• Turhan Kitap Evi

Uluslararası Hukuk Dersleri 1

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789757425069
Yazarı : Hüseyin PAZARCI
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ocak 2021
Sayfa Sayısı : 290
ISBN : 978-975-7425-06-9
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
695 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
45,90 ₺
39,02 ₺

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ

KISALTMALAR

GİRİŞ:

Uluslararası Hukukun Temel Özellikleri

BİRİNCİ BAŞLIK

Uluslararası Hukukun Tanımı ve Terim Sorunu

I.   ULUSLARARASI HUKUKUN TANIMI

II.  ULUSLARARASI HUKUKTA TERİM SORUNU

I.   ULUSLARARASI HUKUKUN TANIMI

II.  ULUSLARARASI HUKUKTA TERİM SORUNU

İKİNCİ BAŞLIK

Uluslararası Hukukun Niteliği

I.   BİR HUKUK DÜZENİ OLARAK ULUSLARARASI HUKUKUN ÖZELLİKLERİ 

II. ULUSLARARASI HUKUKUN İÇ HUKUK DÜZENLERİNDEN FARKLARI        

III.ULUSLARARASI HUKUKUN ULUS-ÜSTÜ (SUPRANATIONAL) HUKUK DÜZENLERİNDEN FARKLARI  

IV.ULUSLARARASI HUKUKUN ULUSLARARASI AHLAK YA DA ULUSLARARASI GÖRGÜ KURALLARINDAN FARKLARI

ÜÇÜNCÜ BAŞLIK

Uluslararası Hukukun Dayanağı

I.   DOĞAL HUKUK GÖRÜŞÜ

II. İRADECİ GÖRÜŞ

1. Kendi Kendini Sınırlama (Auto-Limitation) Kuramı

2. Bileşik İrade (Vereinbarung) Kuramı

III.OBJEKTİVİST GÖRÜŞ

1. Normcu (Normativiste) Kuram

2. Toplum Bilimci (Sosyolojik) Kuram

IV.GENEL DEĞERLENDİRME

DÖRDÜNCÜ BAŞLIK

Uluslararası Hukuk ve Öteki Hukuk Düzenleri İlişkileri

I.   ULUSLARARASI HUKUK VE İÇ HUKUK İLİŞKİLERİ

A. Kuramsal Görüşler

a. İkici (Dualiste) Görüş

b. Tekçi (Moniste) Görüş

i.   Gerçekçi (Réaliste) Okul Görüşü

ii. Normcu (Normativiste) Okul Görüşü

B. Uygulanan Hukukun Değerlendirilmesi

C. Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku

1. Uluslararası Hukukun Türk Hukuk Sisteminde Doğrudan Etki Doğurması Sorunu

a. Anayasa Hükümleri

b. Türk Yargı Organları Kararları

2. Uluslararası Hukuk Kaynaklarının Türk Hukuk Sisteminde Değerleri Sorunu

a. Andlaşmaların Değeri

b. Yapılageliş Kurallarının ve Hukuk Genel İlkelerinin Değeri

II. ULUSLARARASI HUKUK VE AB HUKUK İLİŞKİLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Hukukun Tarihçesi

BİRİNCİ BAŞLIK

Uluslararası Hukukun Genel Gelişimi

I.   ULUSLARARASI HUKUK KURUM VE KURALLARININ DOĞMASI VE GELİŞMESİ

1. Antik Çağlar

2. Ortaçağ    

A. Avrupa ve Hıristiyanlık

B. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve İslâm

II. DAR VE TEKNİK ANLAMINDA ULUSLARARASI HUKUKUN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ          

1. "Avrupa Kamu Hukuku" Dönemi

A. 1815 Viyana Kongresi'ne Kadar

B. 1815 Viyana Kongresinden Sonra

2. Uluslararası Hukukun Evrensel Düzeyde Uygulanması

A. Milletler Cemiyeti ile Başlayan Dönem

B. Birleşmiş Milletler Dönemi

İKİNCİ BAŞLIK

Uluslararası Hukukun Osmanlılarda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Gelişimi

I.   OSMANLILAR DÖNEMİ

1. Osmanlılarda Genel Olarak Uluslararası Hukukun Yeri

A. Tanzimat Öncesi Dönem

B. Tanzimat ve Sonrası

2. Kapitülasyonlar

A. Osmanlı İmparatorluğu'nda Kapitülasyonların Gelişimi

a. Nedenleri

b. Veriliş Biçimi

c.  Çeşitli Dönemlerdeki Özellikleri

i)    Sınırlı Ayrıcalıklar Dönemi

ii) Geniş Kapsamlı Kapitülasyonlar Dönemi

iii)  Sürekli Kapitülasyonlar Dönemi ve Kapitülasyonların Sonu

B. Kapitülasyon Düzeninin Kapsamı

a. Yargısal Konularda Ayrıcalıklar

i)    Aynı Uyruktan Yabancılar Arasındaki Davada

ii)   Ayrı Uyruktan Yabancılar Arasındaki Davada

iii)  Osmanlı Uyruklular ile Yabancılar Arasındaki Davada

b. Ticarî ve Malî Konularda Ayrıcalıklar

c.  Yönetsel Konularda Ayrıcalıklar

II. KURTULUŞ SAVAŞI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ

1. Türk Dış Politikası ve Uluslararası Hukukun Yeri

A. Ulusal Mücadele Dönemi

B. Lozan Konferansı ve Andlaşmaları

C. Türkiye Cumhuriyeti’nin İlânından II. Dünya Savaşına Kadar Olan Dönem                            

Ç. II. Dünya Savaşından Bu Yana Geçen Dönem

2. Uluslararası Hukuk Konusunda Bilimsel Çalışmalar

İKİNCİ BÖLÜM 

Uluslararası Hukuk Kurallarının Oluşması ve Uluslararası Hukukun Kaynakları

İKİNCİ BAŞLIK

Andlaşmalar

I.   ANDLAŞMALARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

1. Andlaşmaların Tanımı

2. Terim Sorunu

3. Andlaşmaların Sınıflandırılması

A. Konularına Göre

B. Tarafların Sayısı ve Durumuna Göre

C. Hukuksal İşlevine Göre

Ç. Tarafların Uluslararası Kimliklerine Göre

II. ANDLAŞMALARIN YAPILIŞI

1. Andlaşma metninin oluşturulması ve resmilik kazanması

A. Andlaşma Yapmaya Yetkili Kişiler

a. Devlet Yetkilileri

b. Uluslararası Örgüt Yetkilileri

B. Andlaşmanın Görüşülmesi ve Metnin Yazılması

a. İkili Andlaşma Yöntemleri

b. Çok Taraflı Adlaşma Yöntemleri

i)    Uluslararası Konferans Çerçevesinde

ii)   Uluslararası Örgütler Çerçevesinde

C. Andlaşma Metninin Resmileşmesi

2. Andlaşmaların Bağlayıcı Güç Kazanması

A. Basit Usul ile Andlaşmaların Bağlayıcılık Kazanması

a. İmza                                                                                                                    

b. Andlaşmayı Oluşturan Belgelerin Değişimi

c.  Öteki Yöntemler

B. Onaylama, Kabul ya da Uygun Bulma Yoluyla Andlaşmaların Bağlayıcılık Kazanması     

a. Onaylama (ratification; Ratifikation)

c. Katılma Yoluyla Andlaşmaların Bağlayıcılık Kazanması

3. Andlaşmaların Hüküm Doğurması

A. Andlaşmaların Yürürlüğe Girmesi

a. Uluslararası Hukuk Bakımından

i)    Gerekli İşlemler

ii) Yürürlüğe Girme Koşulları ve Anı

iii) Andlaşmaların Geçici Olarak Uygulanması

b. İç Hukuk Bakımından

i)    Devletler Bakımından

ii) Uluslararası Örgütler Bakımından

B. Andlaşmaların Kayıt (Tescil) Ettirilmesi Sorunu

a. Milletler Cemiyeti Misakına Göre

b. Birleşmiş Milletler Andlaşmasına Göre

4. Andlaşmaların Yapılışında Türk Uygulaması

A. Bugüne Kadar Geçirilen Aşamalar

a. I. Meşrutiyete Kadar

b. I. Meşrutiyette

c.  II. Meşrutiyette

ç.  20 Ocak 1337 (1921) Teşkilatı Esasiye Kanunu

d. 1924 Anayasası

e. 1961 Anayasası ve İlgili Mevzuat

B. 1982 Anayasası ve Bakanlar Kurulu Yönetimi Dönemi

a. Andlaşma Metninin Oluşturulması ve Resmilik Kazanması Konusunda           

b. Andlaşmaların Bağlayıcı Nitelik Kazanmaları Konusunda

i)    Genel

ii) Uygun Bulma Yasası Gereken Andlaşmaların Bağlayıcılık Kazanması İşlemleri      

iii) Uygun Bulma Yasasına Gerek Olmayan Andlaşmaların Bağlayıcılık Kazanma İşlemleri       

c.  Andlaşmaların Yürürlüğe Girmesi Konusunda

i)    Uluslararası Açıdan

ii) İç Hukukumuz Açısından

C. Bugünkü Durum (Cumhurbaşkanlığı Yönetimi Dönemi)

a. İlgili Mevzuat

b. Andlaşma Görüşmeleri ve Andlaşmanın Resmilik Kazanması Konusunda Kurallar       

c.  Andlaşmaların Bağlayıcılık Kazanması Kuralları

d. Andlaşmaların Yürürlüğe Girmesi Konusunda Kurallar

III.  ANDLAŞMALARIN HUKUKSAL GEÇERLİLİĞİ

1. Andlaşmaların Geçerlilik Koşulları

A. Andlaşmanın Yasal Yetkililerce Yapılmış Olması

B. İrade Serbestliği

a. Yanılma ya da Hata 

b. Aldatma ya da Hile

c.  Temsilcinin Ayartılması

ç.  Temsilci Üzerinde Zor Kullanılması

d. Devlet Üzerinde Kuvvet Tehdidi ya da Kullanılması

C. Andlaşma Konusunun Meşrûluğu: Buyruk Kural (jus cogens) Sorunu 

2. Andlaşmaların Geçersiz Sayılma Yolları ve Etkileri

IV.ANDLAŞMALARIN HUKUKSAL ETKİLERİ VE UYGULANMALARI

1. Andlaşmaların Taraflar Arasındaki Etkileri ve Uygulanmaları

A. Genel İlkeler

a. Söze Bağlılık ya da Ahde Vefa İlkesi (Pacta sunt servanda)

b. Andlaşmaların İyi Niyetle Uygulanması İlkesi

c.  Andlaşmaların Geriye Yürümezliği İlkesi

B. Andlaşmaların Ülkesel Açıdan Etkileri

C. Andlaşmaların Bütünlüğü ve Çekince Sorunu

a. Genel                                                                                                                  

b. Çekincelerin Geçerlilik Koşulları

c.  Türk Uygulamasında Çekinceler

2. Andlaşmaların Üçüncü Kişiler Bakımından Etkileri

A. Andlaşmaların Üçüncü Kişilerin Rızası İle Etki Doğurması

a. Üçüncü Kişiler Bakımından Haklar Yaratan Andlaşmalar

i)    Üçüncü Kişiler İçin Haklar Yaratan Andlaşmalar ve Bunların Kabulü

ii) “En çok gözetilen ulus kaydı” İçeren Andlaşmalar

b. Üçüncü Kişiler Bakımından Yükümlülükler Doğuran Andlaşmalar

B. Andlaşmaların Üçüncü Kişiler Bakımından Rızaları Gerekmeden Etki Doğurması

3. Andlaşmaların Yorumu

A. Yorum Yetkisinin Kullanılması

a. Tarafların Ortak Yorumu

b. Uluslararası Yargı ya da Hakemlik Organlarınca Yorumu

c.  Uluslararası Örgütlerin Yorumu

B. Yorum Usulüne İlişkin Kurallar

a. Temel Yorum Kuralları

i)    İyi Niyet İlkesi

ii) Andlaşma Terimlerinin Olağan Anlamının Aranması İlkesi

iii) Andlaşmanın Bağlantılarının Gözönünde Tutulması İlkesi

iv) Andlaşmanın Konusuna ve Amacına Uygunluk İlkesi

v)   Etki Doğurma İlkesi

b. Tamamlayıcı Yorum Kuralları

i)    Andlaşmanın Hazırlık Çalışmaları

ii) Andlaşmanın Yapıldığı Koşullar

C. Kimi Yorum Teknikleri

a. Dar Yorum ve Geniş Yorum

b. Benzetme Yoluyla Yorum

c.  Aksiyle Kanıtlama Yoluyla Yorum

ç.  Anlamlı Yorum

d. Belirli Bir Tarafın Lehine Yorum

4. Andlaşmaların Çatışması

A. Çatışma Konusunda Hüküm İçeren Andlaşmalar

B. Çatışma Konusunda Herhangi Bir Hüküm İçermeyen Andlaşmalar

a. Tarafları Aynı Olan Andlaşmalar

b. Tarafları Değişik Olan Andlaşmalar

i)    Birbiri Ardından Yapılan ve Tarafları Kısmen Değişen Andlaşmalar           

ii) Yalnızca Bir Tarafın Aynı Olduğu Andlaşmalar

V. ANDLAŞMALARIN SONA ERMESİ, UYGULANMALARININ DURDURULMASI YA DA HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Andlaşmaların Sona Ermesi ya da Uygulanmalarının Durdurulması

A. Tarafların Ortak İradeleri Sonucu

a. Andlaşmanın Bir Hükmü İle

b. Tarafların Rızası İle

B. Tarafların Tek-Taraflı İradesi Sonucu

a. Fesih ve Çekilme

b. Vazgeçme (renonciation)

C. Kimi Olaylar Sonucu

a. Andlaşma Koşullarında Köklü Değişmeler

b. Savaşın Andlaşmalara Etkisi

c.  Andlaşmanın Uygulanmasını Olanaksız Kılan Durumlar

ç. Diplomasi ya da Konsolosluk İlişkilerinin Kesilmesi

2. Andlaşma Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Gözden Geçirilmesi

A. Genel Olarak Andlaşma Hükümlerinin Değiştirilmesi

B. Andlaşmaların Gözden Geçirilmesi  (revision, révision, Revision)

3. Andlaşmaların Sona Ermesi ve Uygulanmasının Durdurulması ya da Hükümlerinin Değiştirilmesi Konularında Türk Mevzuatı ve Uygulaması

İKİNCİ BAŞLIK

Uluslararası Hukukun Öteki Asıl Kaynakları

I.   YAPILAGELİŞ (TEAMÜL YA DA ÖRF VE ADET YA DA GELENEK HUKUKU)

1. Yapılageliş Kurallarının Öğeleri

A. Maddi Öğe

B. Psikolojik Öğe (opinio juris)

2. Yapılageliş Kurallarının Oluşumu ve Uluslararası Hukuktaki Yeri

A. Yapılagelişin Oluşumu

a. Yapılagelişin Bağlayıcı Gücünün Hukuksal Temeli

i)    İradelerin Üstü Kapalı (Zımnî) Uyuşması Görüşü

ii)   Toplumsal ya da Mantıksal Gereklilik Görüşü

iii) Uygulanan Hukuktaki Durum

b. Yapılageliş Oluşturan İşlemler ve Davranışlar

i)    Devletler

ii) Uluslararası Örgütler

iii)  Öteki Uluslararası Birimlerin Durumu

B. Yapılagelişin Andlaşmaya Göre Yeri

3. Yapılageliş Kurallarının Kodifikasyonu Sorunu

II. HUKUK GENEL İLKELERİ

1. Hukuk Genel İlkelerinin Niteliği

A. Hukuk Genel İlkelerinin Uluslararası Hukukta Ortaya Çıkışı

B. Hukuk Genel İlkelerinin Niteliği Üzerinde Tartışmalar

C. Hukuk Genel İlkelerinin Niteliği ve Anlamı

2. Uygulanan Hukukta Durum

A. Uluslararası Yargı ve Hakemlik Organlarınca Kabulü

B. Öteki Uluslararası Hukuk Kaynaklarına Göre Yeri

3. Hukuk Genel İlkelerinin İçeriği

A. Hukuk Genel İlkelerinin Sınıflandırılması

a. Ch. Rousseau'nun Sınıflandırması

b. W. Friedmann'ın Sınıflandırması

B. Kimi Önemli Hukuk Genel İlkeleri

a) Hakkın Kötüye Kullanılmaması İlkesi

b. Adaletten Kaçınmanın Yasaklanması

c.  Ayırım Gözetmeme İlkesi

ç.  Hakça İlkeler

d. Kazanılmış Haklar İlkesi

ÜÇÜNCÜ BAŞLIK

Uluslararası Hukukun Yardımcı Kaynakları

I.   YARGI YA DA HAKEMLİK ORGANLARI KARARLARI (İÇTİHAT)

II. ÖĞRETİ (DOKTRİN)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uluslararası Hukuk Kurallarının Öznel Hak ve Yükümlülük Doğurması

Uluslararası Hukukta Hukuksal İşlemler

I.   GENEL

A. Uluslararası Hukukta da Kaynak İle Hukuksal İşlem Ayırımına Gidilmesi Zorunluluğu

B. Uluslararası Hukukta Hukuksal İşlem Kavramı

a. Genel Hukuk Biliminde Hukuksal İşlemin Özellikleri

b. Uluslararası Hukukta Hukuksal İşlemin Özellikleri

C. Uluslararası Hukukta Hukuksal İşlem Çeşitleri

II. TEK-TARAFLI ULUSLARARASI HUKUK İŞLEMLERİ

1. Temel Özellikleri

2. Geleneksel Tek-Taraflı Uluslararası Hukuk İşlemleri

A. Bildirim (tebliğ) (notification; Notifikation)

B. Tanıma  

C. Vazgeçme

Ç. Kınama (Protesto)

D. Tek-Taraflı Sözverme

3. Uluslararası Örgüt Kararları

A. Temel Özellikleri

B. Sınıflandırılmaları ve Hukuksal Etkileri

a. Geleneksel Uluslararası Örgütlerin Kararları

i)    Genel

ii) Birleşmiş Milletler Örneği

b. Ulus-Üstü Nitelikli Uluslararası Örgütlerin Kararları

i)    Gene

ii) Avrupa Birliği Örneği

ULUSLARARASI YARGI YA DA HAKEMLİK KARARLARI VE DANIŞMA GÖRÜŞLERİ DİZİNİ 

Aynı Kategorideki Ürünler

VERGİ HUKUKU...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

Hukuka Giriş...

 • 70,00 ₺

 • 65,1 ₺

Miras Hukuku...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Eşya Hukuku...

 • 120 ₺

 • 102 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 69,50 ₺

 • 62,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 89,50 ₺

 • 80,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Katkı Katılma Alacağı

 • 165 ₺

 • 140,25 ₺
book

İdari Yargı Mevzuatı

 • 125 ₺

 • 106,25 ₺
book

Arabuluculuk Sözleşmeleri

 • 89,90 ₺

 • 76,42 ₺