• Turhan Kitap Evi

Kişiliğin İhlalinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İle Haksız Kazancın İadesi

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786053130574
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Eylül 2018
Sayfa Sayısı : XVII+414
ISBN : 978-605-313-057-4
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton
1219 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
55 ₺
49,5 ₺

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİLİĞİN İHLALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

§.1. KİŞİLİK VE KİŞİLİK HAKKI KAVRAMLARI İLE HUKUKEN KORUNAN KİŞİLİK DEĞERLERİ

I-... KİŞİLİK KAVRAMI

II- . KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI

A- . KAPSAM

B- . KİŞİLİK HAKKININ ÖZELLİKLERİ

III- HUKUKEN KORUNAN KİŞİLİK DEĞERLERİ

A-.. FİZİKSEL VE RUHSAL BÜTÜNLÜK

B- . SOSYAL KİŞİLİK DEĞERLERİ

1- . Kişisel ve Ekonomik Özgürlük

2- . Şeref ve Haysiyet

3- . Özel Alan ve Gizlilik Alanı

4- . Resim, İsim ve Ses

5- . Cinsel Bütünlük

IV- KİŞİLİK DEĞERLERİNİN MALVARLIĞI DEĞERLERİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

V-.. KİŞİLİK DEĞERLERİNİN KORUNMASI

A-.. GENEL OLARAK

B-.. KİŞİLİK DEĞERLERİNİN DOĞUMDAN ÖNCE
(PRENATAL) VE ÖLÜMDEN SONRA (POSTMORTAL)
KORUNMASI

1-.. Kişilik Değerlerinin Doğumdan Önce (Prenatal) Korunması

2- . Kişilik Değerlerinin Ölümden Sonra (Postmortal) Korunması

§. 2. KİŞİLİĞİN İHLALİ

I- .. KİŞİLİĞİN İHLALİ KAVRAMI

A- . FİZİKSEL VE RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ

B- . SOSYAL KİŞİLİK DEĞERLERİNİN İHLALİ

II- . İHLALİN HUKUKA AYKIRILIĞI

A-.. KURAL: KİŞİLİĞİN İHLALİ HUKUKA
AYKIRI NİTELİK TAŞIR

B-.. İSTİSNA: BİR HUKUKA UYGUNLUK
SEBEBİNİN BULUNMASI

1-.. Zarar Görenin Rızası

2- . Üstün Nitelikte Özel Yarar

3- . Üstün Nitelikte Kamu Yararı

4- . Kanunun Verdiği Bir Yetkinin Kullanılması

5- . Haklı Savunma

6- . Zorunluluk Hali

7- . Kişinin Kendi Hakkını Bizzat Koruması

§. 3. KİŞİLİĞİN İHLALİNİN HUKUKİ SONUÇLARI

I- .. GENEL OLARAK

II-.. KİŞİLİĞİN İHLALİ HALİNDE BAŞVURULABİLECEK
HUKUKİ YOLLAR

A- . SALDIRININ ÖNLENMESİ

B-.. SALDIRIYA SON VERİLMESİ

C-.. SALDIRININ HUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİ

D- . DÜZELTMENİN VE KARARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE BİLDİRİLMESİ VEYA YAYIMLANMASI

E- . CEVAP VE DÜZELTME HAKKI

F- .. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

G- . HAKSIZ KAZANCIN İADESİ

 

İKİNCİ BÖLÜM

MADDİ TAZMİNAT

§. 4. HAKSIZ FİİL DOLAYISIYLA KİŞİLİĞİN İHLALİNDEN
DOĞAN MADDİ TAZMİNAT

I- .. GENEL OLARAK

II- . MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN YASAL DAYANAĞI

III- MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN ŞARTLARI

A- . KİŞİLİĞİN HUKUKA AYKIRI OLARAK İHLALİ

B- . MADDİ ZARAR

1-.. Zarar Kavramı

a-.. Klasik Maddi Zarar Kavramı

b- . Genişletilmiş Maddi Zarar Kavramı

2- . Kişiliğin İhlalinden Doğan Maddi Zararlar

a- . Genel Olarak

b- . Kişiye Verilen Zarar

aa- Tedavi Giderleri

bb- Kazanç Kaybı ve Çalışma Gücünün Azalmasından veya Yitirilmesinden Doğan Kayıplar

cc- Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar

dd- Diğer Zararlar

C- . İLLİYET BAĞI

D- . KUSUR

IV- MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ

A- . MADDİ TAZMİNATIN AMACI

B- . MADDİ TAZMİNATIN ÖDENME ŞEKLİ

1- . Aynen Tazmin

2- . Nakden Tazmin

C- . ZARARIN VE MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ
BELİRLENMESİ

1- . Zararın Belirlenmesi

2- . Maddi Tazminat Miktarının Belirlenmesi

a- . Genel Olarak

b-.. Maddi Tazminat Miktarının Belirlenmesinde
Dikkate Alınacak Hususlar

aa- Zarar Verenin Hafif Kusuru

bb- Zarar Görenin Rızası

cc- Zarar Görenin Kusuru

dd- Tazminatın Ödenmesi Halinde Zarar Verenin
Yoksulluğa Düşecek Olması

ee- Takdiri İndirim Sebepleri

c- . Maddi Tazminata Uygulanacak Faiz

D- . MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA GEÇİCİ ÖDEME

E- . ZAMANAŞIMI

V-.. UYGULAMADA SIKLIKLA MADDİ TAZMİNAT
TALEBİNE KONU OLAN KİŞİLİK İHLALLERİ

A- . FİZİKSEL VE RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ

1- . Bedensel Zarar

2- . Ölüm

B-.. SOSYAL KİŞİLİK DEĞERLERİNİN İHLALİ

1- . Özgürlüğün Kısıtlanması

2-.. Şeref ve Haysiyetin İhlali

3- . Özel Alanın veya Gizlilik Alanının İhlali

§. 5. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK DOLAYISIYLA KİŞİLİĞİN İHLALİNDEN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT

I- .. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

A- . UYGULANACAK HÜKÜMLER BAKIMINDAN

B- . TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ DOĞURAN ŞARTLAR BAKIMINDAN

1- . Kişiliğin Hukuka Aykırı Olarak İhlali

2-.. Sözleşmenin İhlali

3-.. Kusur Sorumluluğu veya Yardımcı Kişilerin
Fiillerinden Sorumluluk

II- . MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MANEVİ TAZMİNAT

§. 6. HAKSIZ FİİL DOLAYISIYLA KİŞİLİĞİN İHLALİNDEN
DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT

I- .. GENEL OLARAK

II- . MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN YASAL DAYANAĞI

III- MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN ŞARTLARI

A- . KİŞİLİĞİN HUKUKA AYKIRI OLARAK İHLALİ

1- . Genel Olarak

2- . Kanunda Özel Olarak Düzenlenen Kişilik Hakkı İhlalleri

a- . Ad Üzerindeki Kişilik Hakkının İhlali

b-.. Nişanın Bozulması Sebebiyle Kişilik Hakkının İhlali

c-.. Evlenmenin Butlanı ve Boşanmada Kişilik Hakkı İhlali

d- . Bedensel Bütünlüğün İhlali

e-.. Ağır Bedensel Zarar ve Ölüm Halinde Zarar Görenin ve
Ölenin Yakınlarının Kişilik Hakkının İhlali

B- . MANEVİ ZARAR

1- . Manevi Zararın Hukuki Niteliği Hakkında İleri Sürülen Görüşler

a- . Subjektif Görüş

b- . Objektif Görüş

c- . Karma Görüş

2- . Manevi Zararın Hukuki Niteliği Hakkında İleri Sürülen
Görüşlerin Değerlendirilmesi

C- . İLLİYET BAĞI

D- . KUSUR

IV- MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ

A- . MANEVİ TAZMİNATIN AMACI

1- . Cezalandırma Görüşü

2- . Tatmin Görüşü

3- . Önleme ve Caydırma Görüşü

4- . Telafi Görüşü

5- . Denkleştirme Görüşü

6- . Maddi Tazminatı Tamamlayıcı Denkleştirme Görüşü

7- . Görüşlerin Değerlendirilmesi

B- . MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ YOLLARI

1- . Manevi Tazminatın Para Olarak Belirlenmesi

2- . Manevi Zararın Para Ödenmesi Dışında Giderim Yolları

a-.. Düzeltmenin ve Kararın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi veya Yayımlanması

b-.. Kişiliğe Saldırı Teşkil Eden Eylemin Mahkemece Kınanması ve Kınama Kararının Yayımlanması

c-.. Sembolik Bir Miktar Para Ödenmesine Hükmedilmesi

d- . Cevap ve Düzeltme Hakkının Kullanılması

C-.. MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARININ BELİRLENMESİ

1-.. Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesinde Dikkate
Alınacak Hususlar

2-.. Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesinde
Uygulanacak Yöntemler

D- . MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA GEÇİCİ ÖDEME

E- . MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN DEVRİ VE
MİRASÇILARA İNTİKALİ

F- .. ZAMANAŞIMI

V- . UYGULAMADA SIKLIKLA MANEVİ TAZMİNAT
TALEBİNE KONU OLAN KİŞİLİK İHLALLERİ

A- . FİZİKSEL VE RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ

1- . Bedensel Zarar

2- . Ölüm

3- . Ölümle Sonuçlanan Bedensel Zarar

B- . SOSYAL KİŞİLİK DEĞERLERİNİN İHLALİ

1- . Özgürlüğün Kısıtlanması

2- . Şeref ve Haysiyetin İhlali

3- . Özel Alanın veya Gizlilik Alanının İhlali

§. 7. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK DOLAYISIYLA KİŞİLİĞİN İHLALİNDEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT

I- .. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

A- . UYGULANACAK HÜKÜMLER BAKIMINDAN

B- . TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ DOĞURAN ŞARTLAR BAKIMINDAN

II- . MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAKSIZ KAZANCIN İADESİ

§. 8. HAKSIZ FİİL DOLAYISIYLA KİŞİLİĞİN
İHLALİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN KAZANCIN İADESİ

I- .. GENEL OLARAK

II- . İADE TALEBİNİN YASAL DAYANAĞI

III- HAKSIZ KAZANCIN VEKALETSİZ İŞGÖRME
HÜKÜMLERİNE GÖRE İADESİ

A- . İADE TALEBİNİN ŞARTLARI

1- . Kişiliğin İhlali Yoluyla İşgörme

2- . Hukuka Aykırılık

3- . Kazanç Elde Edilmesi

4- . İlliyet Bağı

5- . Kusurun Bir Şart Olarak Aranıp Aranmaması

B- . İADE TALEBİNİN TARAFLARI

1- . Davacı

2- . Davalı

C- . İADE TALEBİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ

1- Brüt ve Net Kazancın Hesaplanması

2- Brüt Kazanca Faiz Eklenmesi

3- Brüt Kazançtan Masrafların Mahsup Edilmesi

D- . ZAMANAŞIMI

IV- HAKSIZ KAZANCIN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
HÜKÜMLERİNE GÖRE İADESİ

A- . İADE TALEBİNİN ŞARTLARI

1- . Kişiliğin Hukuka Aykırı Olarak İhlali

2- . Zenginleşme

3- . Fakirleşme

4- . İlliyet Bağı

B-.. İADE TALEBİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ

C- . VEKALETSİZ İŞGÖRME HÜKÜMLERİNE GÖRE İADE TALEBİYLE İLİŞKİSİ

V- . KİŞİLİĞİN İHLALİ YOLUYLA KAZANÇ ELDE
EDİLMESİ HALLERİ

A- . FİZİKSEL VE RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ

B- . SOSYAL KİŞİLİK DEĞERLERİNİN İHLALİ

1- . Özgürlüğün Kısıtlanması

2- . Şeref ve Haysiyetin İhlali

3- . Özel Alanın veya Gizlilik Alanının İhlali

4- . Kişilik Değerlerinin Üçüncü Kişilerce Kullanılması

§. 9.. SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞ DOLAYISIYLA KİŞİLİĞİN İHLALİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN KAZANCIN İADESİ

I-... İADE TALEBİNİN YASAL DAYANAĞI

II- . HAKSIZ FİİL DOLAYISIYLA KİŞİLİĞİN İHLALİ
SONUCUNDA ELDE EDİLEN KAZANCIN İADESİ TALEBİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

§. 10. HAKSIZ KAZANCIN İADESİ TALEBİNİN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ İLE İLİŞKİSİ

SONUÇ

KAYNAKÇA

 

Aynı Kategorideki Ürünler

VERGİ HUKUKU...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

Hukuka Giriş...

 • 70,00 ₺

 • 65,1 ₺

Miras Hukuku...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Eşya Hukuku...

 • 120 ₺

 • 102 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 69,50 ₺

 • 62,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

İş Hukuku...

 • 169,50 ₺

 • 152,55 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 89,50 ₺

 • 80,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler