• Turhan Kitap Evi

Kişiliğin İhlalinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İle Haksız Kazancın İadesi

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786053130574
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Eylül 2018
Sayfa Sayısı : XVII+414
ISBN : 978-605-313-057-4
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton
668 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
55 ₺
41,25 ₺

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİLİĞİN İHLALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

§.1. KİŞİLİK VE KİŞİLİK HAKKI KAVRAMLARI İLE HUKUKEN KORUNAN KİŞİLİK DEĞERLERİ

I-... KİŞİLİK KAVRAMI

II- . KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI

A- . KAPSAM

B- . KİŞİLİK HAKKININ ÖZELLİKLERİ

III- HUKUKEN KORUNAN KİŞİLİK DEĞERLERİ

A-.. FİZİKSEL VE RUHSAL BÜTÜNLÜK

B- . SOSYAL KİŞİLİK DEĞERLERİ

1- . Kişisel ve Ekonomik Özgürlük

2- . Şeref ve Haysiyet

3- . Özel Alan ve Gizlilik Alanı

4- . Resim, İsim ve Ses

5- . Cinsel Bütünlük

IV- KİŞİLİK DEĞERLERİNİN MALVARLIĞI DEĞERLERİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

V-.. KİŞİLİK DEĞERLERİNİN KORUNMASI

A-.. GENEL OLARAK

B-.. KİŞİLİK DEĞERLERİNİN DOĞUMDAN ÖNCE
(PRENATAL) VE ÖLÜMDEN SONRA (POSTMORTAL)
KORUNMASI

1-.. Kişilik Değerlerinin Doğumdan Önce (Prenatal) Korunması

2- . Kişilik Değerlerinin Ölümden Sonra (Postmortal) Korunması

§. 2. KİŞİLİĞİN İHLALİ

I- .. KİŞİLİĞİN İHLALİ KAVRAMI

A- . FİZİKSEL VE RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ

B- . SOSYAL KİŞİLİK DEĞERLERİNİN İHLALİ

II- . İHLALİN HUKUKA AYKIRILIĞI

A-.. KURAL: KİŞİLİĞİN İHLALİ HUKUKA
AYKIRI NİTELİK TAŞIR

B-.. İSTİSNA: BİR HUKUKA UYGUNLUK
SEBEBİNİN BULUNMASI

1-.. Zarar Görenin Rızası

2- . Üstün Nitelikte Özel Yarar

3- . Üstün Nitelikte Kamu Yararı

4- . Kanunun Verdiği Bir Yetkinin Kullanılması

5- . Haklı Savunma

6- . Zorunluluk Hali

7- . Kişinin Kendi Hakkını Bizzat Koruması

§. 3. KİŞİLİĞİN İHLALİNİN HUKUKİ SONUÇLARI

I- .. GENEL OLARAK

II-.. KİŞİLİĞİN İHLALİ HALİNDE BAŞVURULABİLECEK
HUKUKİ YOLLAR

A- . SALDIRININ ÖNLENMESİ

B-.. SALDIRIYA SON VERİLMESİ

C-.. SALDIRININ HUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİ

D- . DÜZELTMENİN VE KARARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE BİLDİRİLMESİ VEYA YAYIMLANMASI

E- . CEVAP VE DÜZELTME HAKKI

F- .. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

G- . HAKSIZ KAZANCIN İADESİ

 

İKİNCİ BÖLÜM

MADDİ TAZMİNAT

§. 4. HAKSIZ FİİL DOLAYISIYLA KİŞİLİĞİN İHLALİNDEN
DOĞAN MADDİ TAZMİNAT

I- .. GENEL OLARAK

II- . MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN YASAL DAYANAĞI

III- MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN ŞARTLARI

A- . KİŞİLİĞİN HUKUKA AYKIRI OLARAK İHLALİ

B- . MADDİ ZARAR

1-.. Zarar Kavramı

a-.. Klasik Maddi Zarar Kavramı

b- . Genişletilmiş Maddi Zarar Kavramı

2- . Kişiliğin İhlalinden Doğan Maddi Zararlar

a- . Genel Olarak

b- . Kişiye Verilen Zarar

aa- Tedavi Giderleri

bb- Kazanç Kaybı ve Çalışma Gücünün Azalmasından veya Yitirilmesinden Doğan Kayıplar

cc- Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar

dd- Diğer Zararlar

C- . İLLİYET BAĞI

D- . KUSUR

IV- MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ

A- . MADDİ TAZMİNATIN AMACI

B- . MADDİ TAZMİNATIN ÖDENME ŞEKLİ

1- . Aynen Tazmin

2- . Nakden Tazmin

C- . ZARARIN VE MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ
BELİRLENMESİ

1- . Zararın Belirlenmesi

2- . Maddi Tazminat Miktarının Belirlenmesi

a- . Genel Olarak

b-.. Maddi Tazminat Miktarının Belirlenmesinde
Dikkate Alınacak Hususlar

aa- Zarar Verenin Hafif Kusuru

bb- Zarar Görenin Rızası

cc- Zarar Görenin Kusuru

dd- Tazminatın Ödenmesi Halinde Zarar Verenin
Yoksulluğa Düşecek Olması

ee- Takdiri İndirim Sebepleri

c- . Maddi Tazminata Uygulanacak Faiz

D- . MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA GEÇİCİ ÖDEME

E- . ZAMANAŞIMI

V-.. UYGULAMADA SIKLIKLA MADDİ TAZMİNAT
TALEBİNE KONU OLAN KİŞİLİK İHLALLERİ

A- . FİZİKSEL VE RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ

1- . Bedensel Zarar

2- . Ölüm

B-.. SOSYAL KİŞİLİK DEĞERLERİNİN İHLALİ

1- . Özgürlüğün Kısıtlanması

2-.. Şeref ve Haysiyetin İhlali

3- . Özel Alanın veya Gizlilik Alanının İhlali

§. 5. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK DOLAYISIYLA KİŞİLİĞİN İHLALİNDEN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT

I- .. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

A- . UYGULANACAK HÜKÜMLER BAKIMINDAN

B- . TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ DOĞURAN ŞARTLAR BAKIMINDAN

1- . Kişiliğin Hukuka Aykırı Olarak İhlali

2-.. Sözleşmenin İhlali

3-.. Kusur Sorumluluğu veya Yardımcı Kişilerin
Fiillerinden Sorumluluk

II- . MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MANEVİ TAZMİNAT

§. 6. HAKSIZ FİİL DOLAYISIYLA KİŞİLİĞİN İHLALİNDEN
DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT

I- .. GENEL OLARAK

II- . MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN YASAL DAYANAĞI

III- MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN ŞARTLARI

A- . KİŞİLİĞİN HUKUKA AYKIRI OLARAK İHLALİ

1- . Genel Olarak

2- . Kanunda Özel Olarak Düzenlenen Kişilik Hakkı İhlalleri

a- . Ad Üzerindeki Kişilik Hakkının İhlali

b-.. Nişanın Bozulması Sebebiyle Kişilik Hakkının İhlali

c-.. Evlenmenin Butlanı ve Boşanmada Kişilik Hakkı İhlali

d- . Bedensel Bütünlüğün İhlali

e-.. Ağır Bedensel Zarar ve Ölüm Halinde Zarar Görenin ve
Ölenin Yakınlarının Kişilik Hakkının İhlali

B- . MANEVİ ZARAR

1- . Manevi Zararın Hukuki Niteliği Hakkında İleri Sürülen Görüşler

a- . Subjektif Görüş

b- . Objektif Görüş

c- . Karma Görüş

2- . Manevi Zararın Hukuki Niteliği Hakkında İleri Sürülen
Görüşlerin Değerlendirilmesi

C- . İLLİYET BAĞI

D- . KUSUR

IV- MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ

A- . MANEVİ TAZMİNATIN AMACI

1- . Cezalandırma Görüşü

2- . Tatmin Görüşü

3- . Önleme ve Caydırma Görüşü

4- . Telafi Görüşü

5- . Denkleştirme Görüşü

6- . Maddi Tazminatı Tamamlayıcı Denkleştirme Görüşü

7- . Görüşlerin Değerlendirilmesi

B- . MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ YOLLARI

1- . Manevi Tazminatın Para Olarak Belirlenmesi

2- . Manevi Zararın Para Ödenmesi Dışında Giderim Yolları

a-.. Düzeltmenin ve Kararın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi veya Yayımlanması

b-.. Kişiliğe Saldırı Teşkil Eden Eylemin Mahkemece Kınanması ve Kınama Kararının Yayımlanması

c-.. Sembolik Bir Miktar Para Ödenmesine Hükmedilmesi

d- . Cevap ve Düzeltme Hakkının Kullanılması

C-.. MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARININ BELİRLENMESİ

1-.. Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesinde Dikkate
Alınacak Hususlar

2-.. Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesinde
Uygulanacak Yöntemler

D- . MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA GEÇİCİ ÖDEME

E- . MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN DEVRİ VE
MİRASÇILARA İNTİKALİ

F- .. ZAMANAŞIMI

V- . UYGULAMADA SIKLIKLA MANEVİ TAZMİNAT
TALEBİNE KONU OLAN KİŞİLİK İHLALLERİ

A- . FİZİKSEL VE RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ

1- . Bedensel Zarar

2- . Ölüm

3- . Ölümle Sonuçlanan Bedensel Zarar

B- . SOSYAL KİŞİLİK DEĞERLERİNİN İHLALİ

1- . Özgürlüğün Kısıtlanması

2- . Şeref ve Haysiyetin İhlali

3- . Özel Alanın veya Gizlilik Alanının İhlali

§. 7. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK DOLAYISIYLA KİŞİLİĞİN İHLALİNDEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT

I- .. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

A- . UYGULANACAK HÜKÜMLER BAKIMINDAN

B- . TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ DOĞURAN ŞARTLAR BAKIMINDAN

II- . MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAKSIZ KAZANCIN İADESİ

§. 8. HAKSIZ FİİL DOLAYISIYLA KİŞİLİĞİN
İHLALİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN KAZANCIN İADESİ

I- .. GENEL OLARAK

II- . İADE TALEBİNİN YASAL DAYANAĞI

III- HAKSIZ KAZANCIN VEKALETSİZ İŞGÖRME
HÜKÜMLERİNE GÖRE İADESİ

A- . İADE TALEBİNİN ŞARTLARI

1- . Kişiliğin İhlali Yoluyla İşgörme

2- . Hukuka Aykırılık

3- . Kazanç Elde Edilmesi

4- . İlliyet Bağı

5- . Kusurun Bir Şart Olarak Aranıp Aranmaması

B- . İADE TALEBİNİN TARAFLARI

1- . Davacı

2- . Davalı

C- . İADE TALEBİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ

1- Brüt ve Net Kazancın Hesaplanması

2- Brüt Kazanca Faiz Eklenmesi

3- Brüt Kazançtan Masrafların Mahsup Edilmesi

D- . ZAMANAŞIMI

IV- HAKSIZ KAZANCIN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
HÜKÜMLERİNE GÖRE İADESİ

A- . İADE TALEBİNİN ŞARTLARI

1- . Kişiliğin Hukuka Aykırı Olarak İhlali

2- . Zenginleşme

3- . Fakirleşme

4- . İlliyet Bağı

B-.. İADE TALEBİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ

C- . VEKALETSİZ İŞGÖRME HÜKÜMLERİNE GÖRE İADE TALEBİYLE İLİŞKİSİ

V- . KİŞİLİĞİN İHLALİ YOLUYLA KAZANÇ ELDE
EDİLMESİ HALLERİ

A- . FİZİKSEL VE RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ

B- . SOSYAL KİŞİLİK DEĞERLERİNİN İHLALİ

1- . Özgürlüğün Kısıtlanması

2- . Şeref ve Haysiyetin İhlali

3- . Özel Alanın veya Gizlilik Alanının İhlali

4- . Kişilik Değerlerinin Üçüncü Kişilerce Kullanılması

§. 9.. SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞ DOLAYISIYLA KİŞİLİĞİN İHLALİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN KAZANCIN İADESİ

I-... İADE TALEBİNİN YASAL DAYANAĞI

II- . HAKSIZ FİİL DOLAYISIYLA KİŞİLİĞİN İHLALİ
SONUCUNDA ELDE EDİLEN KAZANCIN İADESİ TALEBİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

§. 10. HAKSIZ KAZANCIN İADESİ TALEBİNİN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ İLE İLİŞKİSİ

SONUÇ

KAYNAKÇA

 

Aynı Kategorideki Ürünler

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 161,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 23,75 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 153,9 ₺

İdare Hukuku...

 • 155,00 ₺

 • 116,25 ₺

Kriminoloji...

 • 69,00 ₺

 • 65,55 ₺

Artmirasçı Atama...

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 299,25 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺

Basın İş Kanunu...

 • 25,00 ₺

 • 18,75 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 18 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

İçeriden Kıyıdan Konuşmalar

 • 21,30 ₺

 • 17,04 ₺
book

Bir Delinin Güncesi

 • 19,00 ₺

 • 15,2 ₺
book

Oğullar Ve Rencide Ruhlar

 • 28,50 ₺

 • 24,23 ₺