• Turhan Kitap Evi

HUKUKA GİRİŞ VE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 40. Bası

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789757425359
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Eylül 2020
Sayfa Sayısı : 280
ISBN : 978-975-7425-35-9
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
1939 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
42,50 ₺
36,13 ₺

İ Ç İ N D E K İ L E R / CONTENTS

 

KIRKINCI BASININ ÖNSÖZÜ

BAŞLICA YAPITLAR

 

Birinci Bölüm / Chapter One

TEMEL BİLGİLER / FUNDAMENTAL KNOWLEDGES (INFORMATIONS)

 

I           TOPLUM ve HUKUK / SOCIETY and LAW

§ 1.      Toplum Düzeni / Order of Society

§ 2.      Hukuk Düzeni / Legal Order

§ 3.      Hukuk ve Hak Kavramları / Concepts of Law and Right

§ 4.      Hukukun Tanımı / Definition of Law

§ 5.      Hukuk Kuralları ve Nitelikleri / Rules of Law and its Qualities

§ 6.      Hukuk Alanındaki Yaptırımlar / Sanctions in the Field of Law

§ 7.      Toplumu Düzenleyen Diğer Kurallar / Other Rules Regulating Society       

§ 8.      Hukuk Sistemleri/ Systems of Law (Law Systems)

§ 9.      Hukukun Dayanağı ile İlgili Kuramlar / Theories Pertaining to the Basis of Law

§ 10.    Hukukun Amacı / Aim of Law

§ 11.    Hukukun Bilimsel Olarak İncelenmesi Scientifically Examination of Law    

II          HUKUKUN KOLLARA AYRILMASI / SEPARATION INTO BRANCES OF LAW

§ 1.      Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayırımı / Separation of Public Law and Private Law

§ 2.      Özel Hukuk ve Dalları / Private Law and its Branches

§ 3.      Kamu Hukuku ve Dalları / Public law and its branches

§ 4.      Karma Nitelikli Hukuk Dalları / Law Branches of Mixed Quality

III         HUKUKUN KAYNAKLARI / SOURCES OF LAW

§ 1.      Kaynak Çeşitleri ve Sıralanışı / Kinds of (Law) Source and Their Order

§ 2.      Anayasa / Constitution

§ 3.      Yasalar / Codes (Statutes)

§ 4.      Yasa Gücünde Olan Kaynaklar / Statutory Sources

§ 5.      Yasaların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi / Judicial Review of Constitutionality of the Laws

§ 6.      Tüzük ve Yönetmelikler / Regulations and  By-Laws

§. 7.     Gelenek Hukuku / Customary Law

§ 8.      İçtihat Hukuku / Judge – Made Law

§ 9.      Öğreti / Doctrine (Books of Authority)

IV         HUKUKUN YASALAŞTIRILMASI /  LEGISLATION OF LAW

§ 1.      Genel Olarak Yasalaştırma / Legislation in  General

§ 2.      Türkiye’de Yasalaştırma Hareketi / Action of Legislation in Türkiye

V          YAZILI KAYNAKLARIN DERLENMESİ VE YAYINLANMASI / COLLECTION AND PUBLICATION OF WRITTEN SOURCES

§ 1.      Yazılı Kaynakların Yer Aldığı Yayınlar / Publications Where the Written Sources Take Place in

§ 2.      Bibliyografyalar /Bibliographies

VI         UYGULAMA YÖNÜNDEN YAZILI HUKUK KURALLARI / WRITTEN LAW RULES WITH RESPECT TO APPLICATION

§ 1.      Buyurucu (Emredici) Hukuk Kuralları / Binding Law Rules

§ 2.      Tamamlayıcı Hukuk Kuralları / Complementary Law Rules

§ 3.      Yorumlayıcı Hukuk Kuralları / Interpretative Law Rules

§ 4.      Tanımlayıcı Hukuk Kuralları / Definitive Law Rules

§ 5.      Yetki Verici Hukuk Kuralları / Authoritative Law Rules

VII        UYGULAMA YÖNÜNDEN YASALAR / LAWS WITH RESPECT TO APPLICATION

§ 1.      Yasaların Yer Yönünden Uygulanması / Application of Statutes With Respect to Place

§ 2.      Yasaların Zaman Yönünden Uygulanması / Application of Statutes With Respect to Time

§ 3.      Yasanın Anlam Yönünden Uygulanması / Application of Statutes With Respect to Meaning

§ 4.      Boşluk Doldurma / Filling the Gaps (of Law), (Interpretation and Application of Law)

§ 5.      Yargıcın Takdir Yetkisi / Judicial Discretion of Judge

VIII       HUKUK GÜVENLİĞİ / LAW SECURITY

§ 1.      Hukuk Devleti / State of Law

§ 2.      Sosyal Hukuk Devleti / State of Social Law  (Social Law State)

 

İkinci Bölüm / Chapter Two

TEMEL KAVRAMLAR / FUNDAMENTAL CONCEPTS

 

I           KİŞİLİK / PERSONALITY

§ 1.      Kişilerin Sınıflandırılması / Classification of Persons

§ 2.      Gerçek Kişiler / Real Persons

§ 3.      Tüzel Kişiler / Legal Persons

§ 4.      Özel Hukuk Tüzel Kişileri / Private Legal Persons

§ 5.      Kamu Tüzel Kişileri / Public Legal Persons

II          KİŞİLERİN ADLARI / NAMES OF PERSONS

§ 1.      Ad Çeşitleri / Kinds of Name

§ 2.      Adın Değiştirilmesi ve Korunması / Changing and Protection of Name

III         HISIMLIK / KINSHIP

§ 1.      Soy Hısımlığı / Lineal Kinship

§ 2.      Dünür Hısımlığı / Affinity Relationship

§ 3.      Evlât Edinmeden Doğan Hısımlık / Kinship Arising From Adoption

§ 4.      Hısımlığın Önemi / Importance of Kinship

IV         KONUT / DOMICILE

§ 1.      Konutla İlgili İlkeler / Principles Pertaining to Domicile

§ 2.      Konut Çeşitleri / Kinds of Domicile

§ 3.      Kendilerine Özgü Konutları Olmayan Kişiler / Persons not having Domiciles Peculiar to Themselves

§ 4.      Tüzel Kişilerin Konutu / Domicile of Legal Persons

§ 5.      Konutun Önemi / Importance of Domicile

V          AİLE / FAMILY

§ 1.      Aile Hukukuna Egemen Olan İlkeler / Principles  Dominating on Family Law

§ 2.      Nişanlanma / Engagement

§ 3.      Evlenme / Marriage

§ 4.      Eşlerin Mal Rejimleri / Property Systems of Spouses

§ 5.      Evliliğin Sona Ermesi / Termination of Marriage

§ 6.      Boşanmanın Hukuksal Sonuçları / Legal Consequences of Divorce

§ 7.      Ayrılık / Judicial Separation

§ 8.      Ana, Baba ve Çocukların Karşılıklı Durumları / Mutual Circumstances of Mother Father and Children

VI         MİRAS / SUCCESSION

§ 1.      Mirasa Egemen Olan İlkeler / Principles Dominating on Succession

§ 2.      Yasal Mirasçılar / Legal (Statutory) Heirs

§ 3.      Ölenin Belirlediği Mirasçılar / Testamentary Heirs

§ 4.      Mirasçıların Sorumluluğu / Responsibility of Heirs

§ 5.      Veraset ve İntikal Vergisi / Estate Duty Tax

VII        EŞYA / PROPERTY

§ 1.      Hukuksal Anlamda Eşya / Property in Legal Meaning

§ 2.      Eşyanın Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması / Classification of Property from Different Angles

VIII       MÜLKİYET / OWNERSHIP

§ 1.      Mülkiyet ile İlgili Görüşler / Opinions  Pertaining to Ownership

§ 2.      Türk Hukukuna Egemen Olan Görüş / Opinion  Dominating on Turkish Law

§ 3.      Mülkiyetin Konusu / Subject Matter of Ownership

§ 4.      Mülkiyet Hakkından Doğan Yetkiler ve Ödevler / Competences and Duties Arising From Right to Property

§. 5.     Mülkiyet Hakkının Çeşitleri / Kinds of Right to Property

§ 6.      Taşınmaz mülkiyet / Immovable Property

§ 7.      Taşınır Mülkiyet / Movable Property

IX         HUKUKSAL OLAYLAR / LEGAL EVENTS

X          HUKUKSAL İLİŞKİLER / LEGAL RELATIONS

XI         HUKUKSAL İŞLEMLER / LEGAL  TRANSACTIONS

§ 1.      Hukuksal İşlemlerin Özellikleri / Characteristics of Legal Transactions

§ 2.      Hukuksal İşlemin Ögeleri / Components (Elements) of Legal Transactions

§ 3.      Hukuksal İşlemlerin Çeşitleri / Kinds of Legal Transactions

§ 4.      Hukuksal İşlemlerde Biçim ve Yöntem / Form and Method (Process) in Legal Transactions

XII        KAMU HUKUKU İŞLEMLERİ / PUBLIC LAW TRANSACTIONS

§ 1.      Kamu Hukuku İşlemlerinin Özellikleri / Characteristics of Public Law Transactions

§ 2.      Kamu Hukuku Alanındaki İşlemlerin Çeşitleri / Kinds of Transactions in Public Law Field

XIII       HUKUKSAL İŞLEMLERDE SAKATLIKLAR / INVALIDITY OF LEGAL TRANSACTIONS

§ 1.      Sakatlık Doğuran Durumlar / Circumstances  Causing Invalidity

§ 2.      Sakatlığın Doğurduğu Sonuçlar /  Consequences of Invalidity

XIV       SÖZLEŞMELER / CONTRACTS

§ 1.      Sözleşmenin Yapılması / Making of Contracts

§ 2.      Sözleşmenin Konusu / Subject Matter of  Contracts

§ 3.      Sözleşmede Biçim / Form of Contracts

§ 4.      Yönetsel Sözleşmeler / Administrative  Contracts

XV        HAKLAR / RIGHTS

§ 1       Hak Kavramını Açıklayan Kuramlar / Theories Explaining the Concept of Right

§ 2       Hakların Sınıflandırılması ve Özellikleri / Classification and Characteristics of Rights

XVI       KAMU HAKLARI / PUBLIC RIGHTS

§1.       Özel Nitelikli Kamu Hakları / Public Rights of  Private Quality

§ 2       Genel Nitelikli Kamu Hakları / Public Rights of General Quality

§ 3.      Kamu Haklarının Sınırlanması / Limitation of Public Rights

XVII      ÖZEL HAKLAR / PRIVATE RIGHTS

§ 1.      Salt ve Göreli Haklar / Absolute and  Relative Rights

§ 2.      Malvarlığı ve Kişivarlığı Hakları / Rights of  Estate and Personality

§ 3.      Yenilik Doğuran ve Doğurmayan Haklar / Rights of Causing and not causing new legal situations

§ 4.      Kişiye Bağlı Olan ve Olmayan Haklar / Rights of Connected and Unconnected to Person

§ 5.      Doğrudan Haklar ve Dolaylı Haklar / Direct  Rights and Indirect Rights

XVIII     HAKLARIN EDİNİLMESİ VE KAYBEDİLMESİ / ACQUISITION AND LOSS OF RIGHTS

§ 1.      Hakların Edinilmesi / Acquisition of Rights

§ 2.      Hakların Kaybedilmesi / Loss of Rights

§ 3.      Hakların Edinilmesinde İyi Niyet Kuralı / Good Faith in Acquisition of Rights

XIX       HAKLARIN KULLANILMASINI DÜZENLEYEN KURALLAR / RULES REGULATING THE CAPACITY TO ACT

§ 1.      Dürüstlük Kuralı / Rule of Honesty

§ 2.      Hakkın Kötüye Kullanılması / Abusing of Rights

§ 3.      Yasaya Karşı Hile / Fraud Against Law

XX        HAKLARIN KORUNMASI / PROTECTION OF RIGHTS

§ 1.      Bireyin Kendi Gücü İle Hakkını Koruması /  Protection of Rights by Individual With its own Power

§ 2.      Kamu Gücü ile Hakkın Korunması / Protection of Right With Public Power 

XXI       SORUMLULUK / RESPONSIBILITY (LIABILITY)

§ 1.      Medenî Hukukta Sorumluluk / Responsibility (Liability) in Civil Law

§ 2.      Yönetim Hukukunda Sorumluluk / Responsibility (Liability) in Administrative Law

§ 3.      Ceza Hukukunda Sorumluluk / Responsibility in Criminal Law

§ 4.      Siyasal Sorumluluk / Political  Responsibility

XXII      YARGI YERLERİ (MAHKEMELER) / JUDICIARY STRUCTURE (COURTS)

§ 1.      Yargı ve Yargı Düzeni / Judiciary and Judiciary System

§ 2.      Anayasa Mahkemesi / Constitutional Court

§ 3.      İlk Derece Mahkemeleri ve Yüksek Mahkemeler / Trial Courts / First Instance Courts) and High Courts

§ 4.      Dava Türleri / Kinds of Suits

XXIII     İNSAN HAKLARI / Human Rights

             İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI/PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ON INTERNATIONAL LEVEL

§ 1.      İnsan Hakları Kavramı / Concept of Human Rights

§ 2.      İnsan Hakları Alanındaki Gelişmeler / Developments in the Field of Human Rights

§ 3.      İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin  Korunmasına İlişkin Sözleşme / Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

§ 4.      Sözleşmenin İç Hukuktaki Yeri / Place of  Convention in Municipal Law

§ 5.      Sözleşmenin Kapsamı / Scope of Convention

§ 6.      Sözleşmenin Özellikleri / Characteristics of Convention

§ 7.      Sözleşmenin Organları / Organs of Convention

§ 8.      Mahkemeye Başvurma / Referral to the Court

§ 9.      Mahkeme Önünde İzlenen Yöntem / Procedure Before the Court

§ 10.    Başvurunun Kayıttan Düşmesi /  Striking out Applications

§ 11.    Protokolün Yürürlüğe Girişi ve Uygulanmaya Geçiş Dönemi / Entry into Force and Transition Period to Application of Protocol No. 11

KAYNAKLAR

KAVRAM DİZİNİ

 

Aynı Kategorideki Ürünler

VERGİ HUKUKU...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

Hukuka Giriş...

 • 70,00 ₺

 • 65,1 ₺

Miras Hukuku...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Eşya Hukuku...

 • 120 ₺

 • 102 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 69,50 ₺

 • 62,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

İş Hukuku...

 • 169,50 ₺

 • 152,55 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 89,50 ₺

 • 80,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler