• Turhan Kitap Evi

İdare Hukuku (Genel Esaslar) Cilt I

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786057435088
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : ANKARA
Basım Tarihi : Eylül 2021
Sayfa Sayısı : 1028
ISBN : 978-605-74350-8-8
Boyut : 16x24 cm
Kapak : CİLTLİ / MAT
156 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
200 ₺
170 ₺

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İDARE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE KAYNAKLARI

I. İDARE HUKUKUNUN KONUSU VE ÖZELLİKLERİ    

A. İDARE HUKUKUNUN KONUSU VE ÖLÇÜTÜ          

B. İDARE HUKUKU SİSTEMLERİ VE GELİŞİMİ

§ 1. Hukuk Sistemleri ve İdare Hukuku         

§ 2. İdare Hukukunun Gelişimi         

§ 3. İdare Hukukunun Bugünkü Durumu      

C. İDARE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE OTONOMİSİ          

D. YAPISAL VE İŞLEVSEL İDARE KAVRAMI     

§ 1. Organik/Yapısal Anlamda İdare 

§ 2. Maddi/İşlevsel Anlamda İdare   

II. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI

A. KAYNAKLARIN GENEL NITELIKLERI

B. ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

§ 1. Anayasa  

§ 2. Hukuk Devleti Anlayışı   

§ 3. Hukuk Devleti İlkesinin Gerekleri          

§ 4. Ülkemizde Hukuk Devletinin Gelişimi   

§ 5. Sosyal Hukuk Devleti      

§ 6. Lâiklik      

§ 7. Anayasa Mahkemesi Kararları   

C. YASALAR    

§ 1. Yasa Türleri         

§ 2. Meclis Kararları  

§ 3. Yasa Yapma Usulü          

§ 4. Yasaların Anayasaya Aykırılığı   

D. YASA GÜCÜNDE OLAN KAYNAKLAR         

§ 1. Uluslararası Andlaşmalar

§ 2. Olağanüstü Hallerde Kanun Hükmünde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi       

E. İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ          

§ 1. Düzenleme Yetkisinin Kaynağı ve Niteliği         

§ 2. Düzenleyici İşlemlerin Türleri    

§ 3. İdarenin Tüzük ve Yönetmelik Dışındaki Düzenleyici İşlemleri

F. GELENEK HUKUKU VE İDARİ UYGULAMALAR      

G. İÇTİHAT HUKUKU  

H. ÖĞRETİ      

I. İDARE HUKUKUNDA BOŞLUK DOLDURMA

 

İKİNCİ BÖLÜM

İDARENİN KURULUŞU

I. İDARENİN KURULUŞUNA İLİŞKİN TEMEL İLKELER 

A. MERKEZDEN YÖNETİM VE YERİNDEN YÖNETİM 

§ 1. Merkezden Yönetim       

§ 2. Yerinden Yönetim           

§ 3. İdarenin Bütünlüğü İlkesi           

§ 4. Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim İlkelerini

Tamamlayan İlkeler: Yetki Genişliği ve İdari Vesayet İlkeleri          

B. KAMU TÜZELKİŞİLİĞİ         

§ 1. İdare Hukuku ve Kamu Tüzelkişileri      

§ 2. Kamu Hukuku Tüzel kişilerinin Özellikleri         

II. MERKEZİ İDARE     

A. CUMHURBAŞKANI     

§ 1. Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri  

§ 2. Cumhurbaşkanı’nın Sorumluluğu          

§ 3. Cumhurbaşkanı’nın işlemleri     

§ 4. Cumhurbaşkanlığı İdari Teşkilatı

B. BAŞBAKANLIK        

C. BAKANLIKLAR        

§ 1. Bakanların Görev ve Sorumlulukları      

§ 2. Bakanlıkların Örgütlenmesi       

E. MERKEZDEKİ YARDIMCI KURULUŞLAR     

§ 1. Milli Güvenlik Kurulu      

§ 2. Danıştay  

§ 3.Planlama, Ekonomik ve Sosyal Konsey   

III. GENEL İDARENİN TAŞRA ÖRGÜTÜ          

§ 1. Taşra Örgütünün Genel Yapısı   

§ 2. İl İdaresi  

§ 3. İlçe Yönetimi       

§ 4. Bucak Yönetimi   

§ 5. Bölgesel Örgütler

IV. YEREL İDARELER   

§ 1. Yerel İdarelerin Genel Yapısı      

§ 2. İl Özel İdaresi      

§ 3. Belediye İdaresi  

§ 4. Büyükşehir Belediyesi    

§ 5. Köy İdaresi          

§ 6. Mahalle İdaresi   

§ 7. Yerel İdareler Arasında İşbirliği 

§ 8. Bölgesel Yerel İdareler   

V. HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI       

§ 1. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Nitelikleri     

§ 2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri        

§ 3. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi

VI. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI   

§ 1. Kamu Meslek Kuruluşlarının Özellikleri

§ 2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği         

§ 3. Kamu Kurum Niteliğinde Meslek Kuruluşlarına Benzer Kuruluşlar      

VII. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER    

§ 1. Bağımsız İdari Otoritelerin Yapısal Özellikleri   

§ 2. Bağımsız İdari Otoritelerin İşlevsel Özellikleri  

§ 3. Bağımsız İdari Otoritelerin Devlet Yapısı İçindeki Konumları   

VIII. ATİPİK YAPILANMALAR: ÖZERK FUTBOL FEDERASYONU VE KALKINMA AJANSLARI   

A. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

B. KALKINMA AJANSLARI       

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İDARİ İŞLEMLERİN HUKUKİ REJİMİ

I. İDARENİN İŞLEM VE EYLEMLERİ    

A. HUKUKSAL İŞLEMLER VE TÜRLERİ

§ 1. Hukuksal İşlemler           

§ 2. Hukuksal İşlemlerin Türleri        

B. İDARENİN İŞLEMLERİ        

§ 1. İdari İşlemler      

§2. İdari İşlem Türleri

§ 3. İdari İşlemlerin Özellikleri ve Ögeleri    

§ 4. İdarenin Özel Hukuk İşlemleri   

§ 5. Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlemleri     

C. İDARENİN EYLEMLERİ       

II. İDARENİN TEK YANLI İŞLEMLERİNİN HUKUKİ REJİMİ       

A. İDARENİN KARAR NİTELİĞİNDE OLMAYAN İŞLEMLERİ    

B. İDARİ KARARLARIN OLUŞUMU     

§ 1. Yetki        

§ 2. Şekil ve Usul        

C. İDARİ KARARLARIN UYGULANMASI          

§ 1. Düzenleyici İşlemlerin Yürürlüğe Girişi 

§ 2. Birel İşlemlerin Durumu 

§ 3. İdari İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesi          

D. İDARİ KARARIN YARATTIĞI SONUÇLAR    

§ 1. Hukuk Düzeninde Değişiklik Yaratması 

§ 2. İdari Kararın Uygulanması ve Yaptırımları        

E. İDARİ KARARLARIN SONA ERMESİ

§ 1. Kaldırma 

§ 2. Geri Alma

III. İDARENİN SÖZLEŞMELERİ

A. İDARİ SÖZLEŞME KAVRAMI VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLERİ

§ 1. İdari Sözleşme Kavramı ve İdarenin Özel  Hukuk Sözleşmeleri

§ 2. İdari Sözleşmenin Ayırdedici Ölçütleri  

B. İDARİ SÖZLEŞMELERİN TÜRLERİ   

§ 1. Klasik İdari Sözleşme Türleri      

§ 2. Yasal ve İdari Düzenlemelerden Kaynaklanan  Yeni Uygulamalar Sonucu Ortaya Çıkan Sözleşmeler

C. İDARENİN SÖZLEŞME YAPARKEN İZLEYECEĞİ USUL        

§ 1. Kamu İhale Usulü

§ 2. İhale Süreci ve İhaleye İlişkin Temel İlkeler      

§ 3. İhale Usulleri      

§ 4. İhalenin Sonuçlanması ve Sözleşme Yapılması 

§ 5. Kamu İhale Sözleşmeleri

§ 6. Kamu İhale Kurumu ve Kurulu   

D. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE SONA ERMESİ

§ 1. İdarenin Hak ve Yetkileri

§ 2. İdarenin Borçları

§ 3. Sözleşmeci Özel Kişinin Hakları ve Borçları       

§ 4. Yeni Durumların Sözleşmeye Etkisi       

§ 5. Sözleşmenin Sona Ermesi          

E. SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR VE  ÇÖZÜM YOLLARI 

§ 1. Sözleşmeden Ayrılabilir İşlemlerin Yargısal Denetimi  

§ 2. Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar        

§ 3. İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar ve Görevli Yargı Yeri        

§ 4. Uyuşmazlıkların Çözümünde Alternatif Arayışlar ve “Tahkim”

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İDARENİN İŞLEYİŞİ

§ 1. İdarenin İşleyişine Egemen Olan İlkeler

§ 2. İdari Faaliyet ve Türleri  

I. KAMU HİZMETİ      

A. KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ          

§ 1. Kamu Hizmeti Kavramı ve İdare Hukukundaki Yeri      

§ 2. Kamu Hizmetinin Ayırdedici Özellikleri 

B. KAMU HİZMETİNİN KURULMASI VE DÜZENLENMESİ      

§ 1. Kamu Hizmetinin Kurulması      

§ 2. Kamu Hizmetinin Düzenlenmesi ve Kaldırılması          

§ 3. Kamu Hizmetinin Genel İlkeleri 

§ 4. Kamu Hizmeti ve Karşılık (Bedel) Sorunu          

C. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME BİÇİMLERİ

§ 1. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişilerince Yürütülmesi–Emanet Usulü        

§ 2. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesi           

§ 3. Kamu Hizmeti İmtiyazı   

§ 4. Kamu Hizmeti İmtiyazı Dışında Kamu Hizmetinin Özel Kişilere

Sözleşme ile Gördürülmesi   

II. KOLLUK      

A. KOLLUK KAVRAMI VE TÜRLERİ     

§ 1. Kolluk ve Kamu Düzeni   

§ 2. Kolluk Türleri      

B. KOLLUK MAKAMLARI        

§ 1. Kolluk Yetkisine Sahip Makamlar          

§ 2. Kolluk Makamları Arası İlişkiler 

§ 3. Özel Hukuk Kişileri ve Kolluk Yetkisi      

C. KOLLUK İŞLEMLERİ

§ 1. İşlem Türleri       

§ 2. Kolluk Yetkilerinin Kullanılma Usulleri  

§ 3. Kolluk Tedbirlerine Uyulmamasının Yaptırımları          

§ 4. İdari Yaptırımlar 

D. KOLLUK YETKİLERİNİN SINIRLARI 

§ 1. Anayasal Sınırlar 

§ 2. Kolluk İşlemlerinin Hukuka Uygunluğu  

E. İDARENİN OLAĞANÜSTÜ YETKİLERİ         

§ 1. Olağanüstü Hal   

§ 2. Olağanüstü Hal Uygulaması       

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İDARENİN SORUMLULUĞU

I. İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUĞUN  ÖZELLİKLERİ VE TEMELLERİ      

A. İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUĞUN ÖZELLİKLERİ      

§ 1. Medeni Hukukta Sorumluluk     

§ 2. İdare Hukukunda Sorumluluk    

B. İDARE İLE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞUNUN  AYRILMASI    

§ 1. İdarenin Sorumluluğunu Haksız Fiil Sorumluluğuna

Dayandıran Görüş ve Eleştirisi          

§ 2. Kamu Görevlisinin Görevsel Kusuru ile Salt Kişisel  Kusurunun Ayrılması       

II. İDARENİN SORUMLULUK NEDENLERİ      

A. İDARENİN KUSURA DAYANAN SORUMLULUĞU  

§ 1. Hizmet Kusuru    

§ 2. Yargı Kararlarında Hizmet Kusuru         

B. KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ          

§ 1. Kusursuz Sorumluluğun Özellikleri       

§ 2. Kusursuz Sorumluluk Halleri     

§ 3. Yasal Düzenlemeler        

III. SORUMLULUĞU GEREKTİREN ZARAR VE NİTELİKLERİ    

A. SORUMLULUĞU GEREKTİREN ZARARIN İDAREYE BAĞLANMASI 

§ 1. Sorumluluğu Gerektiren Zarar  

§ 2. Nedensellik Bağı 

B. ZARARIN ÖZELLİKLERİ       

§ 1. Ortada Belli ve Gerçek Bir Zarar Bulunmalıdır  

§ 2. Zarar Özel Olmalıdır      

§ 3. Zarar Maddi ya da Manevi Olabilir       

IV. SORUMLULUĞU KALDIRAN VE AZALTAN DURUMLAR   

A. ZORLAYICI NEDENLER VE BEKLENMEYEN DURUMLAR   

§ 1. Zorlayıcı Nedenler          

§ 2. Beklenmeyen Durumlar 

B. SORUMLULUĞU AZALTAN DİĞER DURUMLAR    

V. KAMUSAL FAALİYET DOLAYISIYLA ÖZEL SORUMLULUK HALLERİ

A. YASAMA FAALİYETİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK           

B. YARGI İŞLEVİ VE ONA YARDIMCI İDARİ FAALİYETTEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK   

§ 1. Tapu Sicilinin Tutulmasından Sorumluluk         

§ 2. İcra ve İflas İşlerinden Sorumluluk         

VI. DEVLETİN SORUMLULUĞU VE AVRUPA KONSEYİ           

 

ALTINCI BÖLÜM

KAMU GÖREVLİLERİ

I. KAMU GÖREVLİLERİ VE ÖZELLİKLERİ        

A. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI VE AYIRDEDİCİ NİTELİKLERİ

§ 1. Anayasa ve Yasal Düzenlemelerde Kamu Görevlisi      

§ 2. Yargı Kararlarında Kamu Görevlisi Kavramı      

§ 3. Memurların Dışındaki Diğer Kamu Görevlileri  

B. MEMURLAR DIŞINDAKİ KAMU GÖREVLİLERİNİN HUKUKİ DURUMU      

§ 1. Sözleşmeli Personel Rejimi        

§ 2. Statüleri Özellik Taşıyan Personeller     

II. DEVLET MEMURLUĞU VE GİRİŞ KOŞULLARI        

A. DEVLET MEMURLUĞU      

§ 1. Memur Tanımlamaları   

§ 2. Memur ile İdare Arasındaki Hukuksal İlişki       

§ 3. Memur - İşçi Ayırımı       

§ 4. Memurluk Mesleği         

§ 5. Kadro ve Sınıflandırma   

B. MEMURLUĞA GİRİŞ          

§ 1. Memur Olma Koşulları   

§ 2. Memur Gereksinmesinin Saptanması ve Duyurulması 

§ 3. Memur Almada Sınav Yöntemi  

§ 4. Adaylık    

§ 5. Atama     

C. MEMURLARIN HİZMET İÇİNDE YETİŞTİRİLMELERİ          

§ 1. Hizmet İçi Eğitim

§ 2. Eğitimin Yürütülmesi      

D. DEVLET MEMURLARININ ÖDEVLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ        

§ 1. Anayasaya ve Devlete Bağlılık   

§ 2. Tarafsızlık

§ 3. Emirlere Uyma ve Hukuka Aykırı Emir  

§ 4. İşbaşında Bulunma

§ 5. Mal Bildiriminde Bulunma         

§ 6. Uyumlu Giyinme 

§ 7. Görev Yerinde Oturma   

§ 8. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Geri Verme      

§ 9. Etik Davranış İlkelerine Uymak  

E. MEMURLAR İÇİN KONAN YASAKLAR        

§ 1. Başka Görev Alma Yasağı           

§ 2. Grev ve Birlikte Çekilme Yasağı 

§ 3. Ticaret ve Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı         

§ 4. Hediye ve Çıkar Sağlama Yasağı

§ 5. Siyasal Partilere Girme Yasağı   

§ 6. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı    

§ 7. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı

§ 8. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı        

III. MEMURLARA SAĞLANAN HAKLAR          

§ 1. Güvenlik Hakkı    

§ 2. Hizmet Hakkı      

§ 3. Dava Hakkı          

§ 4. Memurların Sendika Kurma ve “Toplu Sözleşme” Hakkı          

§ 6. Aylık Hakkı          

§ 7. Yolluk Hakkı        

§ 8. Diğer Sosyal Haklar        

IV. MEMURUN ÜCRET REJİMİ VE YÜKSELMELERİ    

A. MEMURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ       

B. MEMURLARIN ÜCRET REJİMİ       

C. MEMURLARIN YÜKSELMELERİ     

§ 1. Kademe İlerlemeleri      

§ 2. Derece Yükselmesi         

V. MEMURLAR HAKKINDA DİSİPLİN VE CEZA KOVUŞTURMASI       

A. MEMURLAR HAKKINDA DİSİPLİN KOVUŞTURMASI         

§ 1. Disiplin Hukukunun İlkeleri        

§ 2. Disiplin Kovuşturmalarında Yöntem      

B. MEMURLAR HAKKINDA CEZA KOVUŞTURMASI   

§ 1. Memurların Suç İşleme Durumları        

§ 2. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Usulü   

VI. MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN DURUMLAR VE

MEMURİYETİN SONA ERMESİ          

A. KISINTI YAPAN DURUMLAR          

§ 1. Kadro Açığı         

§ 2. Görevden Uzaklaştırma 

B. MEMURLUĞUN SONA ERMESİ     

§ 1. Çekilme   

§ 2. Çekilmiş Sayılma 

§ 3. Çıkarılma

§ 4. Koşullarda Eksiklik          

§ 5. Bağdaşmazlık      

§ 6. Emeklilik 

§ 7. Ölüm       

C. MEMURLARIN EMEKLİLİKLERİ      

§ 1. Memurların Emekliye Ayrılma Nedenleri         

§ 2. Emeklilere Sağlanan Mali Haklar

§ 3. Emeklilik Haklarının Düşmesi     

 

YEDİNCİ BÖLÜM

KAMU MALLARI

I. KAMU MALI KAVRAMI VE KAMU MALLARININ TÜRLERİ  

A. KAMU MALI VE İDARE HUKUKUNDAKİ ÖNEMİ   

§ 1. Kamu Malları ve İdare Hukuku   

§ 2. Kamu Malı Tanımı          

B. KAMUSAL MALLARIN TÜRLERİ     

§ 1. Sahipsiz Mallar   

§ 2. Orta Malları        

§ 3. Hizmet Malları   

§ 4. Kamusal Malların Değişik Açılardan Kümelendirilmesi

II. KAMUSAL MALLARIN HUKUKİ REJİMİ      

A. KAMUSAL MALLAR ÜZERİNDE İDARENİN YETKİLERİ       

§ 1. İdarenin Kamusal Mal Üzerinde Mülkiyet Hakkı Var mıdır?     

§ 2. İdarenin Kamusal Mallar Üzerindeki Yetkileri  

§ 3. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması        

B. KAMUSAL MALLARIN KORUNMASINA YÖNELİK HUKUKİ REJİM 

§ 1. Kamusal Malların Devredilmezliği İlkesi

§ 2. Kamusal Malların Özel Hukuk İşlemlerine Konu Olmaması     

§ 3. Kamusal Malların Tapuya Tescil Zorunluluğu Yoktur    

§ 4. Kamu Malları Koruma Altındadır           

C. KAMUSAL MALLARDAN YARARLANMANIN HUKUKİ REJİMİ       

§ 1. Genel ve Ortak Yararlanmalar   

§ 2. Bireysel ve Özel Yararlanmalar 

III. İDARENİN ÖZEL MALLARI

IV. İDARENİN MAL EDİNME YÖNTEMLERİ   

A. KAMULAŞTIRMANIN AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLERİ   

§ 1. Kamulaştırma Kavramı ve Özellikleri    

§ 2. Özel Mülkiyete Konu Taşınmazlar Kamulaştırılabilir    

§ 3. Kamulaştırmayı Devlet ve Kamu Tüzel Kişileri Yapabilir

B. KAMULAŞTIRMANIN İDARİ AŞAMASI VE SONUÇLARI     

C. KAMULAŞTIRMANIN ADLİ AŞAMASI VE SONUÇLARI       

§ 1. Kamulaştırmanın Adli Aşaması  

§ 2. Kamulaştırmanın Sonuçları        

§ 3. Kamulaştırma ve Yargısal Denetim       

D. KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME VE GERİ ALMA HAKKI 

E. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA       

F. TAŞINIR MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI  

G. GEÇİCİ İŞGAL         

Kaynaklar       

 

Aynı Kategorideki Ürünler

VERGİ HUKUKU...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

Hukuka Giriş...

 • 70,00 ₺

 • 65,1 ₺

Miras Hukuku...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Eşya Hukuku...

 • 120 ₺

 • 102 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 69,50 ₺

 • 62,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 89,50 ₺

 • 80,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Katkı Katılma Alacağı

 • 165 ₺

 • 140,25 ₺
book

İdari Yargı Mevzuatı

 • 125 ₺

 • 106,25 ₺
book

Arabuluculuk Sözleşmeleri

 • 89,90 ₺

 • 76,42 ₺