• Turhan Kitap Evi

Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789750242601
Yayın Evi : Seçkin Yayıncılık
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 3.Baskı-Nisan,2017
Sayfa Sayısı : 1616
ISBN : 978-975-02-4260-1
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Ciltli
696 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
245,00 ₺

Kitapta incelenen konular arasında ayrıca; organ nakli, kürtaj, cinsiyet değiştirme, kök hücre çalışmaları, embriyo aktarımları, gen çalışmaları, GDO'lu ürünler ve ilaçlar, bilimsel deney ve denemeler, protez ve estetik tıbbi girişimler ve bunlardan doğan hukuki ve cezai sorumluluk, ilaç araştırmaları ve ilaçların kullanılmasından doğan sorumluluk, ilaç üreticisi ve eczacıların sorumlulukları, doktorlar ve diğer sağlık mesleği mensuplarıyla ilgili suç tipleri ve bunlardan dolayı cezai sorumlulukları, yetkisiz kişilerin tıbbi müdahalelerinden doğan cezai sorumlulukları, doktorlar ile özel hastaneler ve devletin tıbbi girişimlerden doğan maddi ve manevi zararlar nedeniyle tazminat sorumlulukları gibi konular yer almaktadır.

İnceleme konularıyla ilgili olarak kitapta, konularına göre tasnif edilmiş şekilde güncel Yargıtay hukuk ve ceza daireleri kararları ile Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir.

Birinci basıdan sonra sağlık mevzuatında, 6514, 6428 vb. Kanunlarla önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler özellikle 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nu etkilemiştir. Ayrıca bazı yönetmelikler de değiştirilmiştir.

Üçüncü basıda, konuyla ilgili kanun ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler nedeniyle bazı bölümler yeniden yazılmış, yeni bölümler eklenmiş sonraki yayınlar gözden geçirilmiş ve yeni Yargıtay ve Danıştay içtihatlarına yer verilmiştir." (Arka Kapak Yazısı)

Kitabın bölüm başlıkları:

TIBBİ MÜDAHALE KAVRAMI, MÜDAHALE ŞARTLARI, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER VE TIBBİ HATALAR

 • Temel Kavramlar
 • Ülkemizde Tıbbi Hizmetlerin Organizasyon Biçimi
 • Hekim – Hasta İlişkisinde Hak Ve Yükümlülükler
 • Hukuka Uygun Tıbbi Müdahalenin Şartları
 • Tıbbi Hatalar Nedeniyle Sorumluluk
 • Tıbbi Kusurun Tespiti Ve Bilirkişilik
 • Bazı Tıbbi Yardım Ve Müdahalelerin İncelenmesi

CEZA HUKUKU AÇISINDAN TIBBİ EYLEMLERİN NİTELİĞİ KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI SORUŞTURMA USULÜ

 • Tıbbi Eylemlerin Hukuki Niteliği Ve Hukuka Uygunluk Nedenleri
 • Tıbbi Eylemlerin Soruşturma Ve Kovuşturma Usulü

TIBBİ GİRİŞİMLER NEDENİYLE İŞLENMESİ SÖZ KONUSU OLAN SUÇLAR

 • Kasten Adam Öldürme Ve Yaralama Suçları
 • İhmali Davranışla Kasten Öldürme Suçu
 • İhmali Davranışla Kasten Yaralama Suçu
 • Taksirli Suçlarla İlgili Genel Esaslar
 • Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu
 • Taksirle Yaralama Suçu
 • İnsan Üzerinde Deney Yapma Suçu (M.90)
 • Organ Ve Doku Ticareti Suçu (M. 91-93)
 • Çocuk Düşürtme Suçu
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
 • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu
 • Kişisel Verileri Ele Geçirme, Verme Ve Yayma Suçları

DOKTORLAR VE DİĞER SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN CEZAİ SORUMLULUKLARI

 • Sağlık Mesleği Mensubunun Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme Suçu (Tck M. 210/2)
 • İrtikap (Yiyicilik) Suçu (Tck. M. 250)
 • Rüşvet Suçu (Tck. M. 252-254)
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 • Suçu Bildirmeme Suçları (M. 279-280)
 • Genital Muayene Suçu
 • Hekim Olmayanın Tedavi Yapma Ve Yetkisiz Kişinin Sağlık Hizmeti Verme Suçları
 • Yetkisiz Diş Hekimliği Yapma Veya İşyeri Açma Eylemleri
 • Yetkisiz Kişilerin Sağlık Mesleği Unvanını Takınma Veya Tıbbi Girişimde Bulunma Suçları
 • Hekimin Ve Diş Hekimlerinin 1219 Sayılı Kanuna Aykırılık Kabahatleri
 • Sağlık Mesleği Mensuplarının 1219 Sayılı Kanuna Aykırılık Kabahatleri

TIBBİ YARDIM VE MÜDAHALEDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK

 • Bağımsız Çalışan Doktorun Sorumluluğu
 • Özel Hastanelerin Sorumluluğu
 • Doktor Ve Hastanenin Hukuki Sorumluluğunun Şartları
 • İspat Yükü
 • Sorumluluk Nedenlerinin Yarışması
 • Zamanaşımı
 • Sağlık Hizmetleri Nedeniyle Devletin Sorumluluğu
 • Uzlaşma, Arabuluculuk Ve Sulh
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

HEKİM, SAĞLIK PERSONELİ, HASTANE VE DEVLETİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI

 • Yargıtay Kararları
 • Danıştay Kararları
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları

Aynı Kategorideki Ürünler