınan Para Bakımından   

A.         Ana Para Borcu          

B.         Faiz Borcu      

II.         Güvence Olan Taşınmaz Bakımından         

A.         Tapuya Kayıtlı Olma  

B.         Belirli Olma   

1.         Taşınmazın Tek veya Birden Fazla Olması Bakımından       

a.         Tek Taşınmazda Rehin          

b.         Birden Fazla Taşınmazda Rehin        

2.         Taşınmazın Tek Kişiye veya Birden Fazla Kişiye Ait Olması Bakımından   

a.         Tek Kişiye Ait Taşınmazda     

b.         Birden Fazla Kişiye Ait Taşınmazda   

aa.       Paylı Mülkiyette   

bb.       Elbirliği Mülkiyette          

III.        Taşınmaz Rehin Sözleşmesi ve Tescil     

A.         Rehin Sözleşmesi       

B.         Tescil  

§          3. REHNİN SONA ERMESİ     

§          4. TAŞINMAZLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ HALİNDE REHNİN DEVAMI

I.          Rehnin Başka Taşınmaz Üzerine Geçmesi   

II.         Borçlunun Taşınmazı Rehinden Kurtarması

III.        Bedelin Alacaklılar Arasında Paylaştırılması    

§          5. TAŞINMAZ REHNİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  

I.          Rehnin Taşınmaz Bakımından Kapsamı      

II.         Kira Bedelleri Üzerinde Rehin         

III.        Taşınmaz Rehniyle Teminat Altına Alınmış Alacağın Zamanaşımına Uğramaması

IV.        Alacaklının Rehinli Taşınmazla İlgili Önlem Alma Yetkisi        

A.         Taşınmazın Değerinin Düşmesine Karşı       

1.         Koruma Önlemleri    

2.         Diğer Önlemler         

B.         Kusura Dayanmayan Değer Düşmesi

C.         Rehinli Taşınmazın Kısmen Devri      

V.         Rehinden Sonra Kurulan Ayni Haklar         

VI.        Rehnin Derecesi  

A.         Taşınmaz Rehninde Derece ve Sabit Dereceler Sistemi      

B.         Derecenin Hükümleri

C.         Rehin Dereceleri Arasında İlişki        

D.        Boş Dereceler

VII.       Rehnin Paraya Çevrilmesi          

A.         Rehin Konusunu Edinme Yasağı       

B.         Satış Bedelinin Dağıtılması   

C.         Güvencenin Kapsamı 

D.        Zorunlu Masrafların Güvencesi        

VIII.      Arazinin İyileştirilmesi Halinde Rehin Hakkı    

A.         İyileştirme Giderlerini Yapan Alacaklı Lehine Rehin 

B.         Borcun Ödenmesi ve Rehnin Sona Ermesi   

IX.        Sigorta Tazminatı Üzerinde Hak      

X.         Bilinmeyen Alacaklılara Kayyım Tayini      

§          6. TAŞINMAZ REHNİNİN SONA ERMESİ      

İKİNCİ AYIRIM

İPOTEK

§          1. KAVRAM, GENEL NİTELİKLERİ VE ÖNEMİ

§          2. KURULMASI          

I.          Sözleşmeye Dayanan İpotek

A.         Alacağa İlişkin Koşullar          

1.         Alacağın Mevcut veya Doğacak Alacak Olması        

2.         Alacak Miktarının Belirli veya Değişebilen Alacak Olması   

B.         Taşınmazın Malikine İlişkin Koşullar 

C.         Sözleşmenin Şekli ve Tescil   

II.         Kanuni İpotek 583

A.         Tescile Tabi Olmayan Kanuni İpotek 

B.         Tescile Tabi Kanuni İpotek     

1.         Kanuni İpotek Halleri ve Tescili        

2.         Kanuni İpotek Hakkı Sahipleri Arasında Sıra

3.         Yapı İpoteği Alacaklısının Öncelik Hakkı       

§          3. HÜKÜM VE SONUÇLARI   

I.          Taşınmazın Devri ve Bölünmesi, Borca Etkisi         

A.         Taşınmazın Devri       

B.         Taşınmazın Bölünmesi          

1.         Taşınmazın Devri veya Bölünmesi    

2.         Alacağın Muaccel Hale Gelmesi       

C.         Borç İlişkisinde Taraf Değişiminin İpoteğe Etkisi      

1.         Alacağın Devri Halinde          

2.         Borcun Dış Üstlenilmesinde  

II.         Sona Ermesi  

A.         İpoteğin Terkini         

B.         Taşınmazı İpotekten Kurtarma         

1.         Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan Malik İçin İpotekten Kurtarma       

2.         Taşınmazı Edinen ve Borçtan Sorumlu Olmayan İçin İpotekten Kurtarma  

C.         Alacaklıların Taşınmazın Açık Artırma ile Satışını Talep Etmeleri         

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ

§          1. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ    

§          2. İRAT SENEDİ          

§          3. ORTAK HÜKÜMLER           

I.          Kurulması      

II.         Sona Ermesi  

III.         Alacaklının Hakları          

IV.         İptal         

V.         Borçlunun Def’ileri   

VI.        Ödenen Senedin Geri Verilmesi

VII.       Hukuki İlişkide Değişiklik          

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ

§          1. AMAÇ VE KURULMASI     

§          2. REHİNLİ TAHVİLLER          

§          3. SERİ HALİNDE REHİN SENEDİ ÇIKARILMASI        

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINIR REHNİ

§          1. GENEL OLARAK     

I.          Taşınır Rehninin Düzenlenmesi       

A.         Medeni Kanunda Düzenlenmiş Olanlar       

1.         Teslime Bağlı Taşınır Rehni ve Hapis Hakkı  

2.         Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin    

3.         Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlara Yapılan Rehin 

4.         Rehinli Tahvil 

B.         Diğer Kanunlarda Düzenlenmiş Olanlar       

1.         Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu        

2.         Türk Ticaret Kanunu’nda Gemi İpoteği        

3.         Maden Kanunu’nda Maden Cevheri Rehni  

4.         Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda      

5.         Türk Sivil Havacılık Kanununda         

II.         Taşınır Rehnine Hakim Olan İlkeler 

A.         Belirlilik İlkesi

B.         Alacağa Bağlılık İlkesi

C.         Rehni Edinme Yasağı İlkesi    

D.        Aynı Taşınırda Birden Fazla Rehinde Kuruluş Tarihinin Önceliği İlkesi

E.         Zilyetliğin Mülkiyet Karinesi Olmaya Devam Etmesi İlkesi  

III.         Taşınmaz Rehni ile Karşılaştırılması      

BİRİNCİ AYIRIM

TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKI

§          1. TESLİME BAĞLI REHİN      

I.          Rehnin Kurulması     

II.         Hüküm ve Sonuçları 

A.         Malikin Art Rehni       

B.         Alacaklının Alt Rehni (Rehnin Rehni)

C.         Alacaklının Hakları    

1.         Rehni Paraya Çevirmesi        

a.         Rehnin Alacak Bakımından Kapsamı 

b.         Rehnin Taşınır Bakımından Kapsamı

aa.       Taşınırın Eklentileri         

bb.       Doğal Ürünler      

c.         Rehinde Sıra  

D.        Alacaklının Borçları   

III.        Sona Ermesi         

A.         Zilyetliğin Kaybı         

B.         Borcun Sona Ermesi  

IV.        Teslime Bağlı Olmadan Rehin    

A.         Hayvan Rehni 

B.         Sicile Kayıtlı Taşınırlarda Rehin         

§          2. HAPİS HAKKI         

I.          Kavram          

II.         Taşınır Rehninden Farkları  

III.         Hapis Hakkının Özel Olarak Düzenlendiği Haller          

IV.         Koşulları  

A.         Bir Taşınır veya Kıymetli Evrakın Bulunması 

B.         Taşınır veya Kıymetli Evrakın, Sahibinin Rızasıyla Verilmesi

C.         Alacağın Doğması      

D.        Alacağın Muaccel Olması     

E.         Alacak ile Taşınır veya Kıymetli Evrak Arasında Bağlantı Bulunması      

V.         Hüküm ve Sonuçları 

VI.       Sona Ermesi         

İKİNCİ AYIRIM

ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN

§          1. KAVRAM, KONUSU VE KURULMASI        

I.          Kavram          

II.         Konusu          

A.         Alacaklar        

B.         Emtiayı Temsil Eden Senetler

III.        Kurulması

A.         Alacaklar Üzerinde Rehnin Kurulması          

B.         Kıymetli Evrakta Rehnin Kurulması   

C.         Emtiayı Temsil Eden Senetlerde Rehnin Kurulması 

D.        Diğer Haklarda Rehin Kurulması       

IV.       Hüküm ve Sonuçları       

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERME İŞİ İLE UĞRAŞANLAR

§          1. KAVRAM VE REHİN YAPMAYA YETKİLİ OLANLAR          

I.          Yasal Düzenleme      

II.         Ödünç Verenler        

III.        Rehnin Kurulması

IV.        Hüküm ve Sonuçları       

V.         Rehnin Sona Ermesi 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

REHİNLİ TAHVİL

§          1. REHİNLİ TAHVİL    

§          2. ÖZEL OLARAK SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE MENKUL KIYMET        

            YARARLANILAN KAYNAKLAR

 

 

Aynı Kategorideki Ürünler

Kamu İhale Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 72,25 ₺

VERGİ HUKUKU...

 • 123,50 ₺

 • 104,98 ₺

Hukuka Giriş...

 • 91,00 ₺

 • 84,63 ₺

Türk Hukuk Tarihi...

 • 97,50 ₺

 • 82,88 ₺

Miras Hukuku...

 • 123,00 ₺

 • 104,55 ₺

Uluslararası Hukuk...

 • 150,00 ₺

 • 127,5 ₺

ADALET...

 • 117,00 ₺

 • 99,45 ₺

Eşya Hukuku...

 • 155,00 ₺

 • 131,75 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 79,50 ₺

 • 71,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 130,00 ₺

 • 110,5 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

YÖNETSEL YARGI...

 • 97,50 ₺

 • 82,88 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 139,50 ₺

 • 125,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 65,00 ₺

 • 55,25 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 45,00 ₺

 • 40,5 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler