• Turhan Kitap Evi

TEKNOLOJİ TRANSFER SÖZLEŞMELERİ VE REKABET HUKUKU UYGULAMALARI

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786050611977
Yazarı : GÜLMELAHAT DOĞAN
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ağustos 2020
Sayfa Sayısı : 300
ISBN : 978-605-06119-7-7
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
405 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya
49 ₺
41,65 ₺

İÇİNDEKİLER

 

 

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

 

BÖLÜM

BİLİM, TEKNOLOJİ VE

TEKNOLOJİ TRANSFERİ KAVRAMLARI

 

1.1       BİLİM VE TEKNOLOJİ KAVRAMI

1.2       TEKNOLOJİ TRANSFERİ KAVRAMI

1.3       TEKNOLOJİ TRANSFERİNİN KONUSU VE AMACI

1.4       FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1.4.1.   Fikri Mülkiyet Kavramı

1.4.2.   Fikri Mülkiyet Haklarının Kapsamı

1.4.3.   Fikri Mülkiyet Hakkı ve Eşya Hukukundaki

Mülkiyet Kavramı Arasındaki Farkların Değerlendirilmesi

1.4.4.   Fikri Mülkiyet Haklarının Türleri

1.4.4.1.            Sınai Mülkiyet Hakları

1.4.4.1.1.         Patent ve Faydalı Model

1.4.4.1.2.         Tasarım

1.4.4.1.3.         Entegre Devre Topografyası

1.4.4.1.4.         Islahçı Hakkı

1.4.4.2.            Fikri Haklar

1.4.4.2.1.         Yazılım Hakkı

1.4.5. Know-How

1.4.6. Sınai Mülkiyet Haklarında Tescilin Hukuki Niteliği ve Sonuçları

1.4.7. Fikri Mülkiyet Haklarının Rekabet Hukuku ile İlişkisi

 

BÖLÜM II

TEKNOLOJİ TRANSFER SÖZLEŞMESİNİN

TANIMI, KONUSU, TÜRLERİ, HUKUKİ NİTELİĞİ,

ŞEKLİ VE KAPSAMI

 

2.1.      TEKNOLOJİ TRANSFER SÖZLEŞMESİNİN

TANIMI VE KONUSU

2.2.      TEKNOLOJİ TRANSFER SÖZLEŞMESİNİN

TÜRLERİ

2.2.1.   Patent Lisans Sözleşmeleri

2.2.2.   Know-How Sözleşmeleri

2.2.3.   Yazılım Lisanslama Sözleşmeleri

2.3.      TEKNOLOJİ TRANSFER SÖZLEŞMESİNİN

HUKUKİ NİTELİĞİ

2.3.1.   Teknoloji Transfer Sözleşmelerinden Doğan Hakkın

Nisbiliği ve Borçlandırıcı İşlem Olma Niteliği

2.3.2.   Teknoloji Transfer Sözleşmelerinin İsimsiz Sözleşme Olması

2.3.3.   Tam İki Tarafa Borç Yükleyen İvazlı Sözleşme Olması

2.3.4.   Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşme Olması

2.4.      TEKNOLOJİ TRANSFER SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

2.5.      TRANSFER BEDELİ

2.5.1.   Sabit Lisans Bedeli Belirlenmesi

2.5.2.   Lisans Bedelinin Nispi Yöntem ile Hesaplanması

2.5.3.   Lisans Bedelinin Karma Yöntem ile Hesaplanması

2.6.      TRANSFER EDİLEN TEKNOLOJİNİN

GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

2.7.      GARANTİ (WARRANTIES)

2.8.      GİZLİLİK HÜKÜMLERİ  83

2.9.      ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

2.10.    SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 

BÖLÜM III

TEKNOLOJİ TRANSFER SÖZLEŞMESİNDE

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1.      TRANSFER EDENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.1.   Sözleşme Konusu Hakları Kullandırma ve

Teknik Bilgi Verme Yükümlülüğü

3.1.2.   Lisansa Konu Hakkın Kullanımının Devamlılığını

Sağlama Yükümlülüğü

3.1.3.   Sözleşme Konusu Haklardan Vazgeçmeme Yükümlülüğü

3.1.4.   Teknik Gelişme ve İyileştirmeleri Bildirme Yükümlülüğü

3.1.5.   Lisansa Konu Hakkın Varlığını Garanti Yükümlülüğü

3.1.6.   Yan Yükümlülükler

3.2.      TRANSFER ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.2.1.   Transfer Bedelinin Ödenmesi Yükümlülüğü

3.2.2.   Kullanma Yükümlülüğü

3.2.3.   Hesap Verme Yükümlülüğü

3.2.4.   Teknik Gelişmeler ve İyileştirmelerden Lisans Vereni

Haberdar Etme Yükümlülüğü

3.2.5.   Lisansa Konu Hakka Tecavüzleri Lisans Verene Bildirme ve

Dava Açma Yükümlülüğü

3.2.6.   Reklam Yapma Yükümlülüğü

3.2.7.   Sır Saklama Yükümlülüğü

3.2.8.   Lisansa Konu Hakkın Hükümsüzlüğünün İleri Sürülmemesi

(Sadakat / Saldırmazlık Yükümlülüğü)

3.2.9.   Yan Yükümlülükler

 

BÖLÜM IV

TEKNOLOJİ TRANSFER SÖZLEŞMESİNİN

SONA ERMESİ

 

4.1.      TEKNOLOJİ TRANSFER SÖZLEŞMESİNİN

SONA ERME SEBEPLERİ

4.1.1.   Sözleşmenin Amacının Gerçekleşmesi veya Sözleşmedeki

Sürenin Dolması

4.1.2.   İfanın İmkansız Hale Gelmesi

4.1.2.1.            Başlangıçtaki İfa İmkansızlığı

4.1.2.2.            Sonraki İfa İmkansızlığı

4.1.3.   Aşırı İfa Güçlüğü

4.1.4.   Fikri ve Sınai Hakların Hükümsüzlüğü

4.1.5.   Temerrüt

4.1.6.   Sözleşmenin Taraflarından Birinin Ölmesi veya İflas Etmesi

4.1.7.   Sözleşmenin Feshi

4.1.7.1.            Olağan Fesih

4.1.7.2.            Olağanüstü Fesih

4.1.8.   Sözleşmeden Dönme

 

BÖLÜM V

TEKNOLOJİ TRANSFER SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN

REKABET HUKUK UYGULAMALARI

 

5.1.      TEKNOLOJİ TRANSFER SÖZLEŞMELERİNİN

REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA OLARAK

İNCELENMESİ

5.2.      TEKNOLOJİ TRANSFER SÖZLEŞMELERİ VE MUAFİYET

5.3.      2008/2 SAYILI MUAFİYET TEBLİĞİ’NİN KAPSAMI

5.3.1.   İki Teşebbüs Arasındaki Anlaşmalar

5.3.2.   Üretime Yönelik Anlaşmalar

5.3.3.   Fason Üretim Anlaşmaları

5.3.4.   Tebliğ’de Belirtilen Fikri Mülkiyet Haklarının

Lisansa Konu Olması

5.3.5.   Süre

5.3.6.   Tebliğin Sağladığı Muafiyet Koruması ve

Öngörülen Pazar Payı Eşikleri

5.4.      TEKNOLOJİ TRANSFER SÖZLEŞMELERİNİN

ETKİLEDİĞİ PAZARLAR

5.4.1.   İlgili Pazar Tanımı

5.4.2.   Ürün Pazarı

5.4.3.   Teknoloji Pazarı

5.4.4.   Coğrafi Pazar

5.5.      ANLAŞMANIN YAPILDIĞI SIRADA RAKİP OLAN VE OLMAYAN TEŞEBBÜSLER ARASINDA AYRIM

5.6.      GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA

REKABET SINIRLAMALARI

5.6.1.   Rakip Teşebbüsler Arasındaki Anlaşmalar İçin Öngörülen

Açık Rekabet Sınırlamaları

5.6.1.1.     Fiyat Sınırlamaları

5.6.1.2.     Üretim ve Satış Miktarı Sınırlamaları

5.6.1.3.      Pazar ve Müşterilerin Paylaşımı

5.6.1.4.      Lisans Alanın Kendi Teknolojisini Kullanmasının

ve Tarafların Ar-Ge Faaliyetlerinin Sınırlanması

5.6.2.   Rakip Olmayan Teşebbüsler Arasındaki Anlaşmalar İçin

Öngörülen Açık Rekabet Sınırlamaları

5.6.2.1.      Fiyat Tespiti

5.6.2.2.      Lisans Alan İçin Getirilen Pasif Satış Sınırlamaları

5.7.      GRUP MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYAN SINIRLAMALARIN İNCELENMESİ

5.7.1.   Geriye Münhasır Lisans Verme ve Devir Yükümlülüğü

5.7.2.   Lisansı Verilen Hakkın Geçerliliğine İtiraz Etmeme

Yükümlülüğü

5.7.3.   Rakip Olmayanlar Açısından Lisans Alanın Kendi Teknolojisinin

Kullanımını ve Ar-Ge Faaliyetlerini Sınırlayan Düzenlemeler

5.8.      GRUP MUAFİYETİNİN GERİ ALINMASI YA DA

UYGULANMAMASI

5.9.      REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

56. MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMENİN

GEÇERSİZLİĞİ

5.10.    MUAFİYET TEBLİĞİ’NİN KAPSAMI DIŞINDA KALAN ANLAŞMALARA RKHK'NIN 4. VE 5. MADDELERİ KAPSAMINDA BİREYSEL MUAFİYET DEĞERLENDİRMESİNİN UYGULANMASI

5.10.1. Genel Prensipler ve Değerlendirmede

Dikkate Alınacak Hususlar

5.10.2. Rekabeti Sınırlayıcı Nitelikteki Lisans Anlaşmalarının

Olumsuz ve Olumlu Etkileri

5.10.2.1.          Olumsuz Etkileri

5.10.2.2.          Olumlu Etkileri

5.11.    KANUN’UN 4. VE 5. MADDELERİNİN UYGULANACAĞI TEBLİĞ KAPSAMI DIŞINDA KALAN LİSANS ANLAŞMALARINDAKİ BAZI SINIRLAMALAR

5.11.1. Lisans Bedeline İlişkin Uygulama

5.11.2. Münhasır Lisans Halleri

5.11.3. Satış Sınırlamaları

5.11.4. Miktar Sınırlamaları

5.11.5. Kullanım Alanı Sınırlamaları

5.11.6. Serbest Olmayan Kullanım Sınırlamaları

5.11.7. Bağlama ve Birlikte Satış

5.11.8. Rekabet Etmeme Yükümlülükleri

5.12.    UZLAŞMA VE HAK İDDİASINDA BULUNMAMA ANLAŞMALARINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

5.13.    TEKNOLOJİ HAVUZLARI

5.13.1. Teknoloji Havuzları Kavramı

5.13.2. Havuzdaki Teknolojilerin Niteliği ve

Havuzun Genel Değerlendirmesi

5.13.3. Havuza İlişkin İşlemlerdeki Sınırlayıcı Kayıtlar

5.13.4. Teknoloji Havuzlarının Yönetimi

 

SONUÇ

KAYNAKÇA

REKABET KURULU KARARLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MAHKEME VE KOMİSYON KARARLARI

KURUM/KURULUŞ YAYINLARI

AB MEVZUATI

 

 

 

 

Aynı Kategorideki Ürünler

VERGİ HUKUKU...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

Hukuka Giriş...

 • 70,00 ₺

 • 65,1 ₺

Miras Hukuku...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Eşya Hukuku...

 • 120 ₺

 • 102 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 69,50 ₺

 • 62,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 89,50 ₺

 • 80,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Katkı Katılma Alacağı

 • 165 ₺

 • 140,25 ₺
book

İdari Yargı Mevzuatı

 • 125 ₺

 • 106,25 ₺
book

Arabuluculuk Sözleşmeleri

 • 89,90 ₺

 • 76,42 ₺