• Turhan Kitap Evi

Miras Hukuku

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786057052742
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Eylül 2021
Sayfa Sayısı : 470
ISBN : 978-605-70527-4-2
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
389 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
95 ₺
80,75 ₺

İÇİNDEKİLER

 

§ 1.      MİRAS HUKUKUNUN KONUSU, İŞLEVLERİ VE MİRAS
HUKUKU İLE İLGİLİ SİSTEMLER         

I.          MİRAS HUKUKUNUN KONUSU        

A.         Genel Olarak 

B.         Miras Sadece Gerçek Kişilerin Ölümünde Söz Konusu Olur

C.         Miras Ancak Ölüm veya Ölüme Benzer Hallerde  Söz Konusu Olabilir       

D.        Miras Hukukunun Konusunu Miras Yolu ile İntikale Elverişli Haklar Oluşturur      

1.         İntikale Elverişli Olmayan Ayni Haklar         

2.         Manevi Tazminat Alacakları 

3.         Alacak Hakları ve Borçlar      

4.         Fikri Mülkiyet Hakları Miras Yolu ile İntikal Ederler Dijital Miras    

5.         Şahsa Bağlı Bazı Haklar Miras Yolu ile İntikal Edebilir         

6.         Zilyetlik Miras Yolu ile İntikal Eder    

E.         Miras Hukukunun Konusunu Mirasbırakanın Ölüm Anında Mevcut Özel Hukuk İlişkileri Oluşturur – Ölüm edeni ile Doğan Haklar Buraya Girmez          

II.         MİRAS HUKUKUNUN İŞLEVLERİ      

A.         Mirasbırakanın Yararları Bakımından          

B.         Mirasçıların Yararları Bakımından    

C.         Mirasbırakan ve Mirasçıların Alacaklılarının Yararları Bakımından 

1.         Mirasbırakanın Alacaklılarının Yararları Bakımından          

2.         Mirasçının Alacaklılarının Yararları Bakımından      

D.        Devletin Yararı Bakımından  

III.        MİRAS HUKUKU İLE İLGİLİ SİSTEMLER        

A.         Mirası Reddeden Sistem       

B.         Mirası Kabul Eden Sistem      

1.         Mirasçıyı Mirasbırakanın Tayin Etmesi Görüşü (Ferdiyetçi Görüş)  

2.         Mirasın Aileye Kalması Görüşü (Aileyi Koruma Görüşü)      

3.         Toplumu Koruma Görüşü (Kolektivist-Sosyalist Görüş ve Devletin Mirasçılığı)     

C.         Kıta Avrupası Hukuk Sistemlerinde  

D.        Türk Hukuk Sistemi   

§ 2.      MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI   

I.          YAZILI KAYNAKLAR   

A.         Kanunlar        

1.         Türk Kanun-u Medenisinden Önce   

2.         Türk Kanun-u Medenisinden Sonra  

a.         Anayasa         

b.         Medeni Kanun           

aa.       743 Sayılı Eski Türk Kanun-u Medenisi (04.10.1926 – 23.11.1990 Dönemi)          

bb.       3678 Sayılı Yasa (23.11.1990 – 01.01.2002 Dönemi)           

cc.       4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (01.01.2002’den İtibaren)           

dd.       4722 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun       

c.         Fikri Mülkiyet ile İlgili Kanunlar        

d.         5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu           

e.         5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun     

f.          Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu     

g.         Borçlar Kanunu          

B.         İçtihadı Birleştirme Kararları

C.         Tüzükler         

D.        Yönetmelikler

II.         YAZILI OLMAYAN KAYNAKLAR        

§ 3.      MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 

I.          MİRASBIRAKAN (MURİS)     

II.         MİRASÇI        

A.         Yasal Mirasçı – İradi Mirasçı 

B.         Tek Mirasçı – Birden Fazla Mirasçı   

C.         Külli Halef Olan Mirasçı – Cüz’i Halef Olan Mirasçı  

D.        Kesin Mirasçı – Nakil ile Yükümlü Mirasçı    

E.         Saklı Payı Olan Mirasçı – Saklı Payı Olmayan Mirasçı          

III.        DERECE – ZÜMRE SİSTEMİ   

A.         Genel Olarak 

B.         Derece Sistemine Hakim Olan İlkeler

1.         Yakın Derece Varken Uzak Derece Mirasçı Olamaz 

2.         Aynı Derecede Yakın Mirasçı Uzak Derecede Mirasçıyı Engeller    

3.         Birden Fazla Derecenin Aynı Anda Mirasçılığı Söz Konusu Değildir

4.         Kök İçerisinde Halefiyet İlkesi           

IV.       ÖLÜME BAĞLI TASARRUF    

İKİNCİ BÖLÜM

MİRASÇILAR  

Birinci Ayırım / YASAL MİRASÇILAR  

§ 4.      YASAL MİRASÇILIĞIN DAYANAKLARI 

I.          KAN BAĞI      

II.         EVLİLİK BAĞI  

A.         Evliliğin İptali Davasında       

B.         Boşanma Davasında  

1.         MK md. 181/II’nin Uygulanmasının Koşulları           

a.         Bir boşanma davasının açılmış olması         

b.         Dava devam ederken eşlerden birinin ölmesi          

c.         Davalının boşanma davasına kusuru ile sebebiyet vermiş olması   

d.         Ölen eşin mirasçılarının veya mirasçılarından birinin davaya devam etmesi         

2.         Hüküm ve Sonuçları  

C.         Yabancı Mahkemeler Tarafından Verilen Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi      

III.        EVLATLIK BAĞI          

IV.       UYRUKLUK (TABİYET) BAĞI  

A.         Yasal veya Ölüme Bağlı Tasarrufa Dayanan Mirasçının Bulunmaması       

B.         Devletin Ölenin Borçlarından Sorumluluğu  

C.         Devletin Mirası Reddedememesi     

§ 5.      YASAL MİRASÇILIĞIN ENGELLENMESİ          

I.          MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA   

II.         MİRASTAN YOKSUNLUK      

§ 6.      KAN BAĞINA DAYANAN MİRASÇILAR          

I.          KAN BAĞINA DAYANAN MİRASÇILIKTA DERECE (ZÜMRE) SİSTEMİ         

II.         MİRASÇI DERECELERİ (ZÜMRELERİ)

A.         Eski Türk Kanun-u Medenisine Göre Mirasçılar      

1.         3678 Sayılı Kanun'la Yapılan Değişiklikten Önce      

a.         Birinci Zümre 

aa.       Sahih Nesepli Füruğ   

bb.       Nesebi Gayri Sahih Füruğ      

b.         İkinci Zümre   

c.         Üçüncü Zümre           

d.         Dördüncü Zümrenin Durumu (Eski TKM md. 442)   

2.         3678 Sayılı Kanun'la Yapılan Değişiklikten Sonra     

B.         Yeni Türk Medeni Kanunu’na Göre Mirasçılar        

1.         Birinci Derecedeki Mirasçılar

a.         Birinci derecedeki  mirasçılar

b.         Evlilik dışı çocuk         

2.         İkinci Derecedeki Mirasçılar 

3.         Üçüncü Derecedeki Mirasçılar         

§ 7.      SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI          

I.          GENEL OLARAK         

II.         YABANCI HUKUKLARDA       

A.         İsviçre Hukukunda     

B.         Avusturya Hukukunda           

C.         Alman Hukukunda     

III.        TÜRK HUKUKUNDA  

A.         Eski Türk Kanun-u Medenisine Göre Mirasçılar      

1.         3678 Sayılı Kanun'la Yapılan Değişiklikten Önce      

a.         Mirastan mülkiyet alan eş     

b.         Mirastan intifa alan eş          

aa.       İrada Tahvil    

bb.       Diğer Mirasçıların Teminat Talepleri

c.         Sağ kalan eşin birlikte mirasçı olduğu zümrelere göre mirasçılığı  

aa.       Eş ve Birinci Zümre    

bb.       Eş ve İkinci Zümre     

cc.       Eş ve Üçüncü Zümre  

dd.       Sağ Kalan Eş ve Dördüncü Zümre     

ee.       Sağ Kalan Eşin Miras Hakkı ve Mal Rejimleri

2.         3678 Sayılı Kanun'la Yapılan Değişiklikten Sonra     

a.         Eş ve birinci zümre    

b.         Eş ve ikinci zümre      

c.         Eş ve ölenin büyük ana-babası         

B.         Yeni TMK’nda Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı      

1.         Sağ Kalan Eşin Miras Payı      

2.         Sağ Kalan Eşin Mirasçılığının Koşulları         

3.         Mal Rejiminin Mirasçılığa Etkisi       

4.         Sağ Kalan Eşin Miras Derecelerine Göre Miras Payı

a.         Sağ Kalan Eş ve Birinci Derece Mirasçılar    

b.         Sağ Kalan Eş ve İkinci Derece Mirasçılar      

c.         Sağ Kalan Eş ve Üçüncü Derece Mirasçılar  

İkinci Ayırım / ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

§ 8.      KAVRAM, ANLAMLARI, SAĞLARARASI HUKUKSAL İŞLEMLERDEN FARKLARI          

II.         ANLAMLARI  

A.         Ehliyet bakımından    

B.         Alt türlerinin bulunup bulunmaması bakımından    

C.         İşlemin hukuksal niteliği bakımından.          

D.        Dönülebilme (rücu) bakımından.      

III.        SAĞLARARASI HUKUKSAL İŞLEMLERDEN FARKLARI          

A.         Hüküm ve Sonuçlarını Doğurdukları An Yönünden  

B.         Tabi Oldukları Hükümler Yönünden  

C.         Hukuksal İşlem Ehliyeti Yönünden    

D.        Geçersizliğin Yaptırımı Yönünden     

E.         Yorum Yönünden       

F.         Temsilin Geçerli Olup Olmaması Yönünden 

G.        Şekle Bağlılık İlkesi Yönünden           

H.        Tasarruf Özgürlüğü Yönünden          

§ 9.      ÖLÜMDEN SONRA ETKİLİ OLAN SAĞLARARASI HUKUKSAL İŞLEMLER VE ÖLÜME BAĞLI HUKUKSAL İŞLEMLER       

§ 10.    ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR      

I.          VASİYETNAME          

A.         Hukuksal Niteliği       

B.         Ehliyet

1.         Ayırt Etme Gücü        

2.         Yaş     

3.         Vasiyet ve Miras Sözleşmesi Arasında  Ehliyet Bakımından Farklar

a.         Yaş Bakımından         

b.         Kısıtlı Olup Olmama Bakımından      

C.         Türleri

1.         Resmi Vasiyetname   

a.         Genel Olarak 

b.         Resmi Memur (Vasiyetnameye Resmiyet Verecek Makam)

c.         Tanıklar          

d.         Resmi Vasiyetnamenin Düzenlenme Şekli   

aa.       Okuma Yazma Bilen Vasiyetçinin Resmi Vasiyetnamesi      

bb.       Mirasbırakan Tarafından Okunmaksızın ve İmzalanmaksızın Düzenleme  

2.         El Yazısı Vasiyetname

a.         Genel Olarak 

b          Koşulları         

aa.       El Yazısı Vasiyet Adi Yazılı Geçerlilik Koşuluna Tabidir.        

bb.       Tarih  

cc.       Vasiyetnamenin Düzenlendiği Yer    

dd.       İmza   

3.         Sözlü Vasiyet  

a.         Koşulları         

aa.       Vasiyetçinin Olağanüstü Bir Hal İçinde Bulunması   

bb.       Diğer Vasiyet Türlerinden Birine Başvurma Olanağının Bulunmaması       

cc.       Vasiyetçinin Son Arzularını İki Tanığa Anlatması     

dd.       Tanıkların Sözlü Vasiyeti Yazıya Dökmeleri veya Mahkemeye Başvurarak Yazıya Döktürmeleri   

ee.       Kişinin İçinde Bulunduğu Olağanüstü Durumdan Sağ Kurtulamamış Olması         

b)         Sözlü Vasiyetin Teslim Edileceği veya Anlatılacağı Makam 

D.        Vasiyetten Dönme     

1.         Yeni Bir Vasiyetname ile Vasiyetten Dönme

2.         Yok Etme ile   

3.         Sonraki Tasarruflar ile          

a.         Sonraki Ölüme Bağlı Tasarruf ile Vasiyetten Dönme

b.         Sonraki Sağlararası Tasarruf ile Vasiyetnameden Dönme   

II.         MİRAS SÖZLEŞMESİ  

A.         Hukuksal Niteliği       

B.         Şekli   

C.         Ehliyet

D.        Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması   

1.         Sözleşme veya Vasiyetname ile Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması          

a.         Sözleşme ile (Tarafların Anlaşması ile)        

b.         Vasiyetname ile         

c.         Sözleşmeden Dönme 

E.         Miras Sözleşmesinin Kendiliğinden Son Bulması (Mirasbırakandan Önce Ölüm)  

F.         Evliliğin Son Bulması 

§ 11.    MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR    

I.          KOŞULLAR VE YÜKLEMELER 

A.         Koşullar          

B.         Yüklemeler    

II.         BELİRLİ MAL BIRAKMA VE MİRASÇI ATAMA          

A.         Belirli Mal Bırakma   

B.         Mirasçı Atama

C.         Belirli Mal Bırakma ve Mirasçı Atama Arasındaki Farklar   

III.        YEDEK MİRASÇI ATAMA VE ARTMİRASÇI ATAMA 

A.         Yedek Mirasçı Atama

B.         Artmirasçı Atama      

1.         Birinci Aşama 

2.         İkinci Aşama   

IV.       VAKIF 

V.        MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ (OLUMSUZ MİRAS SÖZLEŞMESİ)       

A.         Hukuksal Niteliği       

B.         Tarafları         

C.         Mirastan Feragat Sözleşmesinin Kapsamı    

D.        Amacı 

E.         Hüküm ve Sonuçları  

1.         Feragat Eden Mirasçı Bakımından Sonuçları

2.         Tereke Alacaklıları Bakımından Sonuçları    

F.         Feragatin Hükümden Düşmesi         

1.         Lehine feragat edilen kişinin mirasçılığına engel bir halin doğması

2.         En yakın ortak kökün altsoyunun mirasçılığına engel bir halin doğması    

VI.       VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATAMA      

A.         Konuluş Amacı          

B.         Hukuksal Niteliği       

C.         Atanması        

D.        Görev ve Yetkileri      

E.         Görevin Sona Ermesi 

F.         Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetlenmesi

G.        Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Sorumluluğu  

VII.      MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA   

A.         Genel Olarak 

B.         Şekli   

C.         Türleri

1.         Cezai Çıkarma (Cezai Iskat)   

a.         Sebepleri        

aa.       Mirasbırakan veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlenmesi  

bb.       Ailevi görevlerin ağır bir şekilde ihlal edilmesi         

b.         Hüküm ve Sonuçları  

aa.       Mirasbırakan Bakımından Sonuçları 

bb.       Mirasçılıktan Çıkarılan Bakımından Sonuçları          

cc.       Mirasçılıktan Çıkarılanın Altsoyu Bakımından Sonuçları      

dd.       Alacaklılar ve İflas İdaresinin Tenkis Davası 

2.         Koruma Amacıyla (Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle) Mirasçılıktan Çıkarma          

a.         Amacı ve Cezalandırma Amacına Yönelik Mirasçılıktan Çıkarmadan Farkları        

b.         Koşulları         

c.         Koruma Amacıyla Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptali         

§ 12.    ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU   

I.          GENEL OLARAK         

II.         ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TÜRLERİNE GÖRE YORUMU       

A.         Vasiyetnamenin Yorumu       

B.         Miras Sözleşmesinin Yorumu

III.        İLKELER          

A.         Ölüme Bağlı Tasarrufun Metni         

B.         Metin Dışındaki Kanıtlar       

C.         Favor Testamenti Kuralı        

§ 13.    ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ        

I.          GENEL OLARAK         

II.         İPTAL SEBEPLERİ       

A.         Genel İptal Sebepleri 

1.         TMK md. 557’deki Sebepler  

a.         Ehliyetsizlik    

b.         Yanılma (Hata), Aldatma (Hile) ve Korkutma (Tehdit)         

c.         Hukuka, Ahlaka Aykırılık       

d.         Şekle Aykırılık

2.         Borçlar Kanunu’na Göre İptal Sebepleri       

B.         Özel İptal Sebebi        

C.         İptal Davası Hakkı ve Süresi  

1.         İptal Davası Hakkı      

2.         İptal Davası Süresi     

III.        ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİ DAVASI İLE TENKİS DAVASI ARASINDAKİ FARKLAR

§ 14.    TASARRUF ORANI VE SAKLI PAY       

I.          TASARRUF ORANI     

II.         SAKLI PAY (MAHFUZ HİSSE) 

A.         Eski Türk Kanun-u Medenisi Döneminde Saklı Paylar         

1.         Altsoy 

2.         Ana ve Baba   

3.         Kardeşler       

4.         Sağ Kalan Eş   

a.         Sağ Kalan Eş ve Birinci Zümre

b.         Sağ Kalan Eş ve İkinci Zümre 

B.         Yeni Medeni Kanun’un Sistemine Göre Saklı Paylar

1.         Altsoy 

2.         Ana-Baba       

3          Kardeşler       

a.         10.05.2007 tarihine kadarki ölümlerde        

b.         10.05.2007 tarihinden sonraki ölümlerde.  

4.         Sağ Kalan Eş   

§ 15.    TENKİSE TABİ TASARRUFLAR- TENKİS DAVASI         

I.          ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR          

II.         SAĞLARARASI TENKİSE TABİ TASARRUFLAR          

A.         Mirasçının Feragati Karşılığında Ödenen İvaz          

B.         Denkleştirmeye Tabi Olmamak Üzere Mirasçıya Yapılan Kazandırmalar   

C.         Mirasbırakanın miras haklarının tasfiyesi amacıyla
yaptığı kazandırmalar

D.        Bağışlamalar 

1.         Dönme Hakkı Saklı Tutulan Bağışlamalar    

2.         Mirasbırakanın Ölümünden Önce Son Bir Yıl İçinde
Yaptığı Bağışlamalar 

3.         Mirasbırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Açık Olan Kazandırmalar     

E.         Hayat Sigortaları       

F.         Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri

III.        TENKİSTE SIRA          

A.         Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi      

B.         Sağlararası Tasarrufların Tenkisi      

C.         Kamu Tüzel Kişileri, Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıflara Yapılan Tasarrufların Tenkisi     

IV.       SAĞLARARASI TASARRUFLARIN TENKİSİ İLE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ ARASINDAKİ FARKLAR       

A.         Terekeye Eklenecek Tasarruflar Yönünden  

B.         Tenkisin Sırası Yönünden       

V.        TASARRUF ORANI VE TENKİS ALACAĞININ HESAPLANMASI        

A.         Genel Olarak 

B.         Terekenin Aktifinden İndirilmesi Gereken Değerler
(Pasif Tereke)

1.         Mirasbırakanın Borçları        

2.         Cenaze Giderleri        

3.         Terekenin Mühürlenmesi ve Yazımı Giderleri         

4.         Mirasbırakan ile Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri        

5.         Sağ Kalan Eşin Katkı ve Katılma Alacağı       

a.         Katkı Alacağı  

b.         Katılma Alacağı         

C.         Terekeye Eklenecek Değerler

D.        Örnekler        

VI.       TENKİS DAVASININ NİTELİĞİ

VII.      TENKİS DAVASININ TARAFLARI       

A.         Davacı

1.         Saklı Paylı Mirasçı      

2.         Saklı Paylı Mirasçının Alacaklıları     

B.         Davalı 

VIII.     SORUMLULUĞUN KAPSAMI

IX.        TENKİS DAVASINDA SÜRELER         

A.         Bir ve On Yıllık Hak Düşürücü Süreler          

B.         Tenkis Def’i (Daimî Def’i Hakkı)        

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM      

MİRASIN GEÇMESİ    

§ 16.    MİRASIN AÇILMASI    

I.          ÖLÜM

II.         GAİPLİK          

§ 17.    MİRASIN AÇILMASININ SONUÇLARI  254

I.          TEREKE MALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BAKIMINDAN

II.         MİRASIN AÇILMA YERİ VE YETKİLİ MAHKEMEYİ
TAYİN BAKIMINDAN 

III.        MİRASÇILIK BAKIMINDAN   

A.         Sağ Olmak      

B.         Mirasta Hak Ehliyeti  

C.         Mirastan Yoksun Olmamak  

1.         Genel Olarak 

2.         Mirastan Yoksunluk Sebepleri          

a.         Mirasbırakanı öldürme veya öldürmeye teşebbüs etme     

aa.       Kasten öldürme veya öldürmeye teşebbüs etme    

bb.       Hukuka aykırı olarak öldürme veya öldürmeye teşebbüs etme      

b.         Mirasbırakanı sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirme           

c)         Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini sağlama ve engelleme     

d.         Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu ortadan kaldırma veya bozma          

3.         Mirastan Yoksunluğun Hüküm ve Sonuçları

4.         Mirastan Yoksunluk ile Mirasçılıktan Çıkarma
Arasındaki Farklar     

§ 18.    TEREKE İLE İLGİLİ KORUMA ÖNLEMLERİ      

I.          GENEL OLARAK         

II.         DEFTER TUTMA         

IV.       TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ

V.        VASİYETNAME İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

A.         Vasiyetnameyi Bulanın Teslim Yükümlülüğü

B.         Vasiyetnamenin Açılması      

VI.       MİRASÇILIK BELGESİ 

A.         Mirasçılık Belgesinin Verilmesi        

B.         Mirasçılık Belgesinin İptali    

§ 19.    MİRASIN KAZANILMASI         

I.          GENEL OLARAK         

II.         KENDİLİĞİNDEN İNTİKAL İLKESİ       

§ 20.    MİRASÇILARIN KARARI          

I.          MİRASIN REDDİ         

A.         Açık Ret          

1.         Hukuki Niteliği           

2.         Şekli   

3.         Ret Hakkına Sahip Kişiler      

4.         Süresi 

5.         Reddin Hüküm ve Sonuçları  

a.         Reddeden Mirasçı Bakımından        

b.         En Yakın Mirasçılar Tarafından Mirasın Reddi         

aa.       Sağ Kalan Eş Yoksa     

bb.       Sağ kalan eş varsa:    

cc.       Yukarıdaki açıklamalarımızı, daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak için, bir şema ile gösterelim.    

c.         Reddeden Mirasçının Alacaklıları Bakımından        

aa.       Alacaklıların Reddin İptalini Talep Edebilmeleri      

bb.       Reddin İptali Davasının Koşulları      

cc.       Reddin İptali Davasının Hüküm ve Sonuçları

d.         Mirasbırakanın Alacaklıları Bakımından      

aa.       Reddeden Mirasçının Alacaklılara Karşı Sorumluluğu         

bb.       TMK md. 618’in Uygulanma Koşulları          

cc.       TMK md. 618’in Hüküm ve Sonuçları

6.         Ret Hakkının Düşmesi

B.         Reddetmiş Sayılma (Zımni, Hükmi Ret - Ret Karinesi)         

II.         TEREKENİN DEFTERİNİN TUTULMASI VE TUTULAN
DEFTER GEREĞİNCE KABULÜ

A.         Defter Tutma 

1.         Hukuksal Niteliği ve Usulü     

2.         Koruma Amacına Yönelik Defter Tutmadan Farkları

3.         Sonuçları        

B.         Tutulan Defter Gereğince Kabul       

III.        RESMİ TASFİYE          

A.         Mirasçıların Talebi ile

B.         Mirasbırakanın Alacaklılarının Talebi ile      

C.         Resmi Tasfiyenin Usulü (TMK md. 634 vd.)  

§ 21.    HAKLARIN VE BORÇLARIN İNTİKALİ  

I.          HAKLARIN İNTİKALİ  

II.         BORÇLARIN İNTİKALİ

§ 22.    MİRAS ORTAKLIĞI     

I.          KAVRAM VE TANIM 

II.         MİRAS ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ

III.        ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDEN PAYLI MÜLKİYETE GEÇİŞ        

IV.       ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE MİRASÇILARIN HAK VE YETKİLERİ        

V.        MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI

A.         Hukuksal Niteliği       

B.         Tarafları         

C.         Hüküm ve Sonuçları  

D.        Zamanaşımı   

VI.       MİRAS PAYI ÜZERİNDE SÖZLEŞMELER       

VII.      TEREKE TEMSİLCİSİ   

VIII.     MİRAS PAYININ HACZİ         

IX.        PAYLAŞMAYA KAYYIMIN KATILMASI         

a.         Miras açılmış olmalıdır.        

b.         Mirasçıdan alacaklı olan bir kişi bulunmalıdır.         

aa.       Mirasçının payını devralmış olan bir  alacaklı olabilir.        

bb.       Mirasçının miras hissesini haczettirmiş olan alacaklı olabilir.         

cc.       Mirasçıya karşı borç ödemeden aciz (ödeme güçsüzlüğü) belgesi almış alacaklı olabilir. 

c.         Sulh Hukuk Mahkemesi’ne kayyım atanması için başvurulmuş olmalıdır. 

§ 23.    MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ

§ 24.    MİRAS ORTAKLIĞININ PAYLAŞMA İLE SONA ERMESİ          

I.          PAYLAŞMA İLE SONA ERME 

II.         PAYLAŞMA KAVRAMI VE TANIMI   

A.         Kavram          

B.         Tanımı

III.        PAYLAŞMANIN HUKUKSAL NİTELİĞİ

A.         Tereke Borçlarının Paylaşılması       

B.         Terekedeki Hakların Paylaşılması     

IV.       PAYLAŞMANIN ÖNEMİ        

V.        PAYLAŞMA İLE İLGİLİ GENEL İLKELER          

A.         Bilgi Verme İlkesi       

B.         Oybirliği İlkesi

C.         Paylaşmada Eşitlik İlkesi        

D.        Paylaşma Serbestisi İlkesi     

1.         Serbestlik İlkesi          

2.         Serbestlik İlkesinin İstisnaları

a.         Kanundan Doğan Sınırlamalar         

b.         Mahkeme Kararından Doğan Sınırlamalar  

c.         Mirasbırakanın İradesinden Doğan Sınırlamalar     

aa.       Paylaşma Zamanını Tayin Bakımından         

bb.       Paylaşmanın Şeklini Tayin Bakımından        

d.         Mirasçıların Anlaşmasından Doğan Sınırlamalar     

VI.       PAYLAŞMANIN TÜRLERİ      

A.         Paylaşma Kararının Kaynağı Bakımından     

B.         Paylaşmanın Kapsamı Bakımından   

1.         Tam Paylaşma

2.         Kısmî Paylaşma          

a.         Genel Olarak 

b.         Kısmî Paylaşmanın Türleri    

aa.       Objektif Kısmî Paylaşma       

bb.       Sübjektif Kısmî Paylaşma      

cc.       Karma Kısmî Paylaşma          

VII.      PAYLAŞMANIN AŞAMALARI

A.         Genel Olarak 

B.         Paylaşmaya Hazırlık Aşaması

1.         Payların Oluşturulması          

2.         Payların Özgülenmesi

3.         Payların Oluşturulması ve Özgülenmesinde Özel Durumlar

a.         Değerinde Önemli Bir Azalma Olmaksızın Bölünemeyen Mallar    

b.         Bütünlük Oluşturan Eşya       

c.         Aile Belgeleri ile Özel Anı Değeri Olan Eşya 

d.         Aile Konutu ve Ev Eşyası        

aa.       Hükmün Amacı          

bb.       Hükmün Uygulanma Koşulları          

cc.       Sonuçları        

dd.       Yetkili- Görevli Mahkeme     

§ 25.    MİRAS PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ VE KURULMASI      

I.          KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ve TARİHÇE       

A.         Karşılaştırmalı Hukuk

1.         Fransız Hukuku’nda   

2.         Alman Hukuku’nda    

3.         Avusturya Hukuku’nda          

B.         Tarihçe           

1.         Resmi Mercilere Geniş Yetkiler Tanıyan Kantonlar  

a.         Schaffhausen Kantonu          

b.         Solothurn Kantonu    

c.         Appenzell A. Rh Kantonu       

d.         Thurgau Kantonu:      

e.         Baselland ve Luzern Kantonları        

f.          St. Gallen Kantonu     

g.         Taksimde Daha Geniş Serbesti Tanıyan Kantonlar   

2.         Kanton Hukuklarında Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Yetkisi 

3.         İsviçre Medenî Kanunu’na Geçiş      

II.         MİRAS PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ KAVRAMI -TANIMI -
TÜRLERİ - HUKUKSAL NİTELİĞİ VE BENZERLERİNDEN FARKI         

A.         Kavram-Tanım           

1.         Kavram          

2.         Tanım 

B.         Miras Paylaşma Sözleşmesinin Türleri         

1.         Elden Paylaşma         

2.         Yazılı Paylaşma Sözleşmesi   

3.         Elden Paylaşma ile Yazılı Paylaşma Sözleşmesinin Karşılaştırılması

C.         Miras Paylaşma Sözleşmesinin Hukuksal Niteliği    

D.        Miras Paylaşma Sözleşmesinin Benzer Bazı Kurumlarla Karşılaştırılması   

1.         Paylaşma Sözleşmesi – Payların Özgülenmesi Sözleşmesi   

2.         Paylaşma Sözleşmesi - Miras Payının Devri Sözleşmesi       

III.        MİRAS PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI  

A.         Paylaşma Sözleşmesinin Tarafları    

1.         Mirasçılar      

2.         Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi     

3.         Resmî Merciler          

B.         Paylaşma Sözleşmesinde Oybirliği İlkesi      

C.         Terekenin Tamamen veya Kısmen Paylaşılması İradesinin Varlığı  

D.        Miras Paylaşma Sözleşmesinin Şekli 

1.         Yazılı Paylaşma          

a.         Şeklin Amacı  

b.         Şeklin Türü     

c.         Şeklin Gerçekleşmesi

2.         Elden Paylaşma         

a.         Şekli   

b.         Terekedeki Mal ve Hakka Göre Elden Paylaşmanın Gerçekleşmesi

§ 26.    PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI          

I.          PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN BORÇ DOĞURUCU- AYNÎ ETKİSİ      

A.         Elden Paylaşmada     

B.         Yazılı Paylaşmada      

II.         MİRAS PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN TEREKE BORÇLARINA ETKİSİ

III.        PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN MİRAS ORTAKLIĞINA ETKİSİ

IV.       MİRASÇILARIN PAYLAŞILAN PAYLAR NEDENİYLE SORUMLULUĞU          

A.         Sözleşmeyi İfa Sorumluluğu  

B.         Sözleşmenin İfasından Sonra Paylaşılan Paylardan
Sorumluluk    

1.         Sorumlulukla İlgili Hükmün Uygulanma Alanı          

2.         Mirasçıların Sorumluluklarının Kapsamı                    

3.         Mirasçıların Birbirlerine Karşı Sorumluluk Halleri    

a.         Zapta Karşı Tekeffülden Doğan Sorumluluk 

b.         Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Sorumluluk 

c.         Alacağın Temlikinden Doğan Sorumluluk     

aa.       Alacağın Varlığından ve Borçlunun Ödeme Gücünden Sorumluluk 

bb.       Alacağı Devir Alana Karşı Kanunî İpotekten Sorumluluk      

d.         Sorumlulukta Zamanaşımı    

§ 27.    PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 

I.          PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNDE GENEL SONA ERME NEDENLERİ     

II.         PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ

A.         Geçersizlik Kavramı ve Uygulanacak Hükümler       

B.         İrade Bozukluğu Halleri        

1.         Genel Olarak 

2.         Yanılma          

3.         Aldatma         

4.         Korkutma       

C.         Ehliyetsizlik    

D.        Şekle Aykırılık

1.         Genel Olarak Şekle Aykırılık  

2.         Miras Paylaşma Sözleşmesinde Şekle Aykırılık        

E.         Muvazaa        

III.        PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI

§ 28.    MİRASTA DENKLEŞTİRME     

I.          HUKUKSAL NİTELİĞİ  

II.         KOŞULLARI    

III.        DENKLEŞTİRME İLE TENKİS ARASINDAKİ FARKLAR

IV.       İSPATI

V.        HÜKÜM ve SONUÇLARI       

VI.       DENKLEŞTİRME DEĞERİNİN HESAPLANMASI         

BİBLİYOGRAFYA         

 

 

 

 

Aynı Kategorideki Ürünler

VERGİ HUKUKU...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

Hukuka Giriş...

 • 70,00 ₺

 • 65,1 ₺

Miras Hukuku...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Eşya Hukuku...

 • 120 ₺

 • 102 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 69,50 ₺

 • 62,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 89,50 ₺

 • 80,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Katkı Katılma Alacağı

 • 165 ₺

 • 140,25 ₺
book

İdari Yargı Mevzuatı

 • 125 ₺

 • 106,25 ₺
book

Arabuluculuk Sözleşmeleri

 • 89,90 ₺

 • 76,42 ₺