• Turhan Kitap Evi

FİKRİ HAKLAR (SINAİ MÜLKİYET KANUNU'NA GÖRE)

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789756194799
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Eylül 2020
Sayfa Sayısı : 602
ISBN : 978-975-6194-79-9
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
670 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya
95 ₺
80,75 ₺

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

§ 1. KAVRAM - TANIM - ÖNEMİ

I.          Kavram - Tanım

A.         Kavram

1.         Fikri Mülkiyet Kavramı

2.         Mülkiyet Hakkından Farkı

3.         Fikri Mülkiyetin Türleri

a)         Sınai Haklar

aa)       Ürünler Üzerindeki Haklar

aaa)     Patentler-Faydalı Modeller

bbb)     Tasarımlar

ccc)     Entegre Devre Topografyaları

ddd)     Yeni Bitki Çeşitleri Islahçı Hakları

bb)       Ayırt Edici İşaretler ve Adlar Üzerindeki Haklar

aaa)     Markalar

bbb)     Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı

ccc)     İşletme Adı

ddd)     Ticaret Ünvanı

eee)     Alan Adları

fff)       Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin

İşaret ve Adlar

b)         Fikri Haklar

aa)       Kavram

bb)       Fikri Hak - Telif Hakkı Kavramları

4.         Fikri Mülkiyette Korumanın Konusu

a)         Estetik Nitelikteki Ürünler (Schöpfungen

Aesthetischer Natur)

b)         Teknik Nitelikteki Ürünler

(Schöpfungen Technischer Natur)

c)         Ayırt Edici İşaretler ve Adlar

d)         Fikri Haklar

B.         Tanım

II.         Fikri Mülkiyet Hakkının Önemi

§ 2. YASAL DÜZENLEME

I.          Sınai Haklar Alanında

A.         Uluslararası Anlaşmalar

1.         Genel Nitelikli Uluslararası Anlaşmalar

a)         Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair

Paris Sözleşmesi

b)         Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO)

Kuruluş Anlaşması

2.         Uluslararası Tescile İlişkin Anlaşmalar

a)         Patent İşbirliği Anlaşması

(Patent Cooperation Treaty -PCT)

b)         Avrupa Patent Sözleşmesi

c)         Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol

d)         Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin

Lahey Anlaşması

e)         Mikroorganizmaların Uluslararası Saklanmasına

İlişkin Budapeşte Anlaşması

3.         Uygulamaya Yönelik Anlaşmalar

a)         Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına

İlişkin Strasbourg Anlaşması (IPC)

b)         Marka Tescilinde Eşyaların ve

Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına

İlişkin Nis Anlaşması

c)         Markaların Figüratif Elemanlarının

Sınıflandırılmasına İlişkin Viyana Anlaşması

d)         Tasarımların Sınıflandırılmasına İlişkin

Locarno Anlaşması

e)         Marka Kanunu Anlaşması

(TLT- Trademark Law Treaty)

f)         Patent Kanunu Anlaşması

(PLT- Patent Law Treaty)

4.         Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluş

Anlaşması ve TRIPS

B.         Ulusal Mevzuat

1.         Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan Önceki Dönem

a)         Patentlerde

b)         Markalarda

c)         Endüstriyel Tasarımlarda

d)         Coğrafi İşaretlerde

e)         Entegre Devre Topoğrafyalarda

f)         Yeni Bitki Çeşitleri Islahçı Haklarında

2.         Sınai Mülkiyet Kanunu

II.         Fikri Haklar Alanında

A.         Uluslararası Anlaşmalar

1.         Bern Birliği Anlaşması

2.         Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Kuruluş

Anlaşması (Stockholm Sözleşmesi)

3.         Dünya Telif Hakları Anlaşması

4.         Roma Sözleşmesi

5.         Avrupa Topluluğu Hukukunda Fikri Haklar

İle İlgili Direktifler

B.         Ulusal Mevzuat

1.         Tarihsel Gelişim

a)         1850 Tarihli Encümen-i Daniş Nizamnamesi

b)         Türk Hukukunda Fikri Haklar Alanındaki

ilk Yazılı Hukuk Kaynağı

1857 Tarihli Hakkı Telif Nizamnamesi'dir

c)         1910 Tarihli Hakkı Telif Kanunu

2.         Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

a)         2936 Sayılı Yasa ile 1983 Yılında Yapılan

Değişiklik

b)         4110 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler

aa)       Değişiklik İhtiyacı

bb)       Değişiklikle İlgili Çalışmalar

cc)       Değişiklik Sonrası Topluluk Komisyonunun

Yeni Değişiklik Talepleri

dd)       Yasanın Dil Konusunda Yapmak

İstediği Değişiklikler

ee)       Eser Gruplarıyla İlgili Olarak

Yapılan Değişiklikler

aaa)     İlim ve Edebiyat Eserleriyle İlgili

Olarak

bbb)     Güzel Sanat Eserleriyle İlgili

Değişiklik

ccc)     İşlenmeler İle İlgili Değişiklik

ff)        Eser Sahibi İle İlgili Olarak Yapılan

Değişiklik

gg)       Manevi Haklarla İlgili Değişiklik

hh)       Mali Haklarla İlgili Değişiklik

aaa)     Çoğaltma Hakkıyla İlgili Olarak

bbb)     Yayma Hakkıyla İlgili Olarak

ii)         Koruma Süreleriyle İlgili Değişiklik

jj)         Eser Sahipliğinden Doğan Haklara Getirilen Kısıtlamalarla İlgili Değişiklikler

aaa)     Eğitim Öğretim Amacına Yönelik

Kısıtlamaya İlişkin Değişiklik

bbb)     Şahsen Kullanmaya İlişkin

Değişiklik

ccc)     Bestekarlar Lehine Kısıtlamaya

İlişkin Değişiklik

kk)       Hükümete Tanınan Yetkilerle İlgili Değişiklik

aaa)     Meslek Birliklerinin Kurulması

bbb)     Radyo ve Televizyon Yayınlarında Telif Haklarıyla İlgili Değişiklik

ccc)     Fikir ve Sanat Eserlerinin

İşaretlenmesi

ll)         Eser Sahipliğinden Doğan Haklara Tecavüz

Nedeniyle Açılacak Davalarla İlgili

Değişiklikler

mm)    Tazminat Davasıyla İlgili Değişiklik

nn)       Ceza Davalarıyla İlgili Değişiklik

oo)       Komşu Haklarla İlgili Değişiklik

aaa)     Genel Olarak

bbb)     Komşu Hakların Kapsamı ve

Süreleriyle İlgili Değişiklik

ccc)     Yönetmelik Çıkartılması Zorunluluğu

pp)       Basım ve Yayımlarda Eser Sahipliğinin

Resmen Kanıtlanması Zorunluluğuna

İlişkin Yeni Düzenleme

rr)        Yetkili Mahkeme Konusunda Yapılan

Değişiklik

ss)        Koruma Süreleri ve Hangi Eserlere

 Uygulanacağı Konusundaki Düzenleme

c)         4630 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklikler

d)         5101 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklikler

aa)       Korsanlıkla Mücadele

aaa)     Korsan Satış Yapılan Yerlerde

Satış Yasağı

bbb)     Eserlerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapanların Sertifikalandırılmaları

ccc)     Korsanlıkla Mücadele İçin Belediyelerin

Mali Açıdan Güçlendirilmesi 

bb)       Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Karşı Eser Sahipliğinden Doğan Hakların Korunması

aaa)     Radyo ve Televizyon Yayınlarıyla Eser Sahipliğinden Doğan Hakların

İhlalinin Önlenmesi

bbb)     Radyo Televizyon Kuruluşlarının Eserleri Yayımlarken İzin Alma Zorunluluğu

ccc)     Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına

Getirilen Yükümlülükler Bakımından

cc)       Haklara Tecavüzün Önlenmesi Amacıyla

Bandrol Sistemi

dd)       Eser Sahipliğinin İspatını Kolaylaştırmak

Amacıyla Eserlerin Kayıt ve

Tescil Edilebilmesi

ee)       Eserlerin Umuma Açık Yerlerde

Kullanılmasının Hak Sahipleri İle

 Sözleşme Yapılması Koşuluna Bağlanması

ff)        Meslek Birlikleri İçin Getirilen Yenilikler

aaa)     Meslek Birliklerinin Yükümlülükleri

ve Tarife Tesbitleri

bbb)     Meslek Birliklerinin Denetimleri

ccc)     Süreli Olmayan Yayınlarla İlgili

Yayınevlerinin ve Dağıtıcıların

da Meslek Birliği Kurabilmeleri

gg)       Güzel Sanat Eserlerinin Satış Bedellerinden

Pay Verilmesi

hh)       Hakların İhlali Nedeniyle Suç ve

Cezalar Konusunda Yapılan Değişiklikler

aaa)     Manevi Hakların İhlaline

İlişkin Suçlarda Ceza İndirimi

bbb)     Mali Hakların İhlaline İlişkin

Suçlarda Ceza İndirimi

ccc)     Bağlantılı Haklarla İlgili Yeni

Suçlar ve Cezalar

ddd)     Diğer Suçlarda Değişiklikler

eee)     Suçların Şikayete Bağlı Olmaları

Konusunda Yapılan Değişiklik

ii)         Musiki, Güzel Sanat Eserleri ve Süreli Olmayan Yayınlarda Bandrol Yapıştırılması

Konusunda Yenilikler

jj)         Bandrol İle İlgili Suçlar ve Cezalar

kk)       Saldırıya Uğrayan Eserlerin İçerikten

Çıkartılması

ll)         5846 Sayılı Yasaya Eklenen Yeni Hükümler

mm)    Hakların Etkin Bir Şekilde Korunması

 Amacıyla Ortak Veri Tabanı Oluşturulması

nn)       Engelliler Lehine Bir Adet İzinsiz

Çoğaltım Hakkı

(Eser Sahipliğinden Doğan Hakka

Engelliler Lehine Getirilen Kısıtlama)

3.         Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi

ve Sınıflandırılması İle Desteklenmesi

Hakkında Kanun

4. Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme

Kanunu

5.         Borçlar Kanunumuzun Yayım Sözleşmesine

 İlişkin Hükümleri

İKİNCİ BÖLÜM

FİKRİ HAKLARLA SINAİ HAKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

§ 3. BENZERLİKLERİ

I.          Yenilik Niteliği Bakımından

II.         Koruma Süreleri Bakımından

III.        Devir Edilebilmeleri Bakımından

IV.        Sözleşmelerin Yazılı Geçerlilik Şekline Tabi Olmaları

Bakımından

V.         Miras Yoluyla İntikal Edebilmeleri Bakımından

VI.        Haklara Saldırı Halinde Hukuksal Koruma Yolları

Bakımından

VII.       Haksız Fiillere Karşı Açılacak Davalarda

Yetkili Mahkeme Bakımından

§ 4. FARKLILIKLARI

I.          Amaçları Bakımından

II.         Hak Sahipliğinin Doğumu Bakımından

III.        Hakkı Kullanma Zorunluluğu Bakımından

IV.        Hakkın Türleri Bakımından

V.         Koruma Sürelerinin Farklılığı Bakımından

VI.        Birden Fazla Hak Sahipliğinin Türleri Bakımından

1) Fikri Haklarda:

a) Paylı Eser Sahipliği

b) Elbirliği Halinde Eser Sahipleri

2) Sınai Haklarda:

a) Eski KHK’lardaki düzenlemeler:

b) Yeni SMK muzdaki düzenleme:

aa) Genel Olarak

bb) Tasarımlarda

VII.       Hakkın Hükümsüzlüğü veya İptaline

Karar Verilmesi Yaptırımları Bakımından

§ 5. ESER, SINAİ HAK KONUSU OLABİLİR Mİ?

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESER - ESER TÜRLERİ - ESER NİTELİĞİNDE  OLMA KOŞULU ARANMAYAN BAZI YARATIMLARA İLİŞKİN ÖZEL KORUMA YOLLARI

§ 6. ESER

I.          Kavram

A.         Eser Sözleşmesinde Eser Kavramı

B.         Fikri Haklarda Eser Kavramı

II.         Tanımı - Unsurları

A.         Subjektif Unsur (Sahibinin Hususiyetini Taşıma)

B.         Objektif Unsur (Yasada Öngörülen Eser

Gruplarında Yer Alma)

C.         Alenileşme ve Yayımlanmış Olma Unsuru

1.         Eserde Alenileşme

2.         Eserde Yayımlanma

3.         Basın Kanunu'nun Saklı Tutulan Hükümleri

§ 7. ESER TÜRLERİ

I.          Ayrımın Önemi

II.         Eser Türleri

A.         İlim ve Edebiyat Eserleri

B.         Müzik (Musiki) Eserleri

C.         Güzel Sanat Eserleri

D.        Sinema Eserleri

III.        İşlenmeler ve Derlemeler

§ 8.      ESER NİTELİĞİNDE OLMA KOŞULU ARANMADAN HAKSIZ REKABET VEYA KİŞİLİK HAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERE GÖRE KORUNAN YARATIMLAR

I.          Fikri Haklar ve Korunması

A.         Fikri Hakların Konusu (Eser)

B.         Diğer Hukuksal Yollarla Korunan Fikir ve

Sanat Ürünleri

1.         Eser Sayılan Fikir ve Sanat Ürünleri

2.         Eser Sayılmayan Fikir ve Sanat Ürünleri

II.         Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunan Eser

Dışındaki Düşünce Ürünleri

A.         Ad ve Alametler (ayırt edici işaretler)

B.         İşaret, Resim ve Ses

1.         İşaret, Resim ve Ses Üzerindeki Haklar

2.         Eser Niteliğinde Olmayan Fotoğraflar,

Resimler, Sinema Eserleri

III.        Kişilik Hakkı Kapsamında Koruma

A.         Mektuplar

B.         Resim ve Portreler

1.         Bir Resim veya Portrenin Varlığı

2.         Resim veya Portrenin Eser Niteliğinde Olma

Koşulunun Aranmaması

3.         Resmeden veya Çizenin ve Resmedilen  veya Çizilenin

Rızası veya Ölümlerinin  Üzerinden On Yıl Geçmiş Olması

ya da Rızanın Aranmayacağı bir Resim veya

Portrenin Bulunması

a)         Rıza

b)         Ölümün Üzerinden On Yıl Geçmesi

c)         Rızanın Aranmayacağı Haller

aa)       Ülkenin Siyasi ve İçtimai (Sosyal) Yaşamında

Rol Oynayan Kişilerin Resimleri

bb)       Tasvir Edilen Kimselerin İştirak Ettiği Geçit Resmi

veya Resmi Tören Yahut Genel Toplantıları

Gösteren Kimseler

cc)       Günlük Olaylara İlişkin Resimlerin Haber Konusu Olmasında Resmedilenin Rızası Aranmaz

4.         Teşhir veya Umuma Arzın Kişilik Hakkını İhlal Etmemesi

IV.        Ad ve Alametlerin (Ayırt Edici İşaretlerin) Korunması

A.         Genel Olarak Ad ve Ayırt Edici İşaretlere İlişkin Koruma

1.         Kişi Adlarının Kişilik Hakkı Olarak Korunması

2.         Ad ve Ayırt Edici İşaretin Marka Olarak Korunması

B.         Eserle İlgili Ad ve İşaretlerin Korunması

1.         Eserin Ad ve İşaretlerinin Değiştirilmesine

Karşı Korunması

2.         Eserin Ad ve İşaretlerinin Başka Alanlarda Kullanılması

a)         Bir Eserle İlgili Ad ve İşaretin, Çoğaltılmış Nüshaların Şekillerinin Bulunması

b)         Ad, Alamet ve İşaretin Eser Niteliğinde Olmasının Aranmaması

c)         Ad-Alamet ve Şekillerin Ayırt Edici Niteliğe

Sahip Olması

d)         Ad ve İşaretin Başka Bir Eserde ya da

Çoğaltılmış Nüshalarında Kullanılması

e)         Eserin Ad ve Alametlerinin Kullanılmasının

“İltibas” Yaratması

f)         Tecavüz Edenin Tacir Olmasının Gerekmemesi

C.         Hüküm ve Sonuçları

1.         Haksız Rekabete Dayanan Korumanın

Eser Sahipliğinden Doğan Korumadan Farkları

2.         Haksız Rekabet Nedeniyle Açılabilecek Davalar

a)         Kusur ve Zarar Koşulunu Gerektirmeyen Davalar

b)         Kusur ve Zarar Koşulunu Gerektiren Davalar

aa)       Maddi Tazminat Davası

bb)       Manevi Tazminat Davası

c)         Hükmün İlanı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ESER ÜZERİNDE HAK SAHİPLERİ

§ 9. ESER SAHİBİ

I.          Eser Sahipliğinde Yaratma Ölçüsü

A.         Asıl Eserde

B.         İşlenme ve Derlemede

1.         Asıl Eserin Varlığı

2.         Yasada Sınırlı Bir Şekilde Sayılmış Olan Bir

İşlenme veya Derlemenin Yaratılmış Olması

3.         İşleyen veya Derleyen Tarafından Yaratılma

II.         Eser Sahipliği Karinesi

A.         Sahibinin Adı Belirtilen Eserlerde

1.         Yayınlanmış Nüshalarda

2.         Güzel Sanat Eserlerinde

3.         Tanıtım Yapılan Eserlerde

B.         Sahibinin Adı Belirtilmeyen Eserlerde Hakları

Kullanabilme Karinesi

III.        Çalışanların Fikri Mülkiyet Hakları

A.         Fikri Haklarda (Eser Sahibine Ait Yetkileri Kullananlar)

1.         Gerçek Kişilerde

2.         Tüzel Kişilerde

B.         Sınai Haklarda

1.Tasarımlarda

2.         Patentlerde

a)         Hizmet Buluşu ve Serbest Buluş

b)         Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen

Buluşlar (SMK.md.121)

c)         Kamu Destekli Projelerde Ortaya

Çıkan Buluşlar

3.         Entegre Devre Topografyalarında

4.         Yeni Bitki Çeşitlerinde

IV.        Birlikte Hak Sahipliği

A.         Fikri Haklarda Birlikte Eser Sahipliği

2.         Birlikte Eser Sahipliğinin Türleri

a)         Paylı Eser Sahipliği

b)         Elbirliği Eser Sahipliği (Eser Sahipleri Birliği)

aa)       Kavram, Niteliği, Koşulları

bb)       Eserle İlgili İşlemlere İzin Verme

cc)       Tecavüzlere Karşı Tek Başına Hareket Yetkisi

dd)       Eser Sahiplerini Bir Araya Getirenin

Hakları Kullanma Yetkisi

ee)       Elbirliği Eser Sahipliğine Neden

Olmayan Katkılar

3.         Birlikte Eser Sahipliğinin Kaynakları

a)         Anlaşmaya Dayanan Birlikte Eser Sahipliği

b)         Yasadan Kaynaklanan Birlikte Eser Sahipliği

4.         Birlikte Eser Sahiplerinden Birinin Ölümü (md.64)

B.         Sınai Haklarda Birlikte Hak Sahipliği

1.         Eski KHK’lerdeki Düzenleme

a)         Patentlerde (md.85)

b)         Endüstriyel Tasarımlarda

c)         Markalarda

d)         Coğrafi İşaretlerde

2.         Yeni SMK.ndaki Düzenleme

3.         Entegre Devre Topografyalarında

4.         Yeni Bitki Çeşitlerinde

§ 10. BAĞLANTILI HAK SAHİBİ

I.          Kavram ve Önemi

II.         Bağlantılı Hak Türleri

A.         Komşu Haklar

1.         İcracı Sanatçılar

a)         Öncelikle Gerçek Kişiler, İcracı Sanatçı

Olabilirler

b)         İcraya Elverişli Bir Eserin Bulunması

c)         Eserin İcracı Sanatçı Tarafından İcra Edilmesi

d)         Eser Özgün Bir Biçimde İcra Edilmiş Olmalıdır

e)         Eser Sahibinden İzin Alınmış Olması

2.         Fonogram Yapımcıları

3.         Radyo-Televizyon Yayıncıları Hakları

B.         Filmlerin İlk Tesbitini Gerçekleştiren Film Yapımcıları

1.         Kavram - Önemi

2.         Koşulları

§ 11. MESLEK BİRLİKLERİ

§ 12.    ESER ÜZERİNDE DEVLETE TANINMIŞ OLAN HAK VE YETKİLER

I.          Kültür Bakanlığı'na Tanınan Yetkiler (md.19)

II.         Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Gereğince Hak ve Yetkiler

III.        Devletin Faydalanma Yetkisi (md.46)

IV.        Kamuya Mal Etme Yetkisi (md.47)

BEŞİNCİ BÖLÜM

ESER VE BAĞLANTILI HAK SAHİPLİĞİNDEN  DOĞAN HAKLAR

§ 13. ESER SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLAR

I.          Genel Olarak

II.         Manevi - Mali Hak Kavramları

III.        Manevi ve Mali Haklar Arasında Farklar

A.         Nitelikleri Bakımından

B.         Hak Sahibinin Ölümü Halinde Hakkı Kullanma

Yetkisine Sahip Kişiler Bakımından

C.         Hukuksal İşlemlere Konu Olmaları Bakımından

D.        Miras Yoluyla İntikal Bakımından

E.         Haciz, Rehin ve Cebri İcra Bakımından

IV.        Manevi Haklar

A.         Umuma Arz Yetkisi

1.         Umuma Arzın İçerdiği Yetkiler

a)         Eserin Umumun Bilgisine Sunulması Yetkisi

b)         Eseri Umuma Tanıtma Yetkisi

2.         Eser Sahibinin Yetkisini Başkasına Devri

B.         Sahibinin Adını Belirtme Yetkisi

(Eser Sahibi Olarak Tanıtılma Yetkisi)

C.         Eserde Değişiklik Yapılmasını Yasaklama Yetkisi

D.        Esere Ulaşma (Eserin Zilyet ve Maliklerinden Eserden

Yararlanmayı Talep Yetkisi) Eseri Bozma, Yok Etme,

Eser Sahibine Zarar Verme Yasağı – Eseri Geçici Olarak

Alma Hakkı

V.         Mali Haklar

A.         İşleme Hakkı

B.         Çoğaltma Hakkı

C.         Yayma Hakkı

D.        Temsil Hakkı

E.         Yayımlama Hakkı (İşaret Ses ve Görüntü Nakline

Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı)

F.         Güzel Sanat Eserlerinin Satış Bedelinden

Pay Talep Hakkı (md.45)

1.         Koşulları

2.         Sonuçları

a)         Eser Sahibinin İkinci Dereceye Kadar Bu

Derece Dahil Yasal Mirasçıları

b)         Eser Sahibinin Sağ Kalan Eşi

§ 14. BAĞLANTILI HAK SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLAR

I.          İcracı Sanatçıların Hakları

A.         İcracı Sanatçıların Manevi Hakları

B.         İcracı Sanatçının Mali Hakları

II.         Fonogram Yapımcılarının Hakları

A.         Çoğaltma Hakkı

B.         Yayma Hakkı

C.         Temsil Hakkı

D.        Umuma İletim Hakkı

III.        Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Yayınları

Üzerindeki Haklar

A.         Tespit Hakkı

B.         Çoğaltma Hakkı

C.         Yayma Hakkı

D.        Temsil Hakkı

E.         Umuma İletim Hakkı

IV.        Film Yapımcılarının Hakları

A.         Çoğaltma Hakkı

B.         Yayma Hakkı

C.         Temsil Hakkı

D.        Umuma İletim Hakkı

ALTINCI BÖLÜM

ESER SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLARA  İLİŞKİN HUKUKSAL İŞLEMLER

§ 15.    FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN HUKUKSAL İŞLEMLER

I.          Hukuksal İşlemler

A.         Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Sağlararası

veya Ölüme Bağlı Tasarrufa Dayanan

Hukuksal İşlemler

B.         Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Sözleşmeler

1.         Hakkın Devrine İlişkin Sözleşmeler

2.         Kullanım Hakkının Devrine İlişkin Sözleşmeler

a)         Kavram ve Karşılaştırma

b)         Ruhsat Ya da Lisans Sözleşmesinin

Hukuksal Niteliği

II.         Fikri Haklar Alanında Mali Hakların ve Kullanım

Hakkının Devrine İlişkin Sözleşmeler

A.         Mali Hakların Devrine İlişkin Sözleşmeler

1.         Mevcut Ya da İleride Vücuda Getirilecek

 Eserlerin Mali Haklarının Devrine İlişkin

Sözleşmeler (md.50)

a)         Mevcut Eserler İçin

b)         İleride Vücuda Getirilecek Eserler İçin

aa)       İleride Vücuda Getirilecek Eserler

İçin Sözleşmenin Geçerliliği

bb)       İleride Vücuda Getirilecek Eser İçin

Akdedilen Sözleşmenin Hukuksal

Niteliği (Eser Sözleşmesi)

2.         İleride Çıkartılacak Yasa İle Tanınacak

Mali Hakların Peşinen Devrine İlişkin

Sözleşmelerin Geçersizliği

3.         Mali Hakları Devredenin Garanti Sorumluluğu

a)         Hakkın Mevcut Olduğunu Garanti (md. 53)  301

b)         Devir Yetkisi Olmayandan Devir Alanın İyiniyetinin Korunmaması Bu Durumda Devredenin Devir Alana

Karşı Sorumluluğu (md.54)

B.         Mali Haklara İlişkin Lisans Sözleşmesi

1.         Ruhsatın (lisansın) Türleri

a)         Basit Ruhsat: Devreden Başkalarına da

Devir Yetkisine Sahiptir (md.56)

b)         Tam Ruhsat: Devreden Başkalarına da Devir

Yetkisine Sahip Değildir

2.         Ruhsatın Hukuksal Niteliği

3.         Sözleşmeden Cayma Hakkı (md.58)

a)         Koşulları

aa) Maddi Koşullar

bb) Şekli Koşullar

b)         Sonuçları

c)         Cayma Hakkından Vazgeçme ya da Bu

Hakkı Kısıtlama

III.        Yazılı Geçerlilik Koşulu (md.52)

IV.        Sınai Haklar Alanında Hakkın ya da Kullanım

Hakkının Devrine İlişkin Sözleşmeler

A.         Genel Olarak Hakkın Devri ve Lisans İle İlgili

Ortak Hükümler

1.         Hakkın Devri (SMK.md.148/1,4,5)

2.         Lisansın Devri (SMK.md.125-127)

B.         Özel Olarak Hakkın ve Lisansın Devrine

İlişkin Düzenleme

1.         Markalarla İlgili Olarak

2.         Tasarımlarla İlgili Olarak

3.         Patentle - Faydalı Modelle İlgili Olarak

C.         Devir Eden veya Lisans Verenin Sorumluluğu

D.        Entegre Devre Topografyalarında

E.         Yeni Bitki Çeşitlerine İlişkin Islahçı Haklarında

§ 16. YAYIM SÖZLEŞMESİ

I.          Kavram-Tarafları Tanım –Unsurları

A.         Kavram

B.         Tarafları

1.         Eser sahibi (Yayımlatan)

2.         Yayımcı

C.         Tanımı ve unsurları

1.         Bir fikir ve sanat eserinin bulunması

2.         Yayımlatanın (Eser  sahibi ya da halefinin)

eseri yayımlamak üzere yayımcıya bırakması

3. Yayımcının eseri çoğaltma ve yaymayı üstlenmesi

II.         Şekli -Tarafların Edimleri ve Benzer Sözleşmelerle

Karşılaştırılması-Hukuksal Niteliği

A.         Şekli

B.         Tarafların Edimleri

C.         Benzer sözleşmelerle karşılaştırılması

1.         Diğer iş  görme sözleşmeleri ile

2.         Mali hakların devri sözleşmesi ile

a) Şekil Koşulları Bakmından.

b)Konuları Bakımından

c)Amaçları Bakımından

D.        Hukuksal Niteliği

III.        Hüküm ve Sonuçları

A. Yayımlatan (Eser sahibi veya halefleri) bakımından

1.         Hakların geçişi ve Hakların Varlığını

Garanti Sorumluluğu

2.         Yayımlatanın sözleşme konusu eser

üzerinde tasarruf hakkı ve sınırları

3.         Eserde düzeltme ve iyileştirme hakkı

4.         Telif bedeli hakkı

a)         Bedelin belirlenmesi

b)         Ödeme zamanı,satış hesapları ve

bedelsiz nüsha  talep hakkı

B.         Yayımcı bakımından

1.         Yayımcının basım sayısı ve baskı adedine

ilişkin hakkı

2.         Eser sahibine ait eserleri toplu basma;

toplu eserleri ayrı basma yasağı

IV.        Sözleşmenin Sona Ermesi

A.         Eserin Yok Olması

B.         Basılan Eserin Yok Olması

C.         Kişisel sebeplerle sona erme

(Eser sahibinin eseri yaratmasının imkansızlaşması)

V.         Sipariş Üzerine Yayım Sözleşmesinde Eser Sahipliği

YEDİNCİ BÖLÜM

ESERLE İLGİLİ HAK SAHİPLİKLERİNE GETİRİLEN SINIRLANDIRMALAR  (HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ)

§ 17.    ESER SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLARA GETİRİLEN SINIRLANDIRMALAR (HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ)

I.          Kamu Düzeni

II.         Kamu Yararı

A.         Yasalar - İçtihatlar

B.         Umumi Yerlerdeki Konuşmalar - Söylevler

C.         Temsil

D.        Eğitim - Öğretim Amacına Yönelik Seçme ve Toplama

Eserler Yaratma - Okul Radyolarında Kullanma

E.         İktibas (Alıntı)

F.         Gazete Yayınları

1.         Bir Basın Açıklamasının Varlığı

a)         Haberler

aa)       Özel Çabayı Gerektirmeyen Haberler

bb)       Özel Çabayı Gerektiren Haberler

b)         Yorumlar - Köşe Yazıları

aa) İktibas Yasağı Konulmamışsa

bb) İktibas Yasağı Konulmuşsa

2.         İktibasın Gösterilmesi

G.        Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haberler (md.37)

III.        Özel Yarar

A.         Şahsen Kullanma (md.38)

1.         Genel Olarak Şahsen Kullanma

a)         Eser Çoğaltılmış Olmalıdır

b)         Çoğaltma Şahsen Kullanma İle Sınırlı Olmalıdır

c)         Kâr Amacının Bulunmaması

d)         Hak Sahibinin Meşru Menfaatlerine Haklı Sebep

Olmadan Zarar Vermemesi ya da Eserden Normal Yararlanmaya Aykırı Olmaması

2.         Bilgisayar Programlarının Şahsen Kullanılması

3.         Özel Olarak Engelliler Lehine Çoğaltma Hakkı

a)         Koşulları

b)         Sonuçları

B.         Kopya ve Teşhir

C.         Eserlerin ve Bağlantılı Hak Konularının

 Umuma Açık Yerlerde Kullanım ve İletimi (md.41)

D.        2863 Sayılı Kanun’un 43. Maddesine Göre

Yayım Hakkı

§ 18.    BAĞLANTILI HAKLARA İLİŞKİN SINIRLANDIRMALAR (HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ)

§ 19. KORUMA SÜRELERİ

I.          Manevi Haklarda

II.         Mali Haklarda

A.         Koruma Süreleri

1.         4110 Sayılı Yasadan Önce

a)         Genel Olarak

b)         Özel Olarak

aa)       Tercümelerde

bb)       Tüzel Kişilerde

cc)       El İşleri-Fotoğraflar-Küçük El Sanatları

Sinema Eserleri

2.         4110 sayılı Yasadan Sonra (md.27;

Bağlantılı Haklar İçin 82/5-6)

a)         Koruma Sürelerinin Etkisi

b)         Koruma Süreleri

c)         Sürelerin İşlemeye Başlama Tarihi

aa)       Ölüm  

bb)       Alenileşme

cc)       Asıl ve İşleme Eserler ile Birlikte

Eser Sahipliğinde

dd)       Forma ve Fasikül Halinde Yayım

Yayımlanan Eserlerde

d)         Sürelerin Hesabı

e)         Bağlantılı Haklarda Koruma Süreleri

B.         Koruma Sürelerine İlişkin Sözleşmelerde Geçersizlik

SEKİZİNCİ BÖLÜM

HAKLARIN ZOR ALIM – ALIM - ÖN ALIM  KONUSU OLMASI

§ 20. FİKRİ HAKLARDA

§ 21. SINAİ HAKLARDA

I.          Alım Hakkı

A.         Patentlerde

B.         Tasarımlarda

C.         Entegre Devre Topoğrafyasında (md.8)

D.        Yeni Bitki Çeşitlerine İlişkin Islahçı Hakkında

II.         Zorunlu Lisans

A.         Patentlerde

B.         Entegre Devre Topoğrafyasında

III.        Önalım Hakkı

A.         Entegre Devre Topoğrafyalarında

B.         Yeni Bitki Çeşitlerine İlişkin Islahçı Hakkında

DOKUZUNCU BÖLÜM

HAKLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ

§ 22. FİKRİ HAKLARDA

I.          Manevi Haklarda

A.         Eseri Umuma Arz ve Eser Sahibinin Adını

Belirtme Yetkisi

1.         Eser Sahibinin Tayin Ettiği Kişi

2.         Eser Sahibi Bir Kişi Tayin Etmemişse

a)         Vasiyeti Tenfiz Memuru

b)         Eş ve Çocuklar

c)         Atanmış Mirasçılar

d)         Ana - Baba

e)         Kardeşler

II.         Mali Haklarda

III.        Bağlantılı Haklarda

§ 23. SINAİ HAKLARDA

ONUNCU BÖLÜM

FİKRİ HAKLARIN İHLALİNDE 

HUKUKSAL KORUMA YOLLARI

§ 24. FİKRİ HAKLARIN İHLALİ

§ 25.    KUSUR VE ZARAR KOŞULUNU GEREKTİRMEYEN

DAVALAR

I.          Diğer Hukuk Dallarında

A.         Kişilik Hakkının Korunmasında

B.         Sınai Hakların Korunmasında

1.         Sınai Haklara Tecavüz Nedeniyle Açılabilecek

Davalar

2.         Tazminat - İtibar Tazminatı - Yoksun Kalınan

Kazanç

a)         Tazminat

b)         İtibar Tazminatı

aa)       Eski KHK’lerdeki Düzenleme

bb)       SMK’ndaki Düzenleme

c)         Yoksun Kalınan Kazanç

II.         Fikri Haklar Alanında

A.         Kusur ve Zarar Koşulunun Gerekmemesi

B.         Dava Türleri

1.         Tespit Davası

a)         Genel Olarak

b)         Özel Olarak (md.I5/f.3)

2.         Durdurma Davası (Tecavüzün Ref'i Davası)

(md.66-68e) (Beseitigungsklage)

a)         Genel Koşulları ve Sonuçları

aa)       Genel Koşuları

aaa)     Eser Sahipliğinden Doğan Hakların

Saldırıya Uğraması

bbb)     Saldırının ya da Etkilerinin

Devam Etmesi

ccc)     Saldırıda Bulunanın (Haksız Fiil Failinin) Kusurunun ve Eser Sahibinin Zararının Aranmaması

bb) Genel Sonuçları - Özel İhtiyati Tedbir

b)         Manevi Hakların İhlali Halinde Durdurma Davası

aa)       Eseri Kamuya Açıklama Yetkisi (Veröffentlichungsrecht) Bakımından

bb)       Adın Belirtilme Yetkisi (Anerkennung der Urheberschaft) Bakımından

aaa)     Özel Koşulları

bbb)     Sonuçları

cc)       Eserde Değişiklik Yapılmasını Yasaklama

(Entstellung des Werkes) Yetkisi

aaa)     Genel Olarak

bbb)     Güzel Sanat Eserlerinde

c)         Mali Hakların İhlali Halinde Durdurma

Davası (Saldırının Durdurulması Davasının

Bir Türü Olarak Telif Tazminatı)

3.         Önleme Davası (Tecavüzün Men'i Davası)

(md.69) (Unterlassungsklage)

a)         Düzenleme Yeri ve Kavram

b)         Durdurma Davasından Farkı

c)         Koşulları

d)         Sonuçları

aa)       Genel Olarak

bb)       Özel İhtiyati Tedbir Kararı

4.         Kazancın İadesi Davası (md.70/f.3)

(Klage zur Herausgabe des Gewinns)

a)         Amacı - Niteliği-Koşulları

b) Manevi Hakların İhlalinde Kazancın İadesi

c)         Fikri Haklarda Davalının Elde Ettiği Kazancın

İadesi Talebiyle Sınai Haklarda Öngörülen

Yoksun Kalınan Kazancın Karşılaştırılması

§ 26.    KUSUR VE ZARAR KOŞULUNU GEREKTİREN DAVALAR

I.          Kusur ve Zarar Koşulu

II.         Manevi ve Mali Haklara Göre Kusur ve Zarar

Koşuluna Bağlı Davalar

A.         Manevi Haklarda

1.         Maddi Tazminat (Schadenersatz)

2.         Manevi Tazminat (Genugtuungsklage)

a)         Maddede Yapılan Değişiklik ve Sebebi

b)         Koşulları

c)         Sonuçları

B.         Mali Haklarda

1.         Manevi Tazminat

2.         Maddi Tazminat

§ 27. HÜKMÜN İLANI (Bekanntmachung Urteils)

A.         Kişilik Hakkının Korunmasında

B.         Fikri Haklarda

C.         Sınai Haklarda

1.         Eski KHK’lerdeki Düzenleme

2.         SMK.ndaki Düzenleme

§ 28. SORUMLU KİŞİLER

I.          Haksız Eylemin Faili

II.         Failin Eyleminden Sorumlu Tutulan Kişiler

A.         Özel Hüküm

B.         Diğer Hükümler

1.         TBK. md. 66 Hükmü

2.         5187 sayılı Basın Kanunu'nun 13. Maddesi

§ 29. İHTİYATİ TEDBİRLER

I.          Özel Düzenleme İhtiyacı

A.         Sınai Haklar Alanında

B.         Fikri Haklar Alanında

1.         Saldırının Durdurulması ve Önlenmesi Davasında

Özel İhtiyati Tedbir

2.         Genel İhtiyati Tedbir

a)         Uygulama Alanı

b)         Tedbir Talep Etmeye Yetkili Kişiler

c)         Koşulları

aa)       Zarar veya Zarar Tehlikesi

bb)       Talepte Bulunanın Haklı Olma İhtimalinin

Yüksek Olması

d)         Sonuçları

aa)       Bir işin Yapılması ya da Yapılmaması

Kararı

bb)       İşin Yapıldığı Yerin Kapatılması veya

Açılması Kararı

cc)       Kalıpların ve Çoğaltılma Araçlarının

Zaptedilmesi

3.         Genel İhtiyati Tedbirin Bir Türü Olarak

Gümrüklerde Geçici El Koyma

§ 30. SINAİ MÜLKİYET HAKKININ TÜKETİLMESİ

I.          Kavram

II.         Fikri Haklarda

III.        Sınai Haklarda

A.         Eski KHK’lerdeki Düzenleme

B.         Entegre Devre Topoğrafyalarında

C.         Yeni Bitki Çeşitleri ve Islahçı Haklarında

D.        Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’ndaki Düzenleme

§ 31. DAVA AÇILAMAYACAK KİŞİLER

ONBİRİNCİ BÖLÜM

ZAMANAŞIMI

§ 32. GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI

§ 33. ZAMANAŞIMININ KOŞULLARI

I.          Zamanaşımına Elverişli Bir Borç Bulunmalıdır

II.         Borç Muaccel Olmalıdır

III.        Yasada Öngörülen Süreler Dolmuş Olmalıdır

IV.        Borçlu Zamanaşımı Savunmasında Bulunmalıdır

§ 34. BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRMA

A.         Hak Düşürücü Süre İle

B.         Koruma Süreleri İle

§ 35. SINAİ HAKLARDA HAK DÜŞÜRÜCÜ - ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

I.          Sınai Haklarda Hak Düşürücü Süreler

II.         Sınai Haklarda Zamanaşımı Süreleri

§ 36. FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI

I.          Alman Hukukunda

II.         İsviçre Hukukunda

III.        Türk Hukukunda

A.         Fikir ve Sanat Eserleriyle İlgili Sözleşme

İlişkisinden Doğan Sorumluluklarda

B.         Fikir ve Sanat Eserleriyle İlgili Haksız Fiillerden

Doğan Sorumluluklarda Zamanaşımı

a)         Süreler

aa)       Kısa Zamanaşımı Süresi

bb)       Uzun Zamanaşımı Süresi

cc)       Ceza Zamanaşımı Süresi

aaa)     Koşulları

bbb)     Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı

Kişiler

ccc)     Süresi

ddd)     Ceza Zamanaşımı Süresinin

Uygulanmasına İlişkin Bazı Sorunlar

C.         Farazi Sözleşme İlkesinin Uygulandığı Hallerde

Zamanaşımı Sorunu

D.        Elde Edilen Kazancın Geri Verilmesinden

Doğan Sorumlulukta

E.         Zamanaşımını Durduran ve Kesen Sebepler

1.         Zamanaşımını Durduran Sebepler

2.         Zamanaşımını Kesen Sebepler

F.         Fazlaya İlişkin Hakları Saklı Tutmanın

Zamanaşımına Etkisi

G.        Tesbit Davasının Zamanaşımına Etkisi

IV.        Sınai Haklarda Zamanaşımı

ONİKİNCİ BÖLÜM

5846 SAYILI YASANIN  YENİDEN DÜZENLENMESİ GEREĞİ

 

FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN KARŞILAŞTIRILMASINA

İLİŞKİN TABLOLAR

ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN TABLOLAR

 

 

BİLİRKİŞİ RAPORLARI

 

KAYNAKÇA

 

 

Aynı Kategorideki Ürünler

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

İş Hukuku Dersleri...

 • 189,50 ₺

 • 170,55 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 80,00 ₺

 • 72 ₺

Hukuka Giriş...

 • 55,00 ₺

 • 49,5 ₺

İş Hukuku...

 • 158,00 ₺

 • 142,2 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 79,50 ₺

 • 71,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Ceza Hukuku...

 • 92,00 ₺

 • 82,8 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Ben,Robot

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺