• Turhan Kitap Evi

MEDENİ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786050611991
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Eylül 2020
Sayfa Sayısı : 274
ISBN : 978-605-06119-9-1
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
100 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya
39,74 ₺
31,79 ₺

•ÖNSÖZ•

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerinin pratiğe dökülmesi, konuların iyi anlaşılabilmesi ve bilgilerin kalıcı olması açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle meslek yaşantım boyunca tüm öğrencilerime hep, meslek derslerine ilişkin konulara çalışırken daima şema çizmelerini, pratik çalışma kitaplarından yararlanmalarını, bu mümkün olmazsa, en azından hayali olaylar yaratmalarını önermişimdir.

Bu önemi nedeniyle bundan otuz iki yıl önce, henüz genç bir doçent iken 1988 yılında “Medeni Hukuk Pratik Çalışmalar” kitabını yayımladım. Bu kitapta Medeni Kanunumuzun başlangıç hükümleri, kişiler, aile, miras, eşya hukuku ile borçlar hukuku genel hükümler ile borçlar hukuku özel hükümler konularını içeren konuları işledim. Bunu yaparken, o yıllarda öğretim üyeliği görevim yanında yeni başladığım avukatlık mesleğimde birçoğu bana intikal eden somut yaşanmış olaylara; öğrencilerin uyuşmazlıkları çözme alışkanlığını sağlamak üzere cevapları verilen sorular yanında, bizzat kendilerinin cevaplarını araştıracağı sorulara yer verdim. Kitaba olan yoğun ilgi nedeniyle her yıl yeni basısını yaptım. Zaman içinde kitapta ayrıca bana intikal eden dosyalara verdiğim bilirkişi raporlarına ve ayrıca ilginç olan mahkeme kararlarına da yer vermeyi yararlı gördüm. Bu sayede öğrencilerin bilirkişi raporları ve ilginç mahkeme kararları ile, uyuşmazlıkların hukuksal açıdan nasıl çözüme kavuşturulacağı yönünde deneyim sahibi olmalarını amaçladım.

Kitabın zaman içinde kapsamı genişledi. Hukuk Fakültesi’nin birinci ya da daha üst sınıflarına gelen öğrencilerin, geride bıraktığı sınıflarda okutulan derslere ilişkin pratiklere ilgi göstermeyip, bulundukları sınıfla sınırlı pratik çalışmalara ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, önce Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Miras Hukuku ile ilgili pratik çalışma kitaplarını daha kapsamlı hale getirerek yayımladım.  

Aynı gerekçelerle bu kitabımla da Hukuk Fakültesi birinci sınıflarında okutulan Medeni Hukukun “Başlangıç Hükümleri, Kişiler ve Aile Hukuku” konuları ile sınırlı olmak üzere, daha kapsamlı hale getirdiğim bu kitabı yayımlamaya karar verdim.

Bu kararım yönünde, Medeni Hukuk Pratik Çalışmalar kitabımın son 18.basısında geniş olarak yer verdiğim, uzun yıllardan beri Aile Hukuku derslerini veren Dr. Öğretim Üyesi Kumru Kılıçoğlu Yılmaz’dan bu kitabı hazırlamasını istedim. Korona Virüs salgını süresince uygulanan kısıtlamaların sağladığı zamandan yararlanarak bu çalışmaları yaptı. Sözünü ettiğim, kitabımda yer almayan, yeni cevapları verilen sorular ile cevaplandırılacak sorular ile, bilirkişi raporları ile Yargıtay Kararlarını araştırıp, gözden geçirerek gerekli olanları kitaba ekleyip, yayıma hazır hale getirdi.

Kitap iki kısımdan oluşmaktadır.

Birinci kısım “Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku” ile ilgili olup, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ‘’cevapları veriler sorular”, ikinci bölümde ise “cevaplandırılacak sorular” yer almıştır.

İkinci kısım “Aile Hukuku” ile ilgili olup, beş bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde “cevapları verilen sorular”; ikinci bölümde “cevaplandırılacak sorular”; üçüncü bölümde “mahkeme kararları ve bunların tahlili”, dördüncü bölümde “bilirkişi raporları”; son bölüm olan beşinci bölümde ise Aile Hukukunda, özellikle mal rejimleriyle ilgili önemli “Yargıtay Kararları” yer almıştır.

Kitabın basımında düzeltmeleri yapan Av. Abdülnasır Keskin’e; dizgileri gerçekleştiren Aysun Bakır’a ve Turhan Kitabevi’nin diğer çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Kitabın ilgilenenlere yararlı olmasını diliyoruz.

Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu

Dr. Öğr. Üy. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz

 

 

•BİRİNCİ KISIM•

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ-KİŞİLER HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM / CEVAPLARI VERİLEN SORULAR

İyi niyet (Taşınır Bir Malın Mülkiyetinin İyi niyetle Kazanılması)       

Taşınır Mülkiyetinin  Kazanılması        

Hukuksal İşlem Ehliyeti           

Şekle Aykırılığı İleri Sürmenin Dürüstlük Kurallarına Aykırılığı 

Dernek Üyeliğinden İhraç        

Ergin Kılınma (Kazaî Rüşt) - Hukuksal İşlem ve Haksız Fiil Ehliyeti     

Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuksal İşlem Ehliyeti -

Hukuksal İşlem Ehliyeti           

Haksız Fiil Ehliyeti      

Soybağı (Nesep)-         

Kişilik Haklarının Basın Yoluyla Saldırılara Karşı Korunması - 

Kişilik Haklarının Basın Yoluyla Saldırılara Karşı Korunması - 

Kişilik Hakkının İhlali-Kamu Yararı Hukuka Uygunluk Nedeni 

Gaiplik 

Dernek Üyesi Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Olabilir mi?      

Vakıf Kurulma Şekilleri           

İKİNCİ BÖLÜM / CEVAPLANDIRILACAK SORULAR

•İKİNCİ KISIM•

AİLE HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM / CEVAPLARI VERİLEN SORULAR

Nişanın Bozulması       

Aile Konutu Üzerinde Tasarruf İşlemi  

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi        

Zina-Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma    

Nişanlanma-Evlilik Dışı Çocuk 

Terk Nedeniyle Boşanma         

İsteğe Dayanan Kısıtlama         

Boşanma Davacısında Davacının Akıl Zayıflığı 

Evlilik Dışı Çocuk       

Kısıtlanan Kişinin Yaptığı İşlemin İptali           

Edinilmiş Mallar ve Rejimin Tasfiyesi  

Evlilik Dışı Çocuklar    

Velayet Verilen Ananın Ölümünde Çocuğa Vasi Atanması        

Evlat Edinme   

Nişanın Bozulması-Aile Konutunda Tasarrufun  Diğer Eşin Rızası

Edinilmiş Mallar          

Çocuk Adına Velinin İşlemleri-Kayyım Atanması         

Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma Pek Kötü Davranış

Nedeniyle Boşanma -Kiralık Anne-Evlat Edinme-

Hapis Nedeniyle Kısıtlama       

Edinilmiş Mallar –Zina-Terk    

Edinilmiş Mallar-Haysiyetsiz Hayat Sürme       

Zina Nedeniyle Boşanma-Aile Konutu Üzerine İpotek

Eşlerin Paylı Mülkiyeti –Edinilmiş Mallar        

Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma –Katkı-Katılma Alacağı         

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi -      

Test Sınavı       

İKİNCİ BÖLÜM / CEVAPLANDIRILACAK PROBLEMLER

Gaiplik 

Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali   

Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali   

Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali   

Nişanın Bozulması Halinde Hediyelerin 

Nişanın Bozulması-Hediyelerin Geri Verilmesi – Tazminat Davası        

Terk veya Zina Nedenleriyle Boşanma  

Yerleşim Yeri-Taşınırın Mülkiyetinin Kazanılması-

Hukuksal İşlem Ehliyeti           

Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma-Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali 128

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Kısıtlama Basın Yoluyla Kişilik

Hakkının İhlali 

Akıl Hastalığı Nedeniyle Kısıtlama Kişilik Hakkının İhlali        

Adın Korunması-Özel Yaşamın Roman Haline Getirilmesi        

Soybağı- Soybağının Hakim Hükmüyle Düzeltilmesi

Zina Nedeniyle Boşanma         

Nişanlanma Ehliyeti-Evlilik Dışı Çocuk-  Evlenmenin Yanılma

Nedeniyle İptali           

Sahibinin Rızası İle Taşınırda Zilyetlik-Kısıtlı Kişinin Evlenmesi-

Evliliğin Yanılma Nedeniyle İptali- Kısıtlının Malını Bağışlaması         

Yerleşim Yeri Yasal Temsilcinin İzni Olmadan Evlenme-

Evlilik Dışı Çocuk       

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / MAHKEME KARARLARI VE

KARAR İNCELENMESİ

Evlâtlık Sözleşmesinin İptali -  

Evlilik Kaydının İptali ve Terkini     

Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlâlinde  Mahkeme

Kararının Yayımı         

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / BİLİRKİŞİ RAPORLARI

Davacı vekili 9.8.1990 tarihli dilekçesinde özetle:         

I. Görev           

BEŞİNCİ BÖLÜM / ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu 1953/8E. 1953/7 K. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2010/8-231 E., 2010/255 K.       

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2009/873 E., 2009/2621 K.  

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/2-432 E., 2008/444 K.       

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2009/2061 E., 2009/3690 K. 

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2009/3513 E., 2010/238 K.  

Şirkette Oy Kullanma Hakkının Diğer Eşin Rızasına Bağlanması          

(Katılma Alacağında Zamanaşımı)       

 

 

 

Aynı Kategorideki Ürünler

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 106,4 ₺

Ceza Hukuku...

 • 92,00 ₺

 • 87,4 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 161,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 23,75 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 153,9 ₺

İdare Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 127,5 ₺

Kriminoloji...

 • 69,00 ₺

 • 65,55 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 37,5 ₺

Artmirasçı Atama...

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 299,25 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺

Basın İş Kanunu...

 • 25,00 ₺

 • 18,75 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 18 ₺